قانون الحاق يك تبصره به بند (الف) و اصلاح بند (ج) ماده (1) قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين


ماده واحده –
1- متن زير به عنوان تبصره (2) به بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين – مصوب 1373 – اضافه مي شود و عنوان تبصره فعلي آن به تبصره (1) تغيير مي يابد:
تبصره 2- تعرفه ثبت اسناد رسمي مربوط به انواع تسهيلات كه براي ساخت و خريد مسكن براساس قانون و يا مصوبات شوراي پول و اعتبار توسط بانكها، سازمان تأمين اجتماعي و يا صندوق تعاون وابسته به وزارت تعاون در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي قرار داده مي شود با تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد.
استفاده كنندگان تسهيلات موضوع اين تبصره حسب مورد توسط بانكهاي عامل، سازمان تأمين اجتماعي و يا صندوق تعاون وابسته به وزارت تعاون به دفاتر اسناد رسمي براي استفاده از تعرفه هاي مصوب هيأت وزيران معرفي خواهند شد.
2- بند (ج) ماده ياد شده به شرح زير اصلاح مي شود :
ج- كليه مبالغي حق الثبت قابل وصول موضوع بندهاي (الف) و (ج) تبصره (77) قانون بودجه سال 1363 كل كشور ، به ميزان پنجاه درصد (50%) افزايش داده مي شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/3/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري

15234 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1376/04/01 :تاريخ ابلاغ 1376/03/07 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران