تصويبنامه راجع به افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه كليه بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول قانون استخدام كشوري و قوانين نيروهاي مسلح


شماره 55653/ت18051هـ 6/3/1376

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح – وزارت كشور – سازمان امور اداري و استخدامي كشور – سازمان برنامه و بودجه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/2/1376 به استناد قسمت اخير تبصره (4) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت – مصوب 1370 – و ماده (188) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي – مصوب 1370- و ماده (170) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1366 – و ماده (181) قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1374 – تصويب نمود:
با توجه به افزايش ضريب ريالي حقوق از (140) ريال به (160) ريال ، از تاريخ 1/1/1376 حقوق بازنشستگي و وظيفه كليه بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول قانون استخدامي كشور و قوانين نيروهاي مسلح كه تا پايان سال 1375 برقرار شده است، بيست درصد (20%) افزايش مي يابد.
معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1376/02/31 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران