تصويبنامه در خصوص فروش كتب و نشريات و ساير خدمات علمي


شماره 55640/ت18089هـ 6/3/1376

وزارت كار و امور اجتماعي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/2/76 بنا به پيشنهاد شماره 76389 مورخ 23/2/1376 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده (70) قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين – مصوب 1373- تصويب نمود :
مؤسسه كار و تأمين اجتماعي مجاز است كتب و نشريات و ساير خدمات علمي (آماري و انفورماتيك و اطلاع رساني) خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب در آمد عمومي كشور واريز نمايد.
معادل صد در صد وجوه واريز شده مزبور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود، در اختيار مؤسسه مذكور قرار مي گيرد تا جهت هزينه هاي مربوط به مصرف برساند.
معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1376/02/31 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كار و امور اجتماعي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران