اصلاحيه ماده 19 آئين نامه اجرائي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران


شماره 55638/ت18090هـ 6/3/1376

وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/2/1376 بنابه پيشنهاد شماره 5975 مورخ 31/2/1376 وزارت امور اقتصادي و دارايي، تصويب نمود :
عبارت «با هماهنگي ستاد» از سطر پنجم ماده (19) آئين نامه اجرائي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران – موضوع تصويبنامه شماره 72015/ت 431هـ مورخ 29/11/1373 – حذف مي شود.
معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي

:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1376/02/31 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران