ديه ، احتمال تعارض بين ماده 151 قانون ديات وشقوق ماده 186و187 ازهمان قانون


مسئله 2:
آياتعارضي بين ماده 151قانون ديات ازيك طرف و مواد91 وبندهاي 6و7 ماده 186ازهمان قانون وهمچنين ماده 187قانون مذكورازسوي وجود داردياخير؟

نظريه اكثريت قريب به اتفاق :
بين ماده 151 قانون ديات وساير مواديكه فوقا"اشاره شد تعارضي وجودندارد.زيراماده 91به شكستن استخوان بيني اختصاص داردوهمانگونه كه درصدرماده 186قانون ديات آمده است شقوق ماده مذكور نيز اختصاص به جراحتهاوشكستگيهاي استخوانهاي سر وصورت دارد. وحال آنكه ماده 151 قانون ديات متضمن بيان حكم شكستگي مطلق استخوانهاي اعضائي است كه براي آن اعضاءدرشرع ديه مقدره وجود دارد.
بنابراين به مواد 91و186 درهمان مواردخاص خودعمل ميشود ودرساير مواردماده 151مورداستناد خواهدوميتوان گفت كه بين ماده 151قانون ديات ومواد 91و186 ازهمان قانون رابطه عموم وخصوص مطلق وجود دارديعني در مواردخاص مذكوره در مواد 91و186 به آنهاعمل ميشودو درساير مواردشكستگي استخوانهاي اعضاءداراي ديه مقدره به ماده 151 اين قانون عمل ميشود.
اما حكم ماده 187قانون ديات .باتوجه به مطالبي كه فوقا"بيان گرديد ماده مذكورازجهت شكستگي استخوان اختصاص پيداميكندبه شكستگي استخوان عضوي كه آن عضو داراي ديه مقدره نمي باشدمثل شكستن استخوان عانه يااستخوان لگن خاصره واستخوان جناغ سينه كه دراين مواردنيز طبق ماده 187ارش تعيين ميشود بنابه مراتب ميان اين ماده نيزبا ماده 151كه اختصاص به اعضاءداراي ديه است تعارضي وجودندارد.و در واقع ماده 187 فقط ناظربه شقوق 1 تا 5 ماده 186ازقانون ديات است وبه عبارت ديگردركليه موارديكه استخوانهاي اعضاءغير سر و صورت بدن شكسته ميشود ازدو حال خارج نيست چنانچه آن عضو ديه داشته باشد به حكم ماده 151عمل ميشودو هرگاه آن عضو ديه معين نداشته باشد به ماده 187عمل ميشود وبارعايت مواد 75و210 قانون ديات ارش معين ميگردد.

مرجع :
كتاب تحليل قضائي ازقوانين جزائي ، سلسله مباحث مشورتي قضات
دادگاههاي كيفري تهران ، جلداول ، گردآوري وتنظيم ، اسكندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371

112

2 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1370/04/17 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران