منظور از كيفر قانوني مجازاتي است كه در قانون براي جرم تعيين شده است


سئوال : منظورازكيفرقانوني مذكوردرماده 38 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 چيست ؟

شماره وتاريخ نظريه : 200/207/3/1371

نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه
الف : ماده 38 قانون مجازات اسلامي درجرائمي كه مجازات قانوني آنهابيش ازسه سال حبس باشدتحمل دوثلث مجازات تعيين شده ازطرف دادگاه ودرجرائمي كه مجازات قانوني آنهاتاسه سال حبس باشد تحمل نصف مجازات تعيين شده ازطرف دادگاه راجهت صدورحكم آزادي مشروط لازم دانسته است ، بعبارت ديگرملاك تحمل دوسوم ويايك دوم مجازات موردحكم دادگاه كيفرقانوني جرم است مثلا"اگركسي باتهام كلاهبرداري كه مجازات قانوني آن طبق ماده يك قانون تشديدمجازات مرتكبين ارتشاءواختلاس وكلاهبرداري مصوب سال 67 يك تاهفت سال حبس است دردادگاه به 9 ماه حبس محكوم شده باشدچنانچه بخواهداز آزادي مشروط استفاده نمايد بايد دوسوم از9 ماه يعني 6ماه حبس را تحمل كرده باشد0
ب : بديهي است دراحتساب اينكه مجازات تعيين شده درقانون بيش ازسه سال است ياكمتر، بايدحداكثرمجازات تعيين شده درقانون را ملاك قراردادنه حداقل آن را0
ج : درمورداحكام محكوميت اشخاص كه قبل ازوضع قانون مجازات اسلامي هم صادرشده است ودرحال حاضرميخواهندازآزادي مشروط استفاده نمايندبايدمقررات ماده 3اخيرالتصويب اجراءگرددو ملاك زمان صدورحكم آزادي است نه غيران .))

مرجع :
كتاب نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه درزمينه مسائل كيفري
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمي كشور، بهارسال 1373
تهيه وتنظيم : غلامرضاشهري و سروش ستوده جهرمي

107

200 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1371/03/20 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران