اعلا م گذشت غيرمنجزومشروط قابل ترتيب اثرنيست


سئوال درمورديكه حكم به قصاص صادرشده است ،درصورتيك ه ولي دم در اجراي احكام گذشت مشروط خودرااعلام نمايد،آياميتوان بگذشت مشروط وي ترتيب اثردادياخير؟وتكليف چيست ؟

شماره وتاريخ نظريه : 11333/287/10/1371

نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه
چون گذشت مشروط قابل ترتيب اثرنيست لذااگرمعلوم شود ولي دم بطورمشروط گذشت نموده است چنين گذشتي كان لم يكن تلقي ميشود وبايدحكم قصاص اجراءشودلكن اگرمشروط بودن گذشت محرزنباشدموردي براي اجراءقصاص نيست 0

مرجع :
كتاب نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه درزمينه مسائل كيفري
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمي كشور، بهارسال 1373
تهيه وتنظيم : غلامرضاشهري و سروش ستوده جهرمي

107

11333 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1371/10/28 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران