مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1366

روزنامه رسمي شماره 12442ـ 23/8/1366
شماره 2596/دش 12/7/1366
بسمه تعالي
جناب آقاي دكتر حبيبي
وزير محترم دادگستري
سلام عليكم
پيرو درج مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به پيوست قسمت ديگري از مصوبات شوراي كذكور و شوراي مشترك كميسيونهاي 1و2 شورا يعالي انقلاب فرهنگي را جهت دستور درج در نشريه فوق الذكر ارسال مي دارد .
رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ سيد علي خامنه اي
روزنامه رسمي شماره 12442 ـ 23/8/1366
اعطاء امتياز به دانش آموزان ايراني كشورهاي خليج فارس در آزمون ورودي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي .
مصوب جلسه مورخ 24/2/66 شورا يمشترك كميسيونهاي 1و 2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به موجب تصميمات شصت و پنجمين جلسه مورخ 2/2/66 شورا يعالي و اختيارات تفويضي به رياست محترم شوراي عالي ( دستگاه اجراء كننده :وزارت فرهنگ و آموزش عالي ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي )
جهت اعطاء امتيازاتي به دانش آموزاني ايراني كشورهاي حاشيه خليج فارس براي شركت در آزمون ورودي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مراتب زير تصويب مي گردد:
1ـ گزينش دقيق از نظر تعداد و صلاحيت دانش اموزان و تشكيل كلاسهاي تقويتي جهت شركت انها در ازمون سراسري تسوط وزارت آموزش و پرورش انجام مي گيرد .
2ـ وضعيت آموزشي دانش اموزان ايراني كشورهاي خليج فارس به طور دقيق بررسي و در سهميه مناسب خود منظور مي گردد و يا امتيازي متناسب در قالب سهميه در نظر گرفته مي شود .
3ـ از سهميه بورسيه مناطق محروم و بومي نيز استفاده مي گردد.
4ـ آزمون سراسري در خود مناطق ( كشورهاي خليج فارس ) برگزار مي شود .
5ـ ائين نامه اجرائي اين مصوبه توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي و با همكاري وزارتين آموزش و پروش و امور خارجه تعيين مي شود.
روزنامه رسمي شماره 12442ـ 23/8/1366
اصلاح بند (ج ) آئين نامه سهميه دانشگاهها مصوب جلسه مورخ 24/2/66 شوراي مشترك كميسيون 1و2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به موجب اختيارت تفويضي به رياست محترم شوراي عالي انقالاب فرهنگي
(دستگاه اجراء كننده :وزارت فرهنگ و آموزش عالي )
بند (ج ) آئين نامه سهميه دانشگاهها (موضوع مصوبه شماره 1162/دش مورخ 10/4/64) در خصوص سهميه آموزگاران در آزمون سراسري به شرح زير اصلاح مي شود :
بند ج ـ ( اصلاحي )ـ دانشگاه و ساير مراكز تربيت معلم و دانشكده هاي علوم تربيتي موظف اند متناسب با نياز آموزش و پرورش سهميه اي براي آموزگاراني كه حداقل سه سال در روستاها و مناطق محروم كشور (نظير مناطق كرد نشين ) اقامت كرده و به تدريس اشتغال دارند اختصاص دارند.
آئين نامه اجرائي لازم توسط وزارتين آموزش و پروش و فرهنگ و اموزش عالي تهيه و به تصويب مي رسد .
روزنامه رسمي شماره 12442ـ 23/8/66
تخصيص قسمتي از ظرفيت پذيرش دوره كارشناسي ارشد علوم تربيتي به معلمان و مربيان امور تريبيتي آموزش و پرورش .
مصوب جلسه مورخ 3/2/66 شوراي مشترك كميسيونهاي 1و2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي حسب اختيارات تفويضي به رياست شوراي عالي انقلاب فرهنگي
(دستگاه اجراء كننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالي )
بنا به پيشنهاد شماره 5/12871 مورخ 20/11/66 وزير محترم آموزش و پرورش با توافق وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و آموزش و پرورش قسمتي از ظرفيت دوره كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي (گرايشهاي خاص ) به معلمان و مربيان امور تربيتي آموزش و پرورش كه بتوانند در امتحان ورودي اين رشته امتياز لازم را اخذ نمايند اختصاص داده مي شود بودجه لازم كه از طرف دانشگاه برآورد مي گرددبا همكاري دو وزارتخانه و از طريق دولت تامين خواهد شد.
روزنامه رسمي شماره 12442ـ 23/8/1366
اساسنامه مركز آموزش عالي وابسته به سازمان صنايع دفاع
مصوب جلسات سي ام تا سي وچهارم شوراي مشترك كميسيونهاي 1و2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به موجب اختيارات تفويضي به رياست شوراي عالي
(دستگاه اجراء كننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالي )
ماده 1ـ نام و اهداف :
با توجه به آئين نامه تاسيس موسسات آموزش عالي وابسته به سازمانهاي دولتي مصوب 27 جلسه مورخ 4/4/64 شورا يعالي انقلاب فرهنگي و باستناد نامه شماره 5121/34 مورخ 5/12/65 دفتر گسترش دانشگاهها و موسسات اموزش عالي ، مركز آموزش عالي وابسته به سازمان صنايع دفاع در شاهين شهر اصفهان با اهداف زير تاسيس مي گردد :
1ـ1ـ ترتيب نيروي انساني متخصص و متعهد مورد نياز سازمان صنايع دفاع.
2ـ1ـ انجام تحقيقات در زمينه هاي مربوط به فعاليتها و وظايف صنايع دفاع .
3ـ1ـ ارائه خدمات مشمورتي و كارشناسي و وزارت دفاع ، سازمان صنايع دفاع و واحدهاي تابعه آن .
ماده 2ـ مركز از تاريخ تصويب داراي شخصيت حقوقي مستقل وزير نظر سازمان صنايع دفاع وابسته به وزارت دفاع مي باشد .
ماده 3ـ اركان مركز :
1ـ3ـ هيات امناء
2ـ3ـ رئيس مركز
3ـ3ـ شورا ي مركز
ماده 4ـ هيات امناء
هيات امناء مركز از مقامات زير تشكيل مي شود:
1ـ4ـ وزير دفاع كه رياست هيات امناء را به عهده دارد .
2ـ4ـ وزير فرهنگ و آموزش عالي يا نماينده ايشان
3ـ4ـ مدير عامل سازمان صنايع دفاع كه دبير هيات نيز مي باشد.
4ـ4ـ رئيس مركز
5ـ4ـ دئيس يكي از دانشگاهاي فني به پيشنها وزير فرهنگ و اموزش عالي و با تصويب و حكم وزير دفاع .
ماده 5ـ وظايف و اختيارات هيات امناء:
هيات امناء بالاترين مرجع تصميم گيري مركز و داراي اختيارات و وظايف زير است :
1ـ5ـ تعيين خط مشي اموزشي ، پژوهشي و اجرائي مركز در چهارچوب قوانين و مقرراتو آئين نامه هاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي.
2ـ5ـ تاييد و پيشنهاد نوع رشته ها و مقاطع آموزشي مركز به وزارت فرهنگ و آموزش عالي .
3ـ5ـ نظارت بر حسن اجراي مصوبات هيات امناء و نظارت بر امور آموزشي و اجرائي مركز .
4ـ5ـ تصويب بودجه مركز و ارسال آن به سازمان صنايع دفاع براي طي مراحل قانوني آن .
5ـ5ـ تصويب ضوابط اختصاصي گزينش در ارتبا با صلاحيت هاي حفاظتي استادان و دانشجويان با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي .
6ـ5ـ رسيدگي به گزارشههاي رئيس وشوراي مركز كه به وسيله رئيس مركز به اطلاع هيات امناء مي رسد .
7ـ5ـ هيات امناء حداقل سالي دوبار ( در هر نيم سال تحصيلي يك بار) تشكيل جلسه خواهد داد.
ماده 6ـ رئيس مركز كه به پيشنهاد وزير دفاع و تاييد وزير فرهنگ و آموزش عالي و با حكم وزير دفاع منصوب مي گردد نماينده قانوني مركز در برابر اشخاص حيققي و حقوقي در كليه مراجع قانوني و محاكم حقوقي با حق توكيل به غير مي باشد .
ماده 7ـ وظايف و اختيارات رئيس مركز :
الف ـ اجراي مصوبات هيات امناء .
ب ـ اداره كليه امور مركز مطابق مقررات .
ج ـ تهيه و تنظيم پيشنها بودجه سالانه به هيات امناء .
ماده 8ـ شورا ي مركز .
شورا ي مركز از اعضاي زير تشكيل مي گردد:
1ـ8ـ رئيس مركز كه رياست شورا ء را نيز به عهده دارد .
2ـ8ـ معاونين مركز
3ـ8ـ رؤساي دانشكده ها و واحدهاي تحقيقاتي مستقل
4ـ8ـ يك نفر از اعضاي هيات علمي هر دانشكده به انتخاب شورا يان دانشكده
ماده 9ـ وظايف و اختيارات شوراي مركز :
1ـ9ـ پيشنهاد آئين نامه هاي داخلي مركز به هيات امناء
2ـ9ـ تهيه برنامه ها و آئين نامه هاي اختصاصي آموزشي و دانشجويي جهت ارائه به هايت امناء
3ـ9ـ پيشنها برقراري مقاطع و رشته هاي تحصيلي جديد با رعايت ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالي به هايت امناء
4ـ9ـ تصويب طرح هاي تحقيقاتي قابل اجراء در مركز
تبصره ـ شورا ي مركز در اولين جلسه آئين نامه داخلي شورا را تصويب مي نمايد.
ماده 10ـ گزينش عمومي داوطلبان عضويت در عيات علمي و دانشجويان بر طبق ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با توجه به شرايط اختصاصي حفاظتي وزارت دفاع انجام مي گيرد و بررسي صلاحيت علمي تابع مقررات وزارت فرهنگ اموزش عالي مي باشد.
ماده 11ـ استخدام اعضاي هيات علمي و كارشناسان آموزشي دانشگاه براساس مقررات استخدامي وزارت فرهنگ و آموزش عالي مي باشد .
ماده 12ـ دانشنامه هاي فارغ التحصيلان به امضاي رئيس مركز و وزير فرهنگ و آموزش عالي مي رسد .
ماده 13ـ چنانچه به دلايلي انحلال مركز مورد نظر باشد اين امر پس از تصويب شورا ي گسترش دانشگاهها و موسسات آموزش عالي امكان پذير است .
تبصره ـ پس از انحلال ، انتقال تعهدات و اموال منقول و غير منقول آن مطابق مقررات انجام خواهد شد .
ماده 14ـ هرگونه تغيير در اين اساسنامه يا تكميل آن به پيشنهاد هيات امناء و تاييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي امكان پذير مي باشد .
ماده 15ـ اين اساسنامه در 15 ماده و دو تبصره در جلسات 30 تا 34 شورا يمشترك كميسيونهاي شورا يعالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد .
روزنامه رسمي شماره 12442ـ 23/8/66
طرح گزينش 500 تن از داوطلبان ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي از مناطق محروم كشور
مصوب جلسات 32 و 33 مورخ 7/3/66 و 14/3/66 شورا ي مشترك كميسيونها يك و دو شورا يعالي انقلاب فرهنگي به موجب اختيارات تفويضي به رياست محترم شورا يعالي
(دستگاه اجراء كننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالي ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي )
1ـ 500 تن از داوطلبان ورود به دانشگاه از مناطق محروم براساس امتياز كسب شده در آزمون سراسري ( چنانچه امتياز لازم را جهت ورود به دانشگاه كسب نكرده باشند)و سوابق تحصيلي بر اساس نياز هر منطقه در دانشگاهها پذيرفته مي شود.
2ـ اولويت رشته هاي تحصيلي با توجه به ميزان علاقه و آمادگي داوطلبان (بر حسب اميتاز كسب نموده در آزمون سراسري )و تخصصهاي مورد نياز در هر منطقه پس از هماهنگي با استانداران مناطق محروم تعيين مي شود.
3ـ افرادي كه از اين طرق پذيرفته مي شوند با توجه به رشته اي كه در آن تحصيل خواهند نمود بايد تعهد خدمت در همان مناطق به ميزان 3 برابر مدت تحصيل به وزارتخانه مربوط بدهند .
4ـ گزينش عمومي داوطلبان بر طبق ضوابط هيات عالي گزينش انجام مي گيرد.
5ـ لازم است مصوبه مورخ 17 /10/1362 ستاد انقلاب فرهنگي (موضوع كلاسهاي تقويتي توسط دانشگاهها )براي دانشوجويان مشمول اين طرح اجراء گردد.
6ـ آئين نامه اجرائي ايم مصوبه توسط وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي ، آموزش و پرورش و بهداشت ، درمان و اموزش پزشكي و با هماهنگي وزارت كشور تهيه و تدوين مي شود.
روزنامه رسمي شماره 12442ـ 23/8/66
اصلاحات آئين نامه گزينش هيات علمي رسمي دانشگاهها و موسسات اموزش عال
مصوب سي و هفتمسن جلسه مورخ 11/4/66 شورا يمشترك كميسيونهاي 1و2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، به موجب اختيارات تفويضي به رياست شورا يعالي
(دستگاه اجراء كننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالي ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي )
اصلاحات زير در آئين نامه گزيرنش هيات علمي رسمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ( موضوع مصوبه شماره 1158/دش مورخ 10/4/66 شورا يعالي انقلاب فرهنگي ) انجام مي گردد.
1ـ در متن بند ( 4) قسمت (ج ) عبارت هيات مركز ي گزينش به هيات مميزه مركز ياصلاح مي شود
2ـيك بند با يك تبصره به شرح زير به بعد از بند 4 قسمت ج انجام مي شود.
5ـ صلاحين خلاقي متقاضيان تغيير وضعيت استخدامي رسمي آزمايشي به رسمي قطعي توسط كميته هاي گزيرنش استاد دانشگاهها مورد رسيدگي قرار مي گيرد .
تبصره ـ چنانچه صلاحيت اخلاقي متقاضي تغيير وضعيت استخدامي رسمي آزمايشي به رسمي قطعي مورد تاييد كميته گزينش استاد دانشگاه قرار نگيردپرونده متقاضي براي رسيدگي به دادن حكم نهائي به هيات مركزي گزينش استاد ارسال مي شود.
روزنامه رسمي شماره 12442 ـ 23/8/66
اعمال ضوابط گزينش دانشجو در رشته هاي دبير يبراي داوطلبان برخي از رشته هاي دانشگاهي .
مصوب جلسه مورخ 18/4/66 شورا ي مشترك كميسيونهاي 1و2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به موجب اختيارات تفويضي به رياست شورا يعالي .
(دستگاه اجراء كننده : وزارت فرهنگ و اموزش عالي )
اعمال ضوابط گزينش دانشجو در رشته هاي دبير ي، براي داوطلبان تحصيل در رشته هايي كه نامبرده مي شود تصويب مي گردد:
الهيات ـ حقوق ـ علوم سياسي ـ علوم تربيتي ـ روان شناسي ـ جامعه شناسي ـ تاريخ و كليه رشته هاي هنر به جزء معماري .
تبصره : اين مصوبه از سال آينده ( آزمون سراسري سال تحصيلي 68ـ67 ) قابل اجراء خواهد بود.
روزنامه رسمي شماره 12442 ـ 23/8/66
الحاق يك بند به آيين نامه اولويتها در گزينش داوطلبان دوره هاي كارشناسي ارشد دانشگاهها
مصوب چهل و چهارمين جلسه مورخ 27/5/66 شورا يمشترك كميسيونهاي 1و2 شورا ي عالي انقلاب فرهنگي حسب اختيارات تفويضي به رياست شورايعالي.
(دستگاه اجراء كننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالي ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي )
بند ذيل به عنوان بند 5 به ذيل آئين نامه اولويتها در گزينش داوطلبان دوره هاي كارشناسي ارشد دانشگاهها (موضوع ابلاغ شماره 250/دش مورخ 20/1/66 )اضافه مي شود.
5ـ جانبازان انقلاب اسلامي و فرزندان شهداء ، اسراء ، و مفقودين جنگ تحميلي .
روزنامه رسمي شماره 12442ـ 23/8/66
اصلاحيه آئين نامه بررسي پرونده دانشجويان تعليق شده و نحوه تشخيص توبه احراز برائت ايشان
مصوب سي و پنجمين جلسه مورخ 28/3/66 و سي و نهمين جلسه 25/4/66 شورا ي مشترك كميسيونهاي 1و2 شورا يعالي انقلاب فرهنگي به موجب اختيارت تفويضي به رياست شورا يعالي
(دستگاه اجراء كننده :كميته مركزي تشخيص توبه دانشجويان تعليقي)
انجام دومورد تصحيح در آئين نامه بررسي پرونده دانشجويان تعليق شده و نحوه تشخيص توبه و احراز برائت ايشان (موضوع ابلاغ شماره 202 /دش مورخ 17/1/66 ) كه به علت اشتباه در درج مصوبه جلسه 106 مورخ 12/12/65 شورا يعالي پيش آمده است به شرح زير تصويب مي گردد:
1ـ تذكر مندرج در ذيل بند 2 قسمت دوم به صورت ذيل اصلاح مي شود :
تذكر ـ معرف يا معرفان بايد تاييديه هيات راكه متضمن آشنائي معرف با گذشته در حال شخص باشد تكميل نمايند
2ـ در بند 7 سطر سوم و چهارم به جاي عبارت فعاليت تشكيلاتي نداشته و نخواهد داشت جمله فعاليت سياسي نخواهد داشت منظور به اصلاح مي گردد.
روزنامه رسمي شماره 12442ـ 23/8/66
لغو مصوبه شصت و نهمين جلسه مورخ 4/3/65 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ اصلاح ماده 1 اسانامه مركز آموزش عالي علوم دريائي نيروي دريائي و اصلاح بند ج ماده 8 اساسنامه مذكور
مصوب جلسات 45 و 46 مورخ 10و 3/6/66 شورا يمشترك كميسيونهاي 1و 2 شورا يعالي انقلاب فرهنگي ، به موجب اختيارت تفويضي به رياست شورا يعالي
(دستگاه اجراء كننده : وزارت فرهنگ و اموزش عالي )
1ـ بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي مصوبه اصلاح ماده 1
اساسنامه مركز آموز عالي علوم دريائي نيروي دريائي جمهوري اسلامي ايران (موضوع ابلاغ شماره 2104 /دش مورخ 15/5/65 ) لغو مي گردد.
2ـ قسمت (3 ) از بند ج ماده 8 اسانامه به شرح زير اصلاح مي شود :
رؤساي دانشكده ها و يا مديران گروههاي آموزشي ( چنانچه دانشكده اي ) تاسيس نشده باشد .
روزنامه رسمي شماره 12442ـ 23/3/66
اسانامه موسسه آموزش عالي روابط بين المللي وابسته به وزارت امور خارجه مصوب جلسات 34ـ36 و 39 شوراي مشترك كميسيونهاي 1و 2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، به موجب اختيارات تفويضي رياست شورا يعالي
(دستگاه اجراء كننده :وزارت فرهنگ و آموزش عالي )
ماده 1ـ به منظور تاسيس نيروي انساني متعهد و متخصص مورد نياز وزارت امور خارجه ، موسسه اموزش عالي روابط بين المللي وابسته به اين وزارت با رعايت آئين نامه مصوبه بيست و هفتمين جلسه مورخ 4/4/66 شورا يعالي انقلاب فرهنگي و باستناد نامه شماره 5262/34 مورخ 14/12/65 دفتر گسترش دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كه در اين اساسنامه موسسه خوانده مي شود در تهران تشكيل مي گردد.
ماده 2ـ موسسه داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشد.
ماده 3ـ اركان موسسه عبارت است از :
الف ـ هيات امناء
ب ـ رئيس موسسه
ج ـ شورا يموسسه
ماده 4ـ هيات امناء از افراد زير تشكيل مي شود:
الف ـ وزير امور خارجه (رئيس هيات امناء )
ب ـ وزير فرهنگ و آموزش عالي
ج ـ رويس موسسه (دبير هيات امناء
دـ رئيس يكي از دانشگاهها يعلوم سياسي و يا حقوق دانشگاهها و پيشنهاد وزير فرهنگ و اموزش عالي و تاييد و حكم وزير امور خارجه.
هـ يك نفر عضو هيات علمي موسسه به پيشنهاد وزير امور خارجه و تاييد وزير فرهنگ و آموزش عالي و حكم وزير امور خارجه .
ماده 5ـ هيات امناء بالاترين مرجع تصميم گيري موسسه و داراي اختيارات و وظايف زير است :
الف ـ تعيين خط مشي آموزشي ، پژوهشي و اجرائي موسه در چهارچوب قوانين و مقررات آموزش عالي و نظارت بر اجراي انها .
ب ـ ارائه پيشنهاد در زمينه تدوين برنامه هاي علمي و آموزشي و تجديد نظر در آنها به وزارت فرهنگ و اموزش عالي .
ج ـ ارائه طريق در زمينه گسترش ارتباطات با مراكز آموزشي ديگر در داخل و خارج از كشور در چهارچوب مقررات .
دـ تصويب آئين نامه هاي داخلي موسسه .
هـ رسيدگي به گزارشهاي رئيس و شوراي موسسه كه توسط رئيس ارائه مي شود .
ماده 6ـ رئيس موسسه كه با پيشنهاد وزير امور خارجه و تاييد وزير فرهنگ و آموزش عالي و با حكم وزير امور خارجه منصوب مي گردد نماينده قانوني موسسه در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي در كليه مراجع قانوني و محاكم حقوقي با حق توكيل به غير مي باشد .
*ـ در صورت يكه اين موسسه مجري حداقل 3 رشته در سطح كارشناسي باشد مي تواند با تصويب شورا يگسترش دانشگاهها موسسات آموزش عالي به دانشكده تبديل شود.
ماده 7ـ وظايف و اختيارات رئيس موسسه .
الف ـ ايجاد هماهنگيهاي لازم در زمينه اجراي برنامه هاي آموزشي ، پژوهشي ، دانشجويي ، اداري و مالي موسسه و نظارت بر حسن انجام امور .
ب ـ اجرا ي مصوبا هيات امناء .
ج ـ تهيه و تنظيم پيشنهاد بودجه ساليانه به هيات امناء .
دـ اداره ساير امور موسسه مطابق مقررات .
ماده 8ـ تركيب اعضاي شورا ي موسسه
الف ـ رئيس موسسه كه رياست شورا را به عهده دارد .
ب ـ معاون موسسه .
ج ـ مدير گروه يا مديران گروههاي آموزشي
ماده 9ـ اختيارات و وظايف شورا ي موسسه .
الف ـ تهيه برنامه ها و آئين نامه هاي اختصاصي آموزشي ، پژوهشي و دانشجويي جهت ارائه به هايت امناء .
ب ـ پيشنهاد ضوابط اختصاصي مربوط به صلاحيت تدريس استادان در حدود مصوبات شورا يعالي انقلاب فرهنگي به هايت امناء .
ج ـ اظهار نظر در مورد مسائل جاري آموزشي ، پژ.هشي و دانشجوئي كه از سو يرئيس موسسه واگذار مي شود.
دـ پيشنهاد آئين نامه هاي داخلي موسسه به هيات امناء .
تبصره ـ شورا ي موسسه در اولين جلسه خود آئين نامه داخلي را تصويب مي نمايد .
ماده 10ـ از دانشجويان در ابتداي تحصيل تعهد و تضمين كافي مبني برخلاف در وزارت امور خارجه مطابق آئين نامه اي كه به تصويب هيات امناء مي رسد اخذ خواهد گريد .
ماده 11ـ به فارغ التحصيلان ، دانشنامه كارشناسي ( ليسانس ) در رشته يا رشته هاي مصوب كه به امضاي رئيس موسسه و وزير فرهنگ و آموزش عالي خواهد رسيد اعطاء مي شود .
ماده 12ـ چنانچه به دلائلي انحلال موسسه مورد نظر باشد اين امر پس از تصويب شوراي گسترش دانشگاهها وموسسات آموزش عالي امكان پذير است .
تبصره ـ پس از انحلال ، انتقال تعهدات و اموال منقول و غير منقول آن مطابق مقررات انجام خواهد شد.
ماده 13ـ هرگونه تغيير در مواد اين اسانامه به پيشنها هيات امناء و تاييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تصويب شورا يعالي انقلاب فرهنگي انجام خواهد گرديد .
ماده 14ـ كليه مواردي كه در اين اسانامه به آنها اشاره نشده است تابع آئين نامه هاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و زارت فرهنگ و آموزش عالي در زمينه تاسيس موسسات آموزش عالي وابسته به سازمانهاي دولتي است
ماده 15ـ اين اسانامه مشتمل بر 15 ماده و دو تبصره در جلسات 34،36 و 39 به تصويب شورا ي مشترك كميسيونهاي شورا يعالي انقلاب فرهنگي رسيد .
روزنامه رسمي شماره 12442ـ 23/8/1366
اصلاحه آئين نامه بررسي پرونده هاي دانشجويان تعليق شده و نحوه تشخيص توبه و احراز برائت ايشان .
مصوب يكصدو سيزدهمين جلسه مورخ 29/2/66 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
(دستگاه اجراء كننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالي ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ).
در آئين نامه بررسي پرونده هاي دانشجويان تعليق شده و نحوه تشخيص توبه و احراز برائت ايشان (موضوع مصوبه شماره 202/دش مورخ 17/1/66) از متن بند 1 قسمت دوم (سطر 11 و 10 ) جمله (مشروط بر اينكه تاريخ نگارش قبل از سال 60 باشد )حذف مي شود.
روزنامه رسمي شماره 12442/23/8/1366
پاره اي تصميمات در رابطه با امور هيات مركزي گزينش دانشجو.
مصوبه يكصدو سيزدهمين جلسه مورخ 22/2/66شوراي عالي انقلاب فرهنگي
(دسنگاه اجراء كننده : وزارت فرهنگ و وزارت عالي ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي )
بنا به پيشنهاد شورا يمشترك كميسيونهاي 1و2 شورا يعالي و به منظور كاهش احتمال اشتباه و يا اعمال نظرهاي شخصي در گزينش عمومي داوطلبان آزمون سراسري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و همچنين تامين امكان دفاع از سوي داوطلبان مردود شده گزينش عمومي مراتب زير تصويب مي شود:
1ـ دفتري به منظور رسيدگي حضوري به شكايات معترضان دائر شود.
2ـ به نامه هاي مراجع قانوني ذيربط (از قبيل كميسيون اصل نود ، ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور )در اسرع وقت رسيدگي شودو پاسخهاي مناسب داده شود و در صورت درخواست اين مراجع به پرونده هاي مورد نظر مجددا رسيدگي شود وهر گاه پس از رسيدگي مجدد ، هيات مركزي گزينش نظر خود را تغيير داد راي نهائي را خود راسا صادر كند .
3ـ در پاسخ به شكايت و اعتراض هر داوطلب مردود شده لااقل يك بار ديگر پرونده اش مورد رسيدگي قرا رگيرد ( حتي خارج از ضرب الجل كه تعيين شده است )
4ـ هيچ پرونده اي الي الابد مختومه اعلام نگردد ، بلكه هيات مركزي گزينش هرگاه ضرورت ايجاد كرد هر پرونده اي را قابل بررسي مجدد بداند و امكان تجديد نظر در احكام قبلي را منتفي نداند .
5ـ به منظور بالابردن سطح توانائي محققان و اعضاء هسته هاي نظر دهي ، سمينارها و جلسات توجيهي و دوره هاي آموزشي به طور منظم تشكيل شود و فعاليت اين محققان و اعضاء مرتبا مورد ارزيابي قرار گيرد .
روزنامه رسمي شماره 12442ـ 23/8/66
الزام هيات مركزي گزينش دانشجو به اعلام نتايج گزينش عمومي قبل از پاياين مهر ماه
مصوب يكصدو سيزدهمين جلسه مورخ 29/2/66 شورا يعالي انقلاب فرهنگي .
(دستگاه اجراء كننده :وزارت فرهنگ و آموزش عالي )
در مورد نحوه گزينش عمومي دانشجو در سال تحصيلي 67ـ 66 هيات مركزي گزينش مكلف مي گردد، نتايج گزينش عمومي را قبل از مهر ماه اعلام كند تا ثبت نام داوطلبان اول مهر انجام گيرد .براي رسيدن به اين هدف ، هيات مركزي گزينش ابتدا پرونده هاي داوطلبان را طبقه بندي كند و پرونده كساني را كه براساس نظر وزارت اطلاعات يا دادستاني كل انقلاب اسلامي يا دادسراهاي عمومي يا منابع معتبر ديگر به دلائل سياسي و يا فساد شديد اخلاقي صلاحيت ورود به دانشگاه را ندارند مردود اعلان كند ولي مابقي داوطلبان قبول شده اعلان گردند تا بتوانند به طور مشروط در دانشگاهها ثبت نام كنند پس از آن هيات مركزي گزينش دانشجو به منظور برري وضعيت كساني كه در دانشگاهها ثبت نام كرده اند هسته هاي گزينش در هر يك از دانشگاهها به كمك اشخاص متعهد و ذيصلاح تشكيل دهد و به اين دفاتر مهلت داده شود تا در عرض يك ترم يا حداكثر دو ترم به كليه پرونده ها رسيدگي كنند و تكليف آنان را معلوم نمايند .
تذكر : اصل بر اين است كه نتايج گزينش در اول مهر ماه اعلان شود ولو اينكه هيات مركزي گزينش موفق مشود به همه پرونده هاي مردودين قطعي رسيدگي كند و فقط به تعدادي از آنها (مثلا 30% ) رسيدگي كند .
روزنامه رسمي شماره 12442ـ 23/8/1366
تمركز امور اجرائي گزارش دانشجو
براي آزمون ورودي سال 1366 كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب يكصدو سيزدهمين جلسه مورخ 29/2/66 شورا يعالي انقلاب فرهنگي
(دستگاه اجراء كننده :وزارت فرهنگ و آموزش عالي )
انجام امور اجرائي گزارش دانشجو براي آزمون ورودي سال 1366 كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به صورت متمركز تصويب مي گردد.
وزارت فرهنگ وآموزش عالي عهده دار انجام اين امر خواهد بود .
تشكيل شورا ي سياست گذاري و هماهنگي در مسائل فرهنگي و اجتماعي زنان مصوب يكصدو پانزدهمين جلسه مورخ 19/3/66 شورايعالي انقلاب فرهنگي
(دستگاه اجراء كننده :دبيرخانه شورا يعالي انقلاب فرهنگي )
به منظور سياست گذاري و هماهنگي در مسائل فرهنگي و اجتماعي مربوط به زنان شورائي تحت نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل مي گردد .آئين نامه شوراي مذكور مشتمل بر تركيب و شرح و ظائف آن تهيه و پس تصويب شوراي مشترك كميسيونهاي 1و 2 شوراي عالي جهت تصويب نهائي به شوراي انقلاب فرهنگي ارائه خواهد شد.
روزنامه رسمي شماره 12442ـ 23/8/1366
آئين نامه حفظ حدود و آداب اسلامي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب جلسات 114 ـ116ـ117و 121 مورخ 5/3/66ـ 26/3/66 ـ 2/4/66 و 6/5/66 شورا يعالي انقلاب فرهنگي
(دستگاه اجراء كننده :وزارت فرهنگ و آموزش عالي ـوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي )
فصل اول
حفظ حدود و اخلاق اسلامي در برخوردها و معاشرتها
1ـ دانشجويان زن و مرد لازم است در كلاسهاي درس در دو رديف جداگانه بنشينند
تبصره : هرگاه در دانشگاهي جداكردن كلاسهاي مخصوص زنان و مردان مؤثر باشد و مشكلي از لحاظ بودجه و كيفيت تحصيل به وجود نياورد كلاسها بايد جداباشد.
2ـ در بيمارستانهاي آموزشي بايد كوشش شود كه به تدريج بخشهاي بيماران زن و مرد از يكديگر جدا باشد و همچنين هرجا مؤثر است در اطاقهاي عمل از اختلاط زن و مرد خود داري شود و حتي المقدور از كادر پرستاري زن براي زنان و مرد براي مردان استفاده شود و مسائل شرعي رعايت گردد.
3ـ در آزمايشگاهها و بخشهاي تزريقات هرگاه براي تزريق و پانسمان هم متخصص مرد بود و هم متخصص زن از متخصص مرد براي بيماران مرد و از متخصص زن براي بيماران زن استفاده شود .
4ـ در محلهاي تردد و نصب اعلانات در دانشگاهها هرگاه احتمال ازدحام رود بايد محلهاي جداگانه براي زنان و مردان در نظر گرفته شود.
5ـ لازم است كه دانشجويان زن و مرد از آزمايشگاهها و كارگاهها و سالنهاي تشريح و اطاق كامپيوتر و غير حتي المقدور در نوبتهاي خاص و به طور جدئاگانه استفاده كنند .
6ـ سالنهاي طراحي و مدل ( آتليه ها ) و خود مدلها بايد منطبق با شئون اسلامي باشد و محيط كار حتي المقدور براي زنان و مردان جدا باشد
7ـ دانشجويان زن و مرد لازم است در گروهها مجزا به كارهاي گروهي دانشجوئي از قبيل انجام پروژه ها و طراحي ها و كارهاي عملي و مانند آن بپردازند مگر اينكه مجزا كردن زن و مرد منجر به مختل شدن كار و يا تعطيلي آن گردد.
8ـ دانشگاهها بايد تدابيري اتخاذ كنند تا در محيطهاي اداري با توجه به امكانات موجود از اختلاط غير ضروري زن و مرد تا جائي كه منجر به اختلال و تعطيل كارها نشود جلوگيري به عمل آورند.
9ـ مسؤلان مرد بايد از منشيان مرد استفاده كنند.
10ـ در آن قسمت در دانشگاهها كه عموم مراجعه كنندگان مرد هستند (از قبيل خوابگاهها ) لازم است از كارمندان مرد استفاده شود و در آن قسمت كه مراجعه كنندگان زن هستند از كارمندان زن .
11ـ اماكت عمومي مانند قرائت خانه كتابخانه و خوابگاهها و اطاقهاي غذاخوري بايد از براي زنان و مردان جدا باشد يا براي هر جنس از نوبت جداگانه استفاده شود .
تبصره ـ براي اماكن ورزشي نوبت استفاده مردان بايد جدا از نوبت زنان باشد .
12ـ روابط ميان استادان و دانشجويان و كارمندان بايد مطابق با مقررات دانشگاهي و ضوابط اخلاق اسلامي باشد و هرگاه كسي خلاف آن را مشاهده كرد بنا بر اصل نهي از منكر به متخلفان تذكر دهد و اگر تذكر او موثر واقع نشد مراتب را به مقامات مسؤل دانشگاه اطلاع دهد.
13ـ زنان در محيط كار و تحصيل بايد از پوشش اسلامي استفاده كنند و از پوشيدن لباسهاي تنگ و زننده و آرايش تبرج پرهيز كنند و مردان نيز نبايد از لباسهاي زننده استفاده كنند .
14ـ مسؤل اجراي اين آئين نامه رؤساي دانشگاهها و مدارس عالي خواهند بودكه مي توانند با كمك كميته هاي انظباطي با هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و تخلفات رسيدگي نمايند .
تذكر :فصول بعدي اين آئين نامه متعاقبا به تصويب شورا يعالي خواهد رسيد .
روزنامه رسمي شماره 12442ـ 23/8/66
اسانامه جامعه العلوم الاسلاميه (قم المقدسه)
مصوب نود وپنجمين جلسخ مورخ 4/9/65 شورا يعالي انقلاب فرهنگي
(دستگاه اجراء كننئه : وزارت فرهنگ و آموزش عالي )
الحمدالله رب العالمين و الصلاه و الاسلام علي خير خلقه محمد خاتم النبيين واله الطاهرين .
مقدمه : با پيروز ي درخشان و شگفت انگيز انقلاب اسلامي ايران به رهبري مرجع بزرگ جهان اسلام امام خميني مدظله العالي افكار خفته جهان بيدار شد و نور اميدي دلها را روشن ساخت و مسلمين عظمت قدرت ديرينه خويش و ارزش و توان فوق العاده اسلام را در نجات انسانها باز يافتند و فكر ها و نظرهاي انسانهاي مسلمان و به خصوص نيروي جوان به سوي ايران اسلامي معطوف گشت تا ارزشهاي اصيل و حركت آفرين و حيات بخش اسلام را بشناسند و نتايج درخشان آنرا بالعيان مشاهده كنند .لذا فقيه بزرگوار قائم مقام رهبري آيت اله العظمي منتظري مدظله با تاييد مقام معظم رهبري متع الله مسلمين به طول بقائه بر آن شده اند كه تشكيلاتي را به نام مركز جهاني علوم اسلامي تاسيس نموده تا در حد توان بنداي اسلامي انسانها لبيك گويند . با ايجاد مركز جهاني علوم اسلامي بيش از هر چيز موجود دانشگاهي اسلامي ضروري بود تا جوانان مسلمان از كشورهاي مختلف به سوي آن جذب شوند و تحت تعليم و تربيت اسلامي قرار گيرند و با شناخت اسلام و ارزشهاي اصيل و حياط بخش آن به كشورهاشان بازگشته در راه عظمت اسلام و آشنا نمودن انسانها به مفاهيم عاليه و احكام قرآني و پياده نمودن قوانين اسلامي تلاش نمايند. بر همين اساس با تاكيدات معظم اله هيئت امناء مركز جهاني علوم اسلامي بر آن شدند كه جامع العلوم الاسلاميه (قم المقدسه)را پايان ريز ينمايند
فصل اول : كليات
ماده 1ـ نام :جامع العلوم الاسلاميه ـ كه در اين اساسنامه جامعه ناميده مي شود.
ماده 2ـ مركز : مركز اصلي شهر مقدس قم (ايران ) مي باشد.
تبصره : هيئت موسس در صورت لزوم مي تواند با رعايت مقررات جمهوري اسلامي ايران شعبه يا شعبه هائي در ساير شهرستانها ويا ديگر كشورها تاسيس نمايد .
ماده 3ـ مدت : نامحدود است.
ماده 4ـ موضوع : معارف اسلامي و علوم اسلامي ـ مانند : فقه ، اصول، تفسير ، حديث ، فلسفه ، اديان و مذاهب ، عقائد و مكاتب ، روانشناسي ، جامع شناسي ، تعليم و تربيت ، حقوق ، اقتصاد ، تاريخ و ديگر علوم انساني و اسلامي .
ماده 5ـ هدف : پرورش دانشمندان و محققان متعهد به اسلام به منظور گسترش و ترويج اسلام و تبليغ و معرفي ارزشهاي اصيل تعاليم حياط بخش قرآن در جهان .
ماده 6ـ تزكيه نفوذ و پرورش اخلاقي و ايماني دانشجويان از اهداف اساسي جامعه مي باشد .
ماده 7ـ اين دانشگاه غير انتفاعي است .
ماده 8ـ شيوه تدريس : براي تدريس در شيوه هاي حوزه هاي علميه و دانشگاهها استفاده خواهد شد.
ماده 9ـ جامعه همواره زير نظر مركز جهاني علوم اسلامي انجام وظيفه مي كند و با نظام دانشگاهي جمهوري اسلامي ايران هماهنگي خواهد داشت .
ماده 10ـ جامعه از همه كشورهاي جهان دانشجو مي پذيرد .ولي الويت با دانشجويان كشورهايي است كه از لحاظ فرهنگ اسلامي نياز بيشتري دارند.
ماده 11ـ جامعه مانند ساير دانشگاهها به دانشجويان خود مدرك تحصيلي ، فوق ديپلم و ليسانس و فوق ليسانس و دكتري مي دهد .
ماده 12ـ در صورتي كه هيئت موسس كار دانشگاه را غير ممكن يا غير لازم تشخيص داد مي تواند به انحلال آن اقدام نمايد .
فصل دوم : اركان
جامعه داراي 3 ركن اسن : ركن اول هيئت موسس .
ماده 13ـ هيئت موسس جامعه ، همان هيئت امناء ( المركز العالمي للدراسات الاسلاميه ) مي باشد كه به ثبت رسيده است و اعضاء آن به قرار زير مي باشند:
1ـ علي اكبر فيض آلني ( معروف به مشكيني ) فرزند علي ـ متولد 1300 شماره شناسنامه 76 صادره آلن
2ـ ميركريم موسوي كريمي ـ فرزند مير عبدالرحيم ـ متولد 1305 شماره شناسنامه 41405 صادره ارديبل
3ـ محمد موحدي گيلاني ـ فرزند فاضل ـ متولد 1313 شماره شناسنامه 43081 ـ صادره قم
4ـ احمد جنتي ـ فرزند هاشم ـ متولد 1305 ـ شماره شناسنامه 121 صادره لادان اصفهان
5ـ ابراهيم حاج اميني ـ فرزند حسين ـ متولد 1304 شماره شناسنامه 8340 صادره نجف آباد
6ـ جعفر اقبال سبحاني ـ فرزند ممحمد حسين ـ متولد 1309 ـ شماره شناسنامه 234 صادره تبريز .
7ـ محمد ابراهيم جناتي فرزند محمد ـ متولد 1312 ـ شماره شناسنامه 20 حوزه 9 گرگان .
8ـ يوسف صانعي ـ فرزند محمد علي ـ متولد 1316 ـ شماره شناسنامه 51 صادره اصفهان
9ـ عباس محفوظي ـ فرزند عيسي ـ متولد 1307 ـ شماره شناسنامه 16 صادره رودسر
10ـ حسين علي ابراهيم نجف آبادي ـ فرزند غلام حسين ـ متولد 1331 شماره شناسنامه 61 صادره نجف آباد
ماده 14ـ وظائف و حدود اختيارات هيئت موسس :
1ـ تعيين خط مشي كلي جامعه .
2ـ تصويب و پرداخت بودجه جامعه .
3ـ نظارت بر اداره جامعه .
4ـ انتخاب رئيس دانشگاه
5ـ انتخاب هيئت مديره .
6ـ عزل رئيس دانشگاه يا اعظاي هيئت مديره .
7ـ انتخاب بازرس براي نظارت بر حسن جريان كارهاي جامعه .
8ـ خريد و فروش املاك غير منقول جامعه .
ركن دوم :هيئت مديره
ماده 15ـ اعضاي هيئت مديره حداق 5 نفر مي باشند كه به وسيله هيئت موسس براي مدت 4 سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .
ماده 16ـ وظايف وحدود اختيارات هيئت مديره :
1ـ هيئت مديره در اولين جلسه 1 رئيس و يك نائب رئيس و 2 نفر منشي و 1 نفر امين مالي از بين خودشان انتخاب مي كنند .
2ـ پيشنها يك يا چند نفر براي انتخاب يك هفر رئيس به هيئن موسس.
3ـ تعيين هيئتهاي علمي و آموزشي و غيره .
4ـ تهيه و تصويب آئين نامه داخلي جلسات .
5ـ تصويب نهائي برنامه هاي آموزشي كه به وسيله هيدتهاي علمي و آموزشي پيشنهاد مي شود.
6ـ تصويب برنامه هاي انضباطي و شرايط استخدام .
7ـ تصويب بودجه لازم و پيشنهاد آن به هيات موسس .
8ـ نظارت بر حسن جريان امور جامعه و صرف بودجه .
9ـ تصويب مقدار حقوق استادان و كارمندان .
10ـ پيشنهاد خريد و فروش املاك غير منقول جامعه به هيات موسس
11ـ هيات مديره در برابر هيات موسس مسؤل خواهد بود.
ركن سوم : رئيس جامعه
ماده 17ـ رئيس جامعه با پيشنهاد هيات مديره و تعيين هيات موسس و تاييد رياست عاليه مركز جهاني خواهد بود بايد واجد شرايط زير باشد:
1ـ مسلمان و پيرو مذهب شيعه اثني عشري .
2ـ متعهد به جمهوري اسلامي ايران .
3ـ معتقد به ولايت فقيه
4ـ داراي حسن سابقه و تقوي
5ـ صلاحيت علمي .
6ـ مدير و مدبر .
تبصره 1: در صورت امكان شخصيتها روحاني واجد شرايط بر ديگران تقدم دارند.
تبصره 2ـ رئيس جامعه را مي توان از بين هيات مديره انتخاب كرد .
ماده 18ـ وظائف و حدود اختيارات رئيس جامعه به شرح زير است :
1ـ استخدام كادر اداري جامعه
2ـ استخدام كادر آموزشي وو تحقيقاتي جامعه .
3ـ تعيين مقدار حقوق و مزايا ي استادان و كارمندان و پيشنهاد به هيات مديره .
4ـ پيشنهاد مقدار بودجه لازم به هيات مديره
5ـ عزل و نصب مسؤلين اداري و آموزشي .
6ـ تهيه امكانات لازم براي اداره جامعه .
7ـ امضاء گواهينامه فارغ التحصيلان جامعه.
8ـ رويس جامعه در برابر هيات مديره مسؤل خواهد بود.
فصل سوم :امور مالي
ماده 19ـ هيدت مديره موظف است در پايان هر سال مالي به حسابهاي مالي جامعه رسيدگي كند و گزارش جامعه اي از آن را تهيه و به هيات موسس ارسال دارد .
ماده 20ـ در صورت انحلال جامعه همه اموال جامعه در اختيار مركز جهاني علوم اسلامي قرار مي گيرد .
ماده 21 ـ اين اساسنامه مشتمل بر 21 ماده و 3 تبصره در نودو پنجمين جلسه مورخ 4/9/65 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد .
روزنامه رسمي شماره 12442ـ 23/8/66
تاييد صلاحيت عمومي 8 تن اعضاي هيات موسس موسسه غير دولتي غير انتفاعي در شرف تاسيس وابسته به بنياد فرهنگي رضوي مصوب يكصدو پنجاهمين جلسه مورخ 23/4/66 ش.را يعالي انقلاب فرهنگي.
(دستگاه اجراء كننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالي )
صلاحيت عمومي 8 تن اعضاي هيات موسس موسسه غير دولتي غير انتفاعي در شرف تاسيس وابسته به بنياد فرهنگي رضوي به اسامي ذيل تاييد مي گردد:
1ـ آقاي علي محمد برادران رفيعي
2ـ آقاي محمد مهدي ركني يزدي
3ـ آقاي محمد مهدي اسدي
4ـ آقاي محمد باقر فرزانه
5ـ آقاي محمد واعظ زاده
6ـ آقاي محمد مهدي اعتمادي
7ـ آقاي محمود روحاني
8ـ آقاي محمد مستاجر حقيقي.
روزنامه رسمي شماره 12442 –23/8/66
عضويت سر پرست سازمان تربيت بدني در شوراي فرهنگ عمومي شورايعالي انقلاب فرهنگي
مصوب يكصد و نوزدهمين جلسه مورخ 23/4/66 شورايعالي انقلاب فرهنگي
(دستگاه اجراء كننده: رئيس شوراي فرهنگ عمومي شورايعالي انقلاب فرهنگي )
بنا به پيشنهاد مطروحه در جلسه مورخ 23/4/66 شورايعالي انقلاب فرهنگي در خصوص عضويت سر پرست سازمان تربيت بدني در شوراي فرهنگ عمومي بند ذيل بعنوان بند 12 ماده 3 به آئيننامه گروه فرهنگ عمومي شورايعالي انقلاب فرهنگي (موضوع مصوبه شماره 3954/دش مورخ 28/8/64 ) افزايش ميشود.
(بند 12ـ سرپرست سازمان تربيت بدني )

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1366/00/00 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي عالي انقلاب فرهنگي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران