تصويبنامه در خصوص اجراي ماده 23 آيين نامه اجرايي قانون بيمه كاري


شماره 72047 / ت 357 هـ - 22/12/1372

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت كار و امور اجتماعي
هيات وزيران در جلسه مورخ 15/12/1372 بنا به پيشنهاد شماره 76885 مورخ 3/12/1372 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده 14 قانون بيمه كاري ـ مصوب 1369 ـ تصويب نمود :
به وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي اجازه داده مي شود در اجراي ماده 23 آيين نامه اجرايي قانون بيمه كاري موضوع تصويبنامه شماره 122626 / ت 404 هـ مورخ 19/10/ 1369 ، كليه پرداختهايي كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم در رابطه با اجراي قانون بيمه بيكاري انجام شده يا مي شود به هزينه قطعي منظور نمايند .
تشخيص هزينه هاي فوق به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط يا مقامات مجاز از طرف آنها مي باشد .
معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/12/15 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كار و امور اجتماعي
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران