قانون راجع به پرداخت فوق العاده اضافه كارساعتي كارمندان وزرات پست و تلگراف و تلفن كه در بخشها و روستاها براي شركت مخابرات اضافه كاري انجام ميدهندروزنامه رسمي شماره 410740/9/1360
شماره 86694 21/8/1360
وزارت پست و تلگراف و تلفن

ماده واحده : به شركت مخابرات ايران اجازه داده ميشود كه بنا به تشخيص و موافقت وزير پست و تلگراف و تلفن در صورت نداشتن كارمند در بخشها و روستاها از كارمندان ويك كارگزاران پست شاغل در همان محل جهت انجام خدمات مخابراتي درغيرساعات اداري استفاده نموده و در قبال انجام خدمات محوله به آنان فوق العاده كار ساعتي از محل اعتبارات مصوب شركت و با رعايت مقررات مربوطه پرداخت نمايد0
قانون فوق مشتمل بر ماده در جلسه روز يكشنبه سوم آبانماه يكهزار و سيصدو شصت مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده است 0
رئيس مجلس شوراي اسلامي اكبرهاشمي


10740 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1360/09/04 :تاريخ ابلاغ 1360/08/03 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت پست و تلگراف و تلفن
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران