اصلاح آئين نامه اجرائي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع .

شماره4449/ت 59 ه 18/3/1372

وزارت جهاد سازندگي
هيات وزيران در جلسه مورخ 16/12/1371بنا به پيشنهاد شماره 7767/71/10مورخ 28/10/1371وزارت جهاد سازندگي و به استناد ماده (65)قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346تصويب نمود :
آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع موضوع تصويبنامه شماره 48836مورخ 6/12/1346به ترتيب زير اصلاح مي شود :
1-ماده(2)و تبصره هاي آن به شرح زير تغيير مي يابند :
ماده2-بيست درصد از درآمد حاصل از دريافت جرايم و فروش مواد بازداشتي موضوع ماده (28)قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كه با توجه به قوانين مربوط به قاچاق وصول مي شود به نسبتهاي مندرج در زير تقسيم مي شود :
1-مامورين كاشف سازمان 45 درصد
2-مامورين انتظامي و مامورين محيط زيست 30 درصد
3-مخبرين 25 درصد
تبصره 1-مخبر كسي است كه وقوع جرم قاچاق را به ماموران وزارت جهاد سازندگي –سازمان جنگلها و مراتع كشور –اطلاع دهد .در صورتي كه مخبر بخواهد نام او محفوظ بماند يا به نظر ماموران وزارت جهاد سازندگي و سازمان جنگلها و مراتع كشور افشاي نام مخبر مصلحت نباشد نام او با ذكر مطلب در صورت مجلس محفوظ خواهد ماند .
تبصره2-در صورتي كه كسي به دو عنوان ،ذي سهم باشد فقط حق دريافت سهم زيادتررا خواهد داشت .
تبصره3-در صورت تعداد مامورين كاشف ،مامورين انتظامي و مخبرين ،سهم مقرر بين آنان به تساوي تقسيم خواهد شد .
تبصره4-سهميه هاي مقرر در اين ماده در صورتي پرداخت خواهد شد كه پرونده هاي امر منتهي به صدور كيفر خواست شده باشد .
2-ماده (12)و تبصره آن به شرح زير تغيير مي يابد :
ماده12-حداكثر مصرف شخصي چوب و هيزم و ذغال مقرر در قسمت آخر ماده (48)قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع براي هر خانوار روستايي مجاور شهر در هر سال به قرار زير تعيين مي شود .
1-چوب يك متر مكعب
2-هيزم سي استر
3-ذغال يكصد كيلو گرم .
تبصره-در صورتي كه مصرف كنندگان نياز به ميزان بيشتري از حداكثر معين شده در اين ماده را پيدا كنند بايد از نزديكترين واحد تابع سازمان جنگلها و مراتع به محل اقامت خود گواهي لازم را اخذ نمايند .
معاون اول رئيس جمهور –حسن حبيبي

:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1371/12/16 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت جهاد كشاورزي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران