درموارديكه شخص براثراجباريااكراه مرتكب جرم قابل تعزيرشده باشد اجباركننده يااكراه كننده به مجازات فاعل جرم محكوم ميشود


سئوال آيااجبارواكراه مجرم درارتكاب عمل مجرمانه ازعوامل رافع مسئوليت جزائي است باخير؟

شماره وتاريخ نظريه : 10176/237/10/1371

نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه
درمورداجبارواكراه غيرقابل تحمل درمجازاتهاي تعزيري ياباز دارنده ماده 54 قانون مجازات اسلامي تعيين تكليف كرده است 0

مرجع :
كتاب نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه درزمينه مسائل كيفري
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمي كشور، بهارسال 1373
تهيه وتنظيم : غلامرضاشهري و سروش ستوده جهرمي

107

10176 :شماره انتشار :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1371/10/23 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران