با توجه به راي كميسيون شهرداري دائر برتعطيلي محل موضوع دعوي ، دليلي بر ايجاد مزاحمت توسط مشتكي عنهم وجود ندارد


راي شماره 72 بتاريخ : 6/9/75 شماره دادنامه :2/521
مرجع رسيدگي كننده : شعبه 25 دادگاه عمومي تهران مجتمع قضايي ويژه

راي دادگاه
در خصوص شكايت آقايان 1(الف ) 2(ب ) 3(ج ) عليه آقايان (د)و (ه) بعنوان ممانعت از حق با اين توضيح كه شكايت از حياط مشتكي عنهم بعنوان نگهداري اجناس سمساري خود استفاده ميكرده اندواجاره هم پرداخت ميكرده اند لكن آنان محل را قفل نموده و مانع استفاده شكات شده اند كه آقاي (د) اظهارداشته پس هيچ مخالفتي نكرده اند شهرداري از اين جهت كه محل قهوه خانه است اقدام تعدادي ازاهالي هم شهادت داده كه قبلا" محل بعنوان قهوه خانه مورد استفاده بوده است و نماينده شهرداري منطقه 11 نيز در تاريخچه 2/8/73 با حضور در دادرسي سابق موضوع تائيد كرده است و اعلام نموده است محل مسكوني وي كه به تجاري تبديل شده است مضافا" كميسيون بمحض مزاحمت قانون شهرداري بشرح نظريه مورخه 9/8/73 راي بر تعطيلي محل مذكور داده است و لذا دليلي بر ايجاد مزاحمت توسط متشكي عنهم وجود ندارد و راي بر برائت متهمان صادر و اعلام ميشود0 راي حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظرتهران است 0

راي شعبه اول دادگاه تجديدنظراستان تهران در تجديدنظرخواهي دادنامه فوق الذكر:
از ناحيه آقايان (الف ) و(ب ) و(ج ) نسبت به دادنامه شماره 521 3/9/75 شعبه 25 دادگاه عمومي تهران كه بموجب آن آقايان (د) و(ه ) از اتهام ممانعت از حق برائت حاصل نموده اند ايراد و اعتراض خاصي كه فسخ دادنامه صادره را ايجاب نمايد بعمل نيامده تا مورد توجه دادگاه واقع شود با بررسي محتويات پرونده ومدافعات متهمان و ملاحظه پاسخ شهرداري باقدام دادگاه ايراد و اشكالي بردادنامه صادره بنظر نميرسد دادگاه ضمن رد اعتراض نامبردگان مستندا" به بند22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه تجديدنظر خواسته را تاييد مينمايد راي صادره قطعي است 0 2/4/74/1ت /208

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول
به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379
156

521 :شماره انتشار :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1375/09/06 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران