امين درصورت تعدي ياتفريط ضامن تلف يا نقصان مالي است كه به او سپرده شده است


كلاسه پرونده : 17 20/5202
شماره دادنامه : 171/17
تاريخ رسيدگي : 1/4/70
تجديدنظرخواه : الف
تجديدنظرخواندگان : آقايان ب وپ خانمهات وث وآقاي ج
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 23197/5/69 صادره ازشعبه 23 دادگاه حقوقي يك ...
مرجع رسيدگي : شعبه 17 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه : آقايان ...

خلاصه جريان پرونده :بدوا" آقايان ((ب )) و ((پ )) وآقاي ((ج )) دادخواستي به طرفيت ((الف ))به خواسته تقاضاي اعتراض و رسيدگي و صدورحكم مبني براسترداد امانات به دادگاههاي حقوقي ...تقديم مي دارندكه رسيدگي به شعبه 23 دادگاه حقوقي يك ...محول مي شودو پرونده به كلاسه 68/281ثبت مي گردد.درابتدابه خواهانهااخطار رفع نقض مي شودكه باتعيين بهاي خواسته دادگاه دستورتعيين وقت ودعوت اصحاب دعوي رابه دادرسي صادرمي نمايد.درجلسه 29/9/68 نماينده بانك ايرادمي كندكه اولا" فتوكپي اسنادومدارك دعوي ارسال نشده ثانيا" نسبت به ارزش خواسته نيزايرادمي نمايدثالثا" بانك رامسئول دعوي خواهانهاندانسته وصدورحكم به رددعوي راتقاضامي نمايد.كه دادگاه ضمن ردايرادمعنونه جلب نظركارشناس رادرمورد بهاي امانات ضروري تشخيص مي دهدوآقاي ((س ))رابه سمت كارشناس انتخاب مي نمايد.آقاي كارشناس نظريه خودرادرتاريخ 6/12/68 به دادگاه اعلام ودادگاه مقرر مي داردكه مراتب به اصحاب دعوي اخطارشود.ازناحيه اصحاب دعوي به نظريه كارشناس اعتراض مي شودخاصه اينكه خوانده به ماده 9آيين نامه معاملات بانك كارگشايي استنادونظردادگاه رابه آن معطوف مي دارد. دادگاه درجلسه 22/3/69به اعتراض طرفين دعوي رسيدگي وپس ازاستماع اظهارات آنهاباجلب نظرآقاي مشاوربالحاظ تقصيربانك كارگشايي در نگهداري امانات سپرده به وي به شرح پرونده كيفري وبه استنادمواد 612 و 614 قانون مدني وعدم تاثيرماده 9 آيين نامه معاملات بانك كارگشايي بالحاظ مغايرت صريح آن ماده بامقررات قانون مدني نظريه دادگاه به الزام بانك به پرداخت بهاي امانات به شرح نظريه كارشناس كه نتيجه مصون ازتعرض مانده به نفع امانتگذاران صادرواعلام مي گردد وچون درفرجه قانوني اعتراض نسبت به نظريه صادره ازناحيه طرفين به عمل نمي آيد دادگاه به موجب دادنامه شماره 197 23/5/69 براساس نظريه مورخ 22/3/69دادگاه بانك كارگشايي رامحكوم مي نمايدكه به شرح وطبق نظركارشناس بابت معدل بهاي ارزيابي شده امانات خواهانها درفرجه ايشان پرداخت نمايدو همچنين بانك محكوم است مبلغ 51350 بابت هزينه دادرسي و دستمزد در وجه خواهانهاپرداخت نمايد كه اين مبلغ به نسبت محكوم به درحق هريك ازخواهانهاپرداخت خواهدشد.
راي مذكوربه اصحاب دعوي ابلاغ مي شودكه بانك ملي ايران به مديريت آقاي ((ش ))به طرفيت آقايان ((ب ))و((پ ))و((ج ))ازدادنامه شماره .. تجديدنظرخواهي مي كندوپس ازانجام تبادل لوايح پرونده جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور ارسال مي گردد و رسيدگي به اين شعبه محول مي شود.با وصول پرونده به شعبه گزارش فوق تنظيم گرديد و لوايح متبادله ودادخواست تجديدنظرخواهي به هنگام شور مورد بررسي قرار خواهدگرفت .
به تاريخ 1/4/1370 هيئت شعبه هفدهم ديوان عالي كشورتشكيل شدوپس ازقرائت گزارش ومطالعه پرونده مشاوره نموده وچنين راي مي دهد:
((بسمه تعالي .اعتراض تجديدنظرخواه باتوجه به محتويات پرونده ورسيدگيهايي كه به عمل آمده واردنيست وراي دادگاه بنابه دلائل و جهات منعكس درآن و با عنايت به اوضاع واحوال قضيه مغايرتي با موازين قانوني نداردوازحيث رعايت اصول دادرسي نيزاشكال عمده اي به نظرنمي رسد وبنابه مراتب بارد اعتراض دادنامه مورد درخواست تجديدنظرابرام مي گردد.))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي ، جلددوم
تاليف ، يداله بازگير، كارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
85

171 :شماره انتشار :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1370/04/01 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران