قانون مربوط به ترخيص و معافيت از پرداخت حقوق گمركي ، سود بازرگاني و عوارض و هزينه هاي گمركي هدايائي كه از جانب اشخاص ، جميتها و موسسات خيريه براي كمك به مردم جنگ زده و آسيب ديده از كشورهاي خارج تا كنون وارد ايران شده و يا خواهد شد0


روزنامه رسمي شماره 3010667/7/1360
شماره 57086 18/7/1360
وزارت امور اقتصادي و دارائي

ماده واحده : گمرك ايران مجاز است هدايائي كه از جانب اشخاص جمعيتها، و موسسات خيريه براي كمك به مردم جنگ زده و آسيب ديده ميهنمان از كشورهاي خارج تا كنون وارد ايران شده و يا خواهدشد، با استفاده از معافيت حقوق گمركي ، سود بازرگاني و عوارضي و هزينه هاي گمركي ترخيص نمايد و كالاي مزبور تحويل وزارت كشور يا مقام مسئولي كه از طرف آن تعيين ميشود، قرار گيرد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز دوشنبه بيست و ششم مرداد ماه يكهزار و سيصدو شصت بتصويب كميسيون امور اقصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي رسيده و براي مدت دو سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است 0
رئيس مجلس شوراي اسلامي اكبر هاشمي


10667 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1360/07/30 :تاريخ ابلاغ 1360/05/26 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران