ضوابط ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران


شماره 21453 /ت 15011 ك 30/2/1374

رياست جمهوري ـ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 4/2/1374 با توجه به اختيار تفويضي هيات وزيران ( موضوع تصويبنامه شماره 16632 /ت 30 هـ مورخ 13/7/1373 ) و به استناد ماده 22 قانون « چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران » مصوب 7/6/1372 ـ ضوابط ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند :

فصل اول ـ تعاريف
ماده 1 ـ در اين تصويبنامه واژه هاي زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار كي رود :
1 ـ 1ـ كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران
2 ـ 1 ـ منطقه : هريك از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
3 ـ 1ـ سازمان : سازمان هريك از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي است كه به موجب قانون تاسيس شده اند .
4 ـ 1 ـ قانون : قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مصوب 7/6/1372 مجلس شوراي اسلامي
5 ـ1 ـ شوراي عالي : شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
6 ـ 1 ـ واحد ثبتي : مرجع ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي هر يك از سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي .
7 ـ1 ـ شعبه شركت يا موسسه : شعبه يك شركت يا موسسه شخص حقوقي است كه در منطقه توسط يا موسسه اصلي كه در خارج از منطقه ايجاد شده تشكيل شده است و اكثريت سهام آن متعلق به شركت يا موسسه مذكور مي باشد و اين شخص حقوقي تازه تاسيس ، شركت يا موسسه فرعي آن محسوب مي شود .
8 ـ 1 ـ نماينده شركت يا موسسه : نماينده يك شركت يا موسسه ، شخص حقوقي است كه در آن شركت يا موسسه به آن اختيارات لازم را داده است و تعهدات آن در سمت نمايندگي شركت يا موسسه اختيار دهنده محسوب مي شود .
فصل دوم : ايجاد و وظايف واحد ثبتي
ماده 2 ـ سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتي شركتها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي در آن منطقه ، واحدي را به نام ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي تاسيس مي كند .
ماده 3 ـ وظايف واحد ثبتي عبارتند از :
1 ـ 3 ـ ثبت شركتها و موسسات غير تجاري ايراني و خارجي
2 ـ 3 ـ ثبت علايم و اسامي تجاري و صنعتي .
3 ـ 3 ـ ثبت اختراعات و اشكال و ترسيمات صنعتي .
4 ـ 3 ـ ثبت دفاتر تجاري بازرگانان .
5 ـ 3 ـ پلمپ دفاتر تجاري غير تجاري واقع در حوزه هر منطقه .
6 ـ 3 ـ ثبت بانكها و موسسات اعتباري با رعايت آيين نامه اجرايي پولي و بانكي در مناطق آزاد .
7 ـ 3 ـ ثبت شركتهاي بيمه طبق مقررات حاكم در مناطق آزاد .
فصل سوم : تشريفات قانوني ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي
ماده 4 ـ هر شركت يا موسسه اي كه در منطقه ثبت شود و مركز اصلي آن نيز در همان منطقه باشد شركت ايراني و ثبت شده در منطقه محسوب مي شود .
تبصره 1 ـ از تاريخ اجراي اين تصويبنامه هر شركت يا موسسه خارجي براي اينكه بتواند به وسيله شعبه يا نمايندگي در منطقه به فعاليت هاي اقتصادي مبادرت نمايد بايد در كشور متبوع خود مطابق قوانين و مقررات آن كشور متبوع خود مطابق قوانين و مقررات جاري آن كشور ـ به تصديق نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور ـ شركت قانوني محسوب شود و در واحد ثبتي منطقه نيز به ثبت رسيده باشد .
تبصره 2 ـ هر شركت يا موسسه خارجي كه در تاريخ اجراي اين تصويبنامه در منطقه به وسيله شعبه يا نمايندگي به فعاليتهاي اقتصادي داشته باشد بايد در ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين تصويبنامه ثبت نمايد . در غير اين صورت شركت مذكور اعتبار قانوني نداشته و موسس آن در قبال اشخاص ثالث متضامناً مسوول جبران خسارت وارد شده خواهند بود .
ماده 5 ـ انواع شركتها و موسسات غير تجاري مذكور در قانون تجارت و ساير قوانين ايران موظفند در واحد ثبتي منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنكه موضوع فعاليت آنها قانوني باشد در هر حال تاسيس و فعاليت شركتها تحت قوانين موضوعه امكان پذير است .
ماده 6 ـ تمامي اشخاص حقوقي كه در منطقه فعاليت اقتصادي دارند ، موظفند ظرف سه ماه از تاريخ اعلام واحد ثبتي وضعيت خود را با ارايه مدارك و اسناد پيش بيني شده در اين تصويبنامه در واحد ثبتي منطقه به ثبت برسانند . در غير اين صورت مرجع صالح به تقاضاي سازمان از ادامه فعاليت اشخاص مزبور جلوگيري خواهد نمود .
ماده 7 ـ ثبت شركت و موسسه در منطقه با ارايه مدارك و اسناد زير به واحد ثبتي منطقه به عمل خواهد آمد :
1 ـ اظهار نامه ثبت .
2 ـ اساسنامه شركت .
3 ـ صورتجلسه مجمع عمومي موسسين .
4 ـ صورتجلسه اولين جلسه هيئت مديره .
5 ـ گواهي بانكي از يكي از بانكهاي منطقه مبني بر توديع حداقل 35% سرمايه نقدي .
6 ـ مجوز فعاليت در منطقه كه توسط سازمان صادر شده باشد .
تبصره ـ در مورد اشخاص حقوقي خارجي تهيه و ارايه اصل اختيار نامه نمايندگي و مجوز تاسيس شعبه اشخاص مذكور در ايران كه شرايط تنظيم و صدور آنها مطابق قوانين و مقررات كشور متبوع اشخاص حقوقي خارجي ( به تصديق نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور ) رعايت شده باشد ضرورت دارد ، همچنين لازم است براي ثبت شعبه يا نمايندگي در ايران اشخاص حقوقي خارجي اظهار نامه ثبت شركت و رونوشت مصدق سند ثبت شركت متبوع را به زبان فارسي نيز ضميمه نمايند .
تبصره 2 ـ كليه اسناد و مدارك موضوع ماده 8 اين تصويبنامه توسط اشخاص حقوقي خارجي بايد به صورت رسمي به زبان فارسي نيز تسليم شود .
تبصره 3 ـ در كليه موارد پس از دريافت رسيد حق الثبت ، اقدامات مربوط يه ثبت و صدور گواهي مربوط صورت خواهد گرفت .
ماده 8 ـ اظهار نامه ثبت شعب و نمايندگي هاي اشخاص حقوقي خارجي علاوه بر قيد تاريخ و امضا بايد حاوي نكات زير باشد :
1 ـ نام كامل شركت يا مؤسسه به زبان فارسي با علايم اختصاري و مشخصات آن .
2 ـ نوع شركت يا موسسه و موضوع فعاليت آن .
3 ـ مركز اصلي و اقامتگاه شركت يا موسسه در خارج از ايران .
4 ـ تابعيت شركت يا موسسه .
5 ـ ميزان سرمايه شركت يا موسسه .
6 ـ آخرين بيلان مالي شركت يا موسسه .
7 ـ مرجع ثبت ، شماره محل ( شهر و كشور ) و تا تاريخ ثبت شركت يا موسسه در خارج از ايران .
8 ـ فعاليت مورد نظر شركت يا موسسه جهت اشتغال در منطقه .
9 ـ ساير شعب و نمايندگي هاي شركت يا موسسه در ايران و اسامي مديران هر كدام ( درصورت تاسيس )
10 ـ اقامتگاه شركت يا موسسه جهت اشتغال در ايران و منطقه و تعيين افراد صلاحيت دار دريافت كننده ابلاغ ها و اخطاريه ها .
11 ـ قبولي مدير يا مديران شعب و نمايندگي ها ذيل مجوز تاسيس يا اختيار نامه نمايندگي موضوع تبصره (1) ماده (7) اين تصويبنامه .
12 ـ نام و نام خانوادگي ، اقامتگاه مديران يا اداره كنندگان شركت يا موسسه .
تبصره ـ نام و نام خانوادگي ، اقامتگاه و تابعيت وكيل ، همچنين نسخه اصلي يا رونوشت مصدق وكالتنامه در صورتي كه اظهار نامه تقاضاي ثبت به وسيله وكيل داده شده باشد تسليم شود .
ماده 9 ـ اشخاص حقوقي پس از ثبت داراي شخصيت حقوقي خواهند بود و براساس قوانين و مقررات حاكم در منطقه ، فعاليت مي نمايد . واحد ثبتي سازمان موظف است سندي مشعر بر ثبت اشخاص حقوقي يا شعبه يا نمايندگي آنها ممهور به مهر واحد ثبتي است به تقاضا كننده ثبت بدهد .
ماده 10 ـ اشخاص حقوقي مكلفند به منظور هرگونه تغييرات در اساسنامه و تركيب هيات مديره ، بازرسان ، صاحبان امضاي مجاز ، كاهش يا افزايش سرمايه و انحلال شركت يا مؤسسه ظرف يك هفته مراتب را به صورت كتبي به واحد ثبتي منطقه اطلاع دهند . عدم اطلاع به موقع رافع مسئوليت مديران اشخاص حقوقي مذكور نخواهد بود .
ماده 11 ـ هر ذي نفعي ميتواند از مندرجات پرونده هاي ثبتي مربوط اطلاع يافته تقاضاي دريافت رونوشت مصدق نمايد .
ماده 12 ـ واحد ثبتي موظف است مراتب تاسيس شركت يا مؤسسه و تغييرات آن را حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و روزنامه محلي به هزينه متقاضي به آن روزنامه محلي به هزينه متقاضي به آن روزنامه اعلام نمايد .
ماده 13 ـ تقاضاي ثبت روزنامه علايم و اسامي تجاري ـ صنعتي و ثبت اختراعات و اشكال و ترسيمات صنعتي در منطقه به موجب اظهار نامه صورت مي گيرد . و شرايط ثبت آن در واحد ثبتي طبق دستور العمل اجرايي مصوب سازمان هر منطقه خواهد بود .
ماده 14 ـ كليه اشخاص حقيقي ايراني كه طبق قانون تجارت به امور بازرگاني در منطقه مبادرت دارند موظفند نام خود مديران خود را مطابق مقررات اين تصويب نامه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ اعلام واحد ثبتي در دفتر ثبت تجاري واحد ثبتي به ثبت برسانند .
ماده 15 ـ ثبت اسامي اشخاص حقيقي ايراني و خارجي در دفاتر ثبت با تنظيم و تسليم سه نسخه اظهار نامه كه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ اعلام واحد ثبتي انجام مي گيرد و حاوي نكات زير مي باشد به عمل مي آيد :
1 ـ نام و نام خانوادگي بازرگان .
2 ـ تاريخ و محل تولد ، شماره شناسنامه و محل صدور بازرگان و تصوير اوراق شناسنامه براي اشخاص حقيقي ايراني و گذرنامه براي اشخاص حقيقي خارجي .
3 ـ تابعيت اصلي و فعلي افراد مزبور در صورت تحصيل تابعيت ديگر و تاريخ و چگونگي اخذ تابعيت مزبور .
4 ـ تاريخ ورود به منطقه و شماره و محل صدور اقامت و محل اقامت اتباع خارجي .
5 ـ اقامتگاه قانوني اشخاص حقيقي .
6 ـ شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاري كه به موجب بند 5 ماده 3 اين تصويبنامه به عمل آمده است .
7 ـ رشته فعاليت تجاري داخلي يا خارجي يا هر دو در هر مورد .
8 ـ ساير مشخصات تجاري بازرگانان از جمله شماره ثبت علايم تجاري كتاب رمز تجارتي و غيره .
ماده 16 ـ واحد ثبتي مكلف است پس از ثبت مفاد اظهار نامه در دفتر ثبت تجارتي ظرف حداكثر 10 روز از تاريخ تسليم 1 نسخه امضاء شده از اظهار نامه ثبت را ممهور به مهر واحد به اظهار كننده تسليم نمايد . و نسخه ديگر را به واحد ذي ربط در سازمان ارسال كند .
ماده 17 ـ اظهار كننده موظف است ظرف مدت يك هفته هرگونه تغييراتي را در مفاد اظهار نامه پي اظهار نامه جديدي كه در سه نسخه تنظيم مي شود تهيه و به واحد ثبتي سازمان تسليم كند تا دفتر ثبت تجارتي واحد ثبتي قيد گردد .
ماده 18 ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات اين تصويبنامه به اسم خود را ثيت مي نمايند . مكلفند در سر برگ اوراق تجارتي و برگ هاي فروش و سفارش هر نوع و هر نوع اسناد و مدارك تجارتي كه به كار مي برند ضمن درج عنوان تجارتي شماره ثبت خود را نيز قيد نمايند .
فصل چهارم ـ ساير مقررات
ماده 19 ـ پلمپ دفاتر تجارتي اشخاص حقيقي و حقوقي طبق دستورالعملي كه توسط سازمان هر منطقه تعيين مي شود . صورت گرفته و پس از امضا نماينده واحد ثبتي به مهر واحد مذكور ممهور خواهد شد
ماده 20 ـ هزينه هاي مربوط به ثبت شركت موسسه و تغييرات آن همچنين ثبت علايم و اسامي تجاري و صنعتي و اختراعات و اشكال و ترسيمات صنعتي و نيز ثبت دفاتر تجارتي و پلمپ دفاتر تجارتي و غيره تجارتي به موجب دستورالعملي كه توسط سازمان هر منطقه تهيه مي گردد .
ماده 21 ـ از ادامه فعاليت متخلفين از اجراي مفاد اين تصويبنامه ، بنا به تقاضا ي سازمان ، توسط نيروي انتظامي منطقه جلوگيري به عمل خواهد آمد در هر صورت اين گونه اقدامات رافع مسووليت مديران شركت يا مؤسسه و اشخاص حقيقي متخلف در قبال اشخاص ثالث نخواهد بود .
ماده 22 ـ دستورالعمل هاي اجرايي اين تصويبنامه و فرمهاي چاپي مربوط توسط سازمان برنامه هر منطقه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين تصويبنامه تهيه و به اجرا گذاشته خواهد شد .
اين تصويبنامه در تاريخ 24/2/1374 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .
معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي

14630 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/02/04 :تاريخ تصويب
:موضوع شورايعالي مناطق آزادتجاري -صنعتي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران