تصويبنامه راجع به ميزان دريافت شهريه دوره هاي شبانه وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي


شماره 3794 /ت 15157 هـ 1/4/1374

وزارت فرهنگ و آموزش عالي ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
هيات وزيران در جلسه مورخ 17/3/1374 ، بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و به استناد بند(1) قسمت الف قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود :
وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي توانند در قبال برگزاري دوره هاي شبانه مبالغي به شرح زير دريافت كنند :
ميزان شهريه ( نام رشته ) شهريه ثابت
رشته هاي پزشكي - 120000 ريال
رشته هاي گروه پزشكي- 250000 ريال
(دوره كارداني )
رشته هاي گروه پزشكي - 350000 ريال
(دوره كارشناسي )
شهريه متغير براي دوره هاي عمومي شهريه متغير براي واحدهاي
و نظري ( به ازاي هر واحد ) عملي و تخصصي ( به ازاي هر واحد) 18000 ريال- 36000 الي 48000 ريال
20000 ريال- 36000 ريال
25000ريال - 48000 ريال
معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي

14658 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1374/04/13 :تاريخ ابلاغ 1374/03/17 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران