تصويب نامه راجع به ايجاد شركت مشترك ، شركت ملي نفت ايران با شركت ديوو


شماره 1949 /ت 15029 25/2/1374
ديوو
وزارت نفت
هيات وزيران در جلسه مورخ 17/2/1374 بنا به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد بند (ز) قانون بودجه سال 1374 كل كشور تصويب نمود :
شركت ملي نفت ايران مجاز است نسبت به ايجاد شركت مشترك با شركت ديوو (Daewoo) كره جنوبي با رعايت مفاد بند (ز) تبصره (2) قانون بودجه سال 1374 كل كشور اقدام نمايد .
معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي

14626 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1374/03/03 :تاريخ ابلاغ 1374/02/17 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران