لغو تصويبنامه شماره 1374/ت14261هـ مورخ 1374/2/11

شماره 108614-ت15916هـ28/9/1375

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح – سازمان برنامه وبودجه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/9/1375با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1026هـ – ب مورخ 21/8/1374 ) تصويب نمود :
تصويبنامه شماره 1374/ت 14261هـ مورخ 11/2/1374 از تاريخ اعلام ايراد موضوع نامه ياد شده لغو مي گردد.
معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي

15101 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1375/10/12 :تاريخ ابلاغ 1375/09/25 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران