تصويبنامه در خصوص اضافه شدن وزير كار و امور اجتماعي به تركيب مجمع عمومي سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي

شماره 3367/ت15615هـ4/4/1375

وزارت كارو امور اجتماعي
هيات وزيران در جلسه مورخ 9/2/1375 بنا به پيشنهاد شماره 58785مورخ 26/6/1374 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي – مصوب 1354- تصويب نمود :
وزير كار و امور اجتماعي به تركيب مجمع عمومي سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي – موضوع ماده (7) اساسنامه سازمان ياد شده – اضافه مي شود .
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 0559/21/75 مورخ 23/3/1375 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است .
معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي

14950 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1375/04/12 :تاريخ ابلاغ 1375/02/09 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كار و امور اجتماعي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران