تكميل اساسنامه فرهنگستانها


شماره 318 /دش 9/2/1380

(مصوب جلسه 477 مورخ 21/1/1380 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 477 مورخ 21/1/1380، بنا به پيشنهاد هيئت امناي فرهنگستانها(نامه شماره 151 - ه -1- ف مورخ 17/12/1379) موارد زير را براي تكميل اساسنامه فرهنگستانها تصويب كرد:
1- با الحاق يك بند به ماده 3 اساسنامه فرهنگستانهاي علوم و علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران ، هيئت امناي فرهنگستانهاي جمهوري اسلامي ايران ، به عنوان يكي از اركان فرهنگستانها اضافه گردد0
2- يك ماده به عنوان ماده 3 مكرر به اين شرح به اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسي اضافه شود:
ماده 3 مكرر: اركان فرهنگستان عبارت است از :
1- رئيس جمهور در مقام رياست علايه فرهنگستان 0
2- هيئت امناي فرهنگستانها0
3- شوراي فرهنگستان 0
4- رئيس فرهنگستان 0
5- دبير
3- با اصطلاح ماده 8 اساسنامه فرهنگستانهاي هنر و علوم و علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران و ماده 10 اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارس عبارت (براي يك دوره ديگر) حذف گردد0
4- ماده 15 اساسنامه فرهنگستانهاي هنر وو علوم و علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران به اين شرح اصلاح شود:
ماده 15- فرهنگستان داراي اعضاي پيوسته ، وابسته و افتخاري خواهد بود كه با پيشنهاد رئيس فرهنگستان يا حداقل پنج تن از اعضايب مجمع و با تصويب مجمع عمومي با حكم رئيس فرهنگستان به عضويت فرهنگسان پذيرفته مي شوند0 عضويت اعضاي پيوسته وافتخاري مادام العمر خواهد بود0
تبصره 4- عضويت اعضاي وابسته براي مدت چهارسال خواهد بود و ادامه عضويت آنان به همان طريقي است كه در اساسنامه پيش بيني شده است 0
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي سيدمحمدخاتمي

16379 :شماره انتشار اساس نامه :نوع قانون
1380/03/06 :تاريخ ابلاغ 1380/01/21 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي عالي انقلاب فرهنگي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران