چنانچه دلائل شاكي به مالكيت برديوارتخريب شده كافي نباشدمورداز مصاديق صدورقراراناطه است


شماره وتاريخ دادنامه 418-22/6/74
كلاسه پرونده 2/278/74تجديدنظركيفري

مرجع رسيدگي :شعبه دوم دادگاه تجديدنظراستان سمنان
تجديدنظرخواه :
موضوع :تجديدنظرازراي شماره 518-9/5/74 شعبه پنجم دادگاه عمومي شاهرود.
راي دادگاه
درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي ...نسبت به دادنامه شماره 518-9/5/74 شعبه پنجم دادگاه عمومي شاهرودكه بموجب آن به اتهام تخريب ديوارومستندا به ماده 126 قانون تعزيرات و رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي به پرداخت نودهزارريال جزاي نقدي محكوم گرديده است باعنايت به محتويات پرونده چون درموردمالكيت ديوارتخريب شده بين شاكي وتجديدنظرخواه و پدرش اختلاف بوده وتجديدنظرخوانده (شاكي )دليل كافي مبني برمالكيت خوددرديوارمابه النزاع تقديم نداشته است لذامستندابه ماده 17 قانون آئين دادرسي كيفري كه طي آن ذكرشده هرگاه ثبوت تقصيرمهم منوط است به مسائلي كه محاكمه وثبوت آن ازخصايص محاكم حقوقي است مثل حق مالكيت و افلاس امرجزائي تعقيب نمي شود و اگر تعقيب شده معلق مي ماند تا حكم قطعي از محكمه حقوق صادرشود... لذا مستندا به بند2 ماده 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب ضمن نقض حكم بدوي قراراناطه صادرتا شخص ذينفع حداكثر ظرف سه ماه ازتاريخ ابلاغ قرار به دادگاه صلاحيت دارمراجعه وتصديق آنرا تقديم نمايد... راي صادره قطعي است .
رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظراستان سمنان علي صفابينش
مستشاردادگاه محمدقاسم اصحابي


مرجع :كتاب نمونه آرامحاكم دادگستري صفحه 122
1- دادگاههاي تجديدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولي انتشارات سمن سال 1375
36

418 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/06/22 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران