بااعمال تخفيف مجازات انتقال مال غيربه كمترازيكسال حبس قابل تبديل است


شماره وتاريخ دادنامه 457-1/11/74 كلاسه پرونده 1-74-179تجديدنظر كيفري

مرجع رسيدگي :شعبه اول دادگاه تجديدنظراستان سمنان
تجديدنظرخواه :
تجديدنظرخوانده :
موضوع :تجديدنظرازراي شماره 164-23/2/74صادره ازشعبه پنجم دادگاه عمومي شاهرود
"راي دادگاه "
درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي ...بطرفيت خانم ...نسبت به دادنامه شماره 164-23/2/74شعبه پنجم دادگاه عمومي شاهرودكه بموجب آن تجديدنظر خواه به اتهام كلاهبرداري (فروش مال غير)ومستندابه ماده اول ازقانون مجازات راجع به انتقال مال غيركه ناظربرماده يك قانون تشديدمجازات مرتكبين ارتشاواختلاس وكلاهبرداري است وبااعمال تخفيف به تحمل يكسال حبس تعزيري وپرداخت مبلغ چهارصدونودهزارتومان بعنوان جزاي نقدي بنفع دولت ورداصل وياقيمت مال موردفروش به صاحبش محكوم گرديده است ازتوجه به محتويات پرونده ازحيث احرازمجرميت وتطبيق موضوع باموادقانون حكم صادره فاقدايراداست واعتراض موثري نيزبجهات مذكوره بعمل نيامده و راي صادره ازتوجه به تحقيقات واقدامات معموله درمرحله بدوي واين مرحله ازرسيدگي باهيچيك ازجهات وشقوق مندرج درمواد18و25قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب نيزقابل انطباق بنظرنرسيده وظاهراباموازين شرع وقانون نيزمغايرت نداشته امادرمورداصل مال ياقيمت آن كه ازتوجه به نوع جرم ووضعيت ملك نيازبه تقديم دادخواست حقوقي داشته ودرحال حاضر هم ملك درتصرف شخص ديگري است كه درآن احداث اعياني نموده ودرقسمت تخفيف مجازات كه حداقل موردحكم قرارگرفته باعنايت به ماده 497قانون مجازات اسلامي وواردبودن ماده مذكوربرقانون مورداستناددرحكم بايستي كه كمترازيكسال تعيين شوداعتراض بعمل آمده وارداست بنابراين حكم تجديد نظرخواسته درموردمجرميت ابرام وازبابت رداصل ياقيمت مال مورد كلاهبرداري وتعيين مجازات بدون رعايت مقررات تخفيف نقض وآقاي .... مستندابه ماده 22قانون مجازات اسلامي واينكه ظاهرافاقدپيشينه كيفري است بالحاظ ماده 497قانون مجازات اسلامي به تحمل يازده ماه حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي وپرداخت 4900000(چهارميليون ونهصدهزار ريال )بعنوان جزاي نقدي درحق دولت محكوم مي گرددراي صادره وفق تبصره يك ماده قانون اخيرالتصويب قطعي است .
مستشاردادگاه عبدوس
دادرس شعبه اول دادگاه تجديدنظراستان سمنان صبوري نژاد


مرجع :كتاب نمونه آرامحاكم دادگستري صفحه 117-118
1- دادگاههاي تجديدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولي انتشارات سمن سال 1375
36

457 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/11/01 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران