محكمه تجديدنظرحق اصلاح ميزان ديه كمترازخمس كامل درصورت اشتباه محكمه بدوي رادارد


تاريخ 4/11/74 كلاسه پرونده 74/690 شماره دادنامه 627

مرجع رسيدگي :شعبه 11دادگاه تجديدنظراستان تهران
تجديدنظرخواه :...
تجديدنظرخوانده :....
خواسته :تجديدنظر
"راي دادگاه "
دراين پرونده زوجه خانم ...وشوهرآقاي ...هردونفرنسبت به دادنامه 919-3/8/74صادره ازشعبه 89دادگاه عمومي تهران تجديدنظرخواهي مي نمايند بدين توضيح كه ...ازحكم برائت صادره درموردمتهم (شوهرش )به ترك انفاق و....نسبت به محكوميت خودبه 20ضربه شلاق وپرداخت ديه درخصوص ايراد ضرب وجرح نسبت ه همسرش نظربه اينكه حسب مندرجات ماده 19قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب بند10آن ماده نفقه قابل تجديدنظرخواهي نمي باشد بنابراين دادگاه درخواست تجديدنظرخواه خانم ...راغيروارداعلام مي نمايد.وامادرخصوص تجديدنظرخواهي آقاي ...هرچندايرادواعتراض موجه وموثري كه موجبات فسخ دادنامه بدوي رافراهم نمايدبعمل نياورده است لكن باتوجه به اينكه متهم فاقدپيشينه محكوميت كيفري مي باشدوباتوجه به وضع خاص متهم مستندابه بند5 ماده 22قانون مجازات اسلامي دادگاه وي را مستحق تخفيف دانسته مجازات وي رااز20ضربه شلاق به 50000 ريال جزاي نقدي تخفيف وتبديل مي نمايد.وامادرخصوص اتهام متهم به ايرادضرب وجرح نسبت به تجديدنظرخوانده نظربه اينكه دادگاه بدوي درتعيين مجازات متهم مرتكب اشتباه شده است زيرابزه متهم دوفقره داميه نسبت به مچ دست راست وبالاي زانوراست شاكيه بوده است ومجازات هريك ازبزه هاي منتسبه حسب بند2 ماده 480قانون مجازات اسلامي (ديات )دوشترمي باشدكه جمعا4نفرشترخواهد بودودادگاه بدوي بجاي چهارنفرشترمتهم رابه پرداخت دونفرشترمحكوم كرده است بنابراين دادنامه بدوي راكه ازجهت اصول ومباني واساساصحيح مي باشدبااصلاح آن دراين خصوص كه بجاي دونفرشتر،متهم به پرداخت چهارنفر شترمحكوم مي گرددنتيجتاتاييدمي نمايد.راي صادره قطعي است .ج
رئيس شعبه 11دادگاه تجديدنظراستان تهران علي موسوي
مستشاردادگاه حبيب اله حبيبي


مرجع :كتاب نمونه آرامحاكم دادگستري صفحه 115-116
1- دادگاههاي تجديدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولي انتشارات سمن سال 1375
36

627 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/11/04 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران