فقط تعددجرائم مشابه مي تواندازعلل مشددمحسوب گردد


كلاسه پرونده 74/ت 5/904 تاريخ 11/10/1374 شماره دادنامه 1148

مرجع رسيدگي :شعبه 5دادگاه تجديدنظراستان تهران
"راي دادگاه "
درموردتجديدنظرخواهي آقاي ...ازدادنامه شماره 529الي 533 مورخه 13/8/74 شعبه 96دادگاه عمومي تهران كه به اتهام صدورچك بلامحل وعده داربه تحمل دوموردمجازات دوسال حبس (كه يكي ازآنهاتوام باجزاي نقدي است )و همچنين پرداخت ضرروزيان بشرح مندرج درحكم مذكورمحكوم است اولادرخصوص محكوميت حقوقي چون تجديدنظرخواهي طبق تبصره 3ماده 28قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مستلزم تقديم دادخواست وابطال تمبرهزينه دادرسي براساس خواسته (محكوم به )بوده واين تشريفات رعايت نشده موجبي براي رسيدگي دراين دادگاه نيست ثانيادرخصوص محكوميت كيفري مشاراليه اساس دادنامه ازحيث دلائل احرازبزهكاري تجديدنظرخواه وانطباق آن با موادقانوني بدون ايرادواشكال وموجبي براي نقضدادنامه نيست ،ليكن تعيين دومجازات براي وي صحيح بنظرنمي رسدزيراهرچندتعدادي ازچكهاي صادرشده توسط تجديدنظرخواه به لحاظ نداشتن موجودي (بلامحل بودن )پرداخت نگرديد (كه منطبق باماده 7قانون اصلاحي صدورچك است )وتعدادديگري به لحاظ وعده داربودن مشمول ماده 10قانون مذكورمي باشد،تعدادمذكورفي الواقع تعددجرائم مختلف نيست تابراي هريك مجازات جداگانه تعيين گردد.ركن اساسي همه آنهاپرداخت نشدن وجه چكهامي باشدكه درماده 3(اصلاحي )قانون صدورچك بنحوكلي بيان شده است .نظرقانونگزاردرتعيين مجازات خاص براي صادركنندگان چكهاي موضوع ماده 13في الواقع تقليل مجازات آنان نسبت به مجازات صادركنندگان چكهاي موضوع ماده 7بوده (باحذف جزاي نقدي ياصرفا محكوميت به جزاي نقدي )نه خارج كردن آن ازعمومات مربوط به چك ،بنابر اين جرائم ارتكابي تجديدنظرخواه مختلف (بنحوي كه مستلزم تعيين مجازاتهاي مختلف باشد)نيست وفقط يك مجازات قابل اعمال است ونظربه اينكه اصولاتعددجرائم مشابه مي تواندازعلل مشدده باشدومجازاتي كه طبق ماده 7اصلاحي قانون صدورچك تعيين شده (دوسال حبس وجزاي نقدي )شديدتراز مجازات مقرردرماده 13همان قانون است وباوضعيت فوق الذكراصولاتعيين حبس به تنهائي موجه نيست ،اين دادگاه مجازات دوسال حبس وجزاي نقدي مقرر درراي بدوي راتاييدنموده ومجازات ديگر(دوسال حبس )راازراي بدوي حذف مي نمايدوبراين اساس دادنامه بدوي راتصحيح مي كند.راي صادره قطعي است .
رئيس شعبه پنجم دادگاه تجديدنظراستان تهران ايماني
مستشاران دادگاه تجديدنظراستان تهران شهسواري دكتررفعتي


مرجع :كتاب نمونه آرامحاكم دادگستري صفحه 102-103
1- دادگاههاي تجديدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولي انتشارات سمن سال 1375
36

1148 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/10/11 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران