صلاحيت شعبه عالي تجديدنظر..


تاريخ رسيدگي : 27/10/75
شماره دادنامه : 109
مرجع رسيدگي : شعبه عالي تجديدنظر تعزيرات حكومتي
هيئت شعبه : آقايان محمود شيرج ، رئيس و عباسعلي زرگر، عضو
تجديدنظرخواه : آقايان علي و عليرضا
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 534/242/10/75 شعبه دوم ديوان عالي كشور

گردشكار: به تاريخ 27/10/75 در وقت فوق العاده شعبه عالي تجديد نظرتعزيرات حكومتي با حضور امضاكنندگان زير تشكيل است 0 پرونده كلاسه 75/1781 اين شعبه مربوط به محكوميت آقايان علي و عليرضا به اتهام قاچاق ميلگرد تحت نظر مي باشد0 ملاحظه مي گردد شعبه دوم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 534/242/10/75 مستندا" به بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب دادنامه هاي شماره 785/2074/10/74 شعبه دوم دادگاه عمومي ماكو و 71165/11/74 شعبه پنجم دادگاه تجديد نظراستان آذربايجان غربي را نسبت به محكوم عليهم ياد شده نقض و پرونده را جهت رسيدگي مجدد به شعبه عالي تجديدنر و سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع نموده اند0 اينك با توجه به مراتب مذكور به شرح زير اتخاذ تصميم مي گردد0

راي و تصميم شعبه :
صلاحيت شعبه عالي تجديدنظر به استناد تبصره ذيل ماده 23 آيين نامه اجرايي سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 2/8/73 در محدوده آراء قطعي خلاف قانون صادره از شعب تعزيرات اعم از بدوي يا تجديدنظر آن هم با تشخيص وزير محترم دادگستري مي باشد و اين شعبه ابتدائا" و به هيچ وجه پرونده اي نمي تواند رسيدگي نمايد0 بنابراين با اعلام عدم صلاحيت شعبه عالي تجديدنظر به صلاحيت شعبه بدوي تعزيرات محل وقوع تخلف مقرر مي دارد دفتر پس از ثبت نتيجه و كسر از آمار، پرونده به نظر رياست محترم سازمان تعزيرات حكومتي جهت صدوردستور مقتضي برسد0
رئيس شعبه محمد شيرج عضو عباسعلي زرگر

مرجع :
كتاب مجموعه كامل قوانين ومقررات تعزيرات حكومتي
تهيه وتنظيم ازمحمدجوادفتحي ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
62

109 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1375/10/27 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران