قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي


فصل يكم - شرايط عمومي استخدام و طبقه بندي افسران و كارمندان
ماده 1 - كساني كه مطابق شرايط و مقررات اين قانون مشمول خدمت بشوند افسران و كارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي ناميده مي شوند.
ماده 2 - شرايط ورود به خدمت به شرح زير است :
1 - تابعيت ايران .
2 - حداقل سن هجده سال تمام .
3 - در بدو ورود به خدمت حداقل تحصيلات براي كساني كه داوطلب خدمت افسري مي شوند دارا بودن گواهينامه رسمي دوره كامل متوسطه و براي كساني كه جهت كادر گروهباني استخدام مي شوند گواهينامه شش ساله ابتدايي خواهد بود.
4 - عدم محكوميت به جنايت و جنحه هايي كه به موجب قوانين جزايي مستلزم محروميت از خدمت دولت مي گردد.
5 - صحت مزاج و توانايي براي انجام كاري كه به منظور آن استخدام مي شوند و معروف نبودن به فساد عقيده و اخلاق .
6 - توفيق در امتحانات ورود به خدمت مورد نظر طبق آيين نامه مربوطه .
ماده 3 - افسران و كارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي به شرح زير مي باشند:
الف - نظاميان .
ب - همرديفان و غير نظاميان .
ماده 4 - نظاميان به دو طبقه تقسيم مي گردند:
الف - افسران .
ب - درجه داران و افراد.
ماده 5 - همرديفان و غير نظاميان .
الف - همرديفان كارمنداني هستند كه با حقوقي معادل حقوق افسران و درجه داران يا افراد استخدام شده و از لحاظ مقررات استخدامي تابع قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي مي باشند.
ب - غير نظاميان كارمنداني هستند كه مطابق قوانين استخدام كشوري و يا مقررات اختصاصي استخدام مربوطه در نيروهاي مسلح شاهنشاهي انجام وظيفه مي كنند.
تبصره - كارمندان مندرج در بند الف و ب مادام كه در نيروهاي مسلح شاهنشاهي مشغول انجام وظيفه هستند از لحاظ مقررات كيفري و انضباطي تابعقوانين و آيين نامه هاي ارتشي مي باشند.
ماده 6 - هر نوع تغييري كه در وضع استخدام قراردادهاي ساير وزارتخانه ها طبق قانون استخدام كشوري معمول و اجرا گردد همان مقررات درباره قراردادهاي فعلي ارتش به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 7 - نيل به مقام افسري در نيروهاي مسلح شاهنشاهي مطلقا موكول به طي دوره دانشكده يا آموزشگاه افسري رسته مربوطه در داخله يا خارجه مي باشد كه حداقل دوره دانشكده دو سال و آموزشگاه يك سال خواهد بود.
ماده 8 - نيروهاي مسلح شاهنشاهي ايران از نيروهاي زميني - هوايي - دريايي تشكيل يافته و هر نيرو به تناسب احتياجي كه دارد از رسته هاي مختلفه تشكيل گرديده و رسته افسران و درجه داران هر نيرو و طرز تغيير رسته آنان طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب كميسيون جنگ مجلسين خواهد رسيد.
ماده 9 - استخدام كارمندان به عنوان هم رديف افسر از تاريخ تصويب اين قانون مطلقا ممنوع مي باشد.
فصل دوم - وضع خدمتي افسران و كارمندان
ماده 10 - حاضر به خدمت : وضع افسر كارمندي است كه در مشاغل سازماني مشغول انجام وظيفه مي باشد.
ماده 11 - منتسب : وضع افسر و كارمندي است كه مشمول يكي از موارد زير باشد:
الف - موقتا به مشاغل مخصوصي گمارده شده كه در سازمان نيروهاي مسلح شاهنشاهي براي آن مشاغل محل به خصوصي پيش بيني نشده است .
ب - در يكي از مدارس داخله يا خارجه مشغول تحصيل باشد.
ج - به واسطه حذف يا انحلال محل سازماني موقتا بدون شغل شود.
د - افسران و كارمنداني كه معالجه بيماري آنها بيش از چهار ماه ادامه پيدا كند تا يك سال .
ه - افسران و كارمنداني كه اسير مي شوند در تمام مدتي كه در اسارت هستند و در صورتي كه از اسارت خارج شوند حداكثر تا شش ماه كه بايد به آنان شغل ارجاع شود در حال انتساب باقي خواهند بود.
و - بنا به تصويب اعليحضرت همايون شاهنشاه مامور خدمت در ساير وزارتخانه ها يا بنگاههاي ملي يا دولتي شوند.
تبصره - افسران و كارمنداني كه تحت پيگرد واقع مي شوند و در مراجع صالحه راي قطعي برائت آنان صادر مي گردد مدت بدون كاري آنان تبديل به انتساب خواهد شد.
ماده 12 - منتظر خدمت : وضع افسر و كارمندي است كه به علت خطا يا قصور مكرر و يا مسامحه طبق مقررات مواد 116 و 117 موقتا از كار بركنار شود.
ماده 13 - بدون كار: وضع افسر و كارمندي است كه به علل زير موقتا از كار بركنار گردد:
1 - در صورتي كه تحت تعقيب قانوني در آمده و كيفرخواست جنايي براي وي صادر گردد (از تاريخ صدور كيفر خواست ) اعم از اين كه كيفر خواست از دادسراهاي عمومي صادر شده باشد يا دادسراي نظامي .
2 - در صورتي كه محكوم به حبس قطعي گردد كه طبق قانون دادرسي و كيفر ارتش مستلزم اخراج نباشد.
تبصره - محكومين به حبس با خدمت مشمول مقررات بند 2 اين ماده نخواهند بود.
3 - در صورتي كه تنبيه انتظار خدمت موثر واقع نشده و طبق مواد 116 و 117 اين قانون بدون كار گردد.
ماده 14 - معلول : وضع افسر و كارمندي است كه به علت قيود خدمتي دچار سانحه يا بيماري شده كه معالجه آن بيشتر از يك سال تمام طول كشيده و طبق تشخيص كميسيون عالي پزشكي نظامي قادر به انجام خدمت نباشد.
فصل سوم - بركناري افسران و كارمندان از خدمت
ماده 15 - خدمت افسران و كارمندان ممكن است به يكي از طريق ذيل پايان يابد:
الف - بازنشستگي : وضع افسران و كارمنداني است كه طبق مقررات فصل ششم اين قانون بازنشسته شوند.
ب - انتقال : وضع افسران و كارمنداني است كه در صورت تمايل آنان پس از تصويب اعليحضرت همايون شاهنشاه به يكي از وزارتخانه ها يا بنگاه هاي ملي و دولتي منتقل گردند.
تبصره 1 - اين قبيل افسران و كارمندان اگر بخواهند معاودت نمايند در صورتي كه به وجود آنان احتياج باشد با درجه و قدمت خدمت درجه اي كه در تاريخ انتقال دارا بوده اند به خدمت پذيرفته خواهند شد مشروط بر اين كه مدت انتقال آنان بيش از سه سال نباشد و در مدت خدمت در وزارتخانه ها و بنگاه هاي نامبرده منتظر خدمت يا معلق يا مستعفي يا اخراج نشده باشند.
تبصره 2 - انتقال افسران از ژاندارمري كل كشور چنانچه حائز شرايط زير باشند به نيروهاي مسلح شاهنشاهي امكان پذير خواهد بود:
1 - تا درجه سرگردي (داخل ) چنانچه دوره دانشكده افسري و دوره مقدماتي را طي نموده باشند.
2 - تا درجه سرهنگي (داخل ) چنانچه دوره عالي رسته يا دوره دانشگاه جنگ را طي نموده باشند.
3 - امرايي كه دوره دانشگاه جنگ را طي نموده باشند.
4 - افسران پزشك و فني كه دانشكده پزشكي يا فني داخله يا خارجه را طي كرده باشند.
ج - استعفا: كساني كه به هزينه وزارت جنگ تحصيل كرده اند در صورت پرداخت هزينه تحصيلي و يا انجام خدمت پس از خاتمه تحصيلات معادل دو برابر مدت تحصيل ممكن است استعفا دهند در اين صورت قبول استعفاي آنان منوط به تصويب اعليحضرت همايون شاهنشاه خواهد بود.
تبصره 1 - تقاضاي استعفاي درجه داران منوط به داشتن حداقل پنج سال خدمت و موكول به تصويب مقامات مذكور در ماده 19 مي باشد.
تبصره 2 - در هر صورت قبل از انقضاي دو سال خدمت پس از خاتمه تحصيل افسران و كارمندان حق استعفا ندارند.
تبصره 3 - در زمان جنگ يا بحرانهاي سياسي و وضع غير عادي كه بيم آغاز مخاصمات مي رود استعفا مطلقا پذيرفته نخواهد شد.
تبصره 4 - افسران و كارمنداني كه از خدمت مستعفي شده اند در صورت تقاضاي شخصي چنانچه حائز شرايط زير و مورد احتياج باشند فقط براي يك مرتبه با يك درجه پايينتر ممكن است به خدمت معاودت نمايند:
1 - در مدت بركناري مرتكب جنحه بزرگ و جنايت نشده باشند.
2 - مدت بركناري آنان بيش از سه سال نباشد.
د - اخراج : در چهار مورد زير افسران و كارمندان از خدمت اخراج مي شوند:
1 - چنانچه طبق مقررات قانون دادرسي و كيفر ارتش محكوميتي پيدا نمايند كه مستلزم اخراج باشد.
2 - در صورتي كه تنبيهات انتظار خدمت و بدون كاري در تغيير وضع و رفتار آنان موثر واقع نشده و باز هم مبادرت به اعمال و رفتار بر خلاف شئون نظامي بنمايند (با رعايت ماده 113 و 118 اين قانون ).
3 - درصورت شركت افسر و كارمند در احزاب و دستجات سياسي (بارعايت ماده 113و 118 اين قانون ).
4 - در صورت ترك تابعيت .
فصل چهارم - ترفيعات
1 - شرايط عمومي ترفيعات
ماده 16 - ترفيع افسران و ارتقا رتبه همرديفان پس از طي مراحل اين قانون منوط به تصويب اعليحضرت همايون شاهنشاه خواهد بود.
ماده 17 - براي نيل به مقام افسري و همچنين ترفيع از درجه سرهنگي به بالا فرمان همايوني صادر خواهد شد.
ماده 18 - ترفيع افسران و ارتقا رتبه همرديفان پس از درج در فرمان همگاني ارتش ابلاغ خواهد شد.
ماده 19 - ترفيع درجه داران و ارتقا رتبه همرديفان با رعايت مقررات اين قانون در حدود تعداد مجاز به شرح زير خواهد بود:
الف - تا درجه گروهبان يكمي داخل در اختيار مقامات سرلشگري .
ب - درجه استواري در اختيار مقامات سپهبدي .
تبصره - ترفيعات درجه داران و ارتقا رتبه همرديفان در ژاندارمري در اختيار فرمانده ژاندارمري مي باشد.
ماده 20 - ترفيع افسران و ساير كارمندان به استثنا موارد جنگي فقط در يكم مهر ماه هر سال اعطا مي شود.
ماده 21 - ترتيب و تطبيق درجات در نيروهاي مسلح شاهنشاهي به شرح زير است :
در نيروهاي زميني و هوايي : در نيروهاي دريايي :
----------------------------------------------
سرباز ناوي
سرباز يكم ناوي يكم
سرجوخه سرناوي
گروهبان سوم -
گروهبان دوم مهناوي 2
گروهبان يكم مهناوي 1
استوار دوم ناواستوار2
استوار يكم ناواستوار1
افسريار -
ستوان سوم ناوبان سوم
ستوان دوم ناوبان دوم
ستوان يكم ناوبان يكم
سروان ناوسروان
سرگرد ناخدا 3
سرهنگ 2 ناخدا 2
سرهنگ ناخدا 1
سرتيت دريادار
سرلشگر دريابان
سپهبد درياسالار
ارتشبد دريابد
تبصره 1 - از سرباز تا سرجوخه (داخل ) افراد ناميده مي شوند.
از گروهبان 3 تا افسريار (داخل ) درجه دار ناميده مي شوند.
از ستوان 3 تا سروان (داخل ) افسر جز ناميده مي شوند.
از سرگرد تا سرهنگ (داخل ) افسر ارشد ناميده مي شوند.
از سرتيت به بالا امرا ناميده مي شوند.
تبصره 2 - ترتيب درجات در ژاندارمري مانند درجات نيروي زميني خواهد بود به استثنا سرباز و سربازيكم كه در ژاندارمري ژاندارم و ژاندارم يكم ناميده مي شوند.
ماده 22 - كساني كه با داشتن حداقل گواهينامه دوره كامل متوسطه دوره دانشكده افسري را به پايان رسانده به درجه ستوان دومي و كساني كه با داشتن حداقل گواهينامه دوره كامل متوسطه آموزشگاه افسري را به پايان برسانند به درجه ستوان سومي نائل خواهند شد.
ماده 23 - كساني كه با داشتن گواهينامه دوره كامل متوسطه دوره هاي تخصصي يا فني از قبيل پزشكي ، دندانپزشكي ، دامپزشكي ، داروسازي و امثال آن اعم از داخله يا خارجه را طي مي نمايند در صورتي كه طبق اساسنامه و مقررات دانشكده افسري قبول خدمت نمايند پس از انقضا مدتي از شروع تحصيل آنان در
دوره تخصصي يا فني كه آن مدت معادل دوره تخصصي دانشكده افسري باشد به شرط موفقيت در امتحان سالهاي مربوطه به درجه ستوان دومي نائل خواهند شد و ترفيع بعدي آنان تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده 24 - چنانچه دانشجويان دوره هاي تخصصي پس از نيل به مقام افسري در سالهاي تحصيلي بعد دو سال متوالي در يك كلاس مردود شوند به يكي از دوره هاي
تخصصي ساير رسته ها معرفي و پس از اين كه دوره جديد را با موفقيت به پايان رسانيدند به رسته جديد اختصاص يافته و ترفيعات بعدي آنان تابع مقررات مندرجه در اين قانون خواهد بود و چنانچه مايل به ادامه خدمت در ارتش نشوند با پرداخت هزينه تحصيلي كه ارتش براي آنان متحمل شده از خدمت معاف
مي گردند.
ماده 25 - فارغ التحصيلان دوره هاي تخصصي و فني داخل يا خارجه چنانچه قبل از انجام خدمت زير پرچم تقاضاي استخدام نمايند در صورتي كه به وجود آنان احتياج باشد پس از طي دوره مخصوص نظامي در رسته مربوطه با درجه ستوان سومي يا ستوان دومي يا ستوان يكمي (به ترتيب بر حسب اين كه داراي گواهينامه دوره كامل متوسطه يا دانشنامه ليسانس يا دكترا باشند) پذيرفته خواهند شد.
ستوان سومها از مزاياي فارغ التحصيلان آموزشگاه افسري جز و ستوان دومها و ستوان يكمها از مزاياي فارغ التحصيلان دانشكده افسري استفاده خواهند نمود.
ماده 26 - افسران دانشجوي دوره هاي مختلف در هر يك از سنوات تحصيلي در صورتي كه از عهده امتحانات مربوطه بر نيايند مدت سالهاي تجديدي آنان از لحاظ ترفيع محسوب نخواهد شد.
ماده 27 - كساني كه در جريان تحصيلات در دانشكده هاي تخصصي و فني يكي از دانشگاههاي داخله و خارجه داوطلب استخدام بشوند در صورت احتياج و حائز بودن شرايط مقرره در اين قانون ممكن است در دانشكده افسري (رسته مربوطه ) استخدام شوند و در اين صورت مشمول مقررات اين فصل بوده و مدت تحصيلات قبلي آنان در دانشگاه جز مدت خدمتشان محسوب خواهد شد.
تبصره - اين قبيل اشخاص قبل از پوشيدن لباس نظامي بايستي آموزشهاي لازم نظامي را در حدود برنامه رسته مربوطه فرا گيرند.
ماده 28 - فارغ التحصيلان هنرستان عالي موسيقي كشور كه خدمت زير پرچم را انجام داده باشند در صورت احتياج نيروهاي مسلح شاهنشاهي و حائز بودن شرايط مقرره در اين قانون با درجه ستوان دومي رسته مربوطه استخدام و ترفيعات بعدي آنان تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره - چنانچه فارغ التحصيلان مزبور خدمت زير پرچم را انجام نداده باشند پس از طي دوره مخصوص نظامي با درجه ستوان دومي استخدام خواهند شد.
ماده 29 - درجه داران ارتش كه داراي گواهينامه سوم متوسطه بوده و بتوانند از عهده طي دوره آموزشگاه افسرياري برآيند به درجه افسرياري نائل مي گردند.
در صورتي كه افسرياران موفق به اخذ گواهينامه دوره كامل متوسطه شوند به درجه ستوان سومي نائل و از مزاياي فارغ التحصيلان آموزشگاه افسري جز استفاده خواهند كرد.
ماده 30 - افسران وظيفه اي كه در حين خدمت زير پرچم داوطلب خدمت در نيروهاي مسلح شاهنشاهي گردند در صورت احتياج و واجد بودن شرايط با حفظ سوابق درجه اي كه دارند به خدمت پذيرفته شده و از نظر استخدامي و ترفيعات ليسانسيه ها مانند فارغ التحصيلان دانشكده افسري و ديپلمه ها مانند فارغ التحصيلان آموزشگاه افسري جز خواهند بود.
ماده 31 - جمع كل افسران نبايد از يك دهم جمع كل كارمندان نظامي نيروهاي مسلح شاهنشاهي تجاوز كند ضمنا نسبتهاي زير بايد همواره رعايت شود:
حداكثر درجات سنواتي نبايستي از سي و سه و نيم درصد (5/33%) جمع كل درجات افسري تجاوز كند.
حداكثر درجات سرواني نبايستي از بيست و چهار درصد (24%) جمع كل درجات افسري تجاوز كند.
حداكثر درجات سرگردي نبايستي از هجده درصد (18%) جمع كل درجات افسري تجاوز كند.
حداكثر درجات سرهنگ دومي نبايستي از چهارده درصد (14%) جمع كل درجات افسري تجاوز كند.
حداكثر درجات سرهنگي نبايستي از نه درصد (9%) جمع كل درجات افسري تجاوز كند.
حداكثر درجات امرا نبايستي از يك و نيم درصد (5/1%) جمع كل درجات افسري تجاوز كند.
ماده 32 - حداقل توقف در درجات براي ترفيع افسران و درجه داران و افراد به شرح زير خواهد بود:
الف - افسران :
درجه حداقل توقف
----------------------------------------------
1 - از ستوان سومي به ستوان دومي سه سال
2 - از ستوان دومي به ستوان يكمي سه سال
3 - از ستوان يكمي به سرواني چهار سال
4 - از سرواني به سرگردي شش سال
5 - از سرگردي به سرهنگ دومي پنج سال
6 - از سرهنگ دومي به سرهنگي دو سال
7 - از سرهنگي به سرتيپي سه سال
تبصره - مدت توقف در درجات سرتيپي و بالاتر و همچنين براي افسران خلبان نيروي هوايي از سرهنگي و بالاتر منوط به اراده سنيه شاهانه است .
ب - افراد و درجه داران :
درجه حداقل توقف
----------------------------------------------
1 - از سربازي به سربازيكمي شش ماه
2 - از سربازيكمي به سرجوخگي شش ماه
3 - از سرجوخگي به گروهبان سومي يك سال
4 - از گروهبان سومي به گروهبان دومي سه سال
5 - از گروهبان دومي به گروهبان يكمي سه سال
6 - از گروهبان يكمي به استواردومي چهار سال
7 - از استواردومي به استواريكمي چهار سال
تبصره 1 - مدت توقف هم رديف درجه داران (از سربازي تا استواريكمي ) تابع مقررات مربوط به افراد صف خواهد بود.
تبصره 2 - حداقل توقف در درجه سرناوي براي نيل به درجه مهناوي 2 چهار سال به شرط طي دوره آموزشگاه مهناوي خواهد بود. سرناويهايي كه در روي ناوها خدمت نموده و به امور تخصصي كاملا وارد باشند پس از پنج سال بدون طي آموزشگاه مهناوي مي توانند به درجه مهناوي دوم ارتقا يابند ليكن حداكثر
درجه اين قبيل افراد از مهناوي يكمي تجاوز نخواهد كرد.
تبصره 3 - حداقل مدت توقف درجات از سرجوخگي تا گروهبان دومي (داخل ) در ژاندارمري در صورتي كه آموزشگاه ديده نباشند يك برابر و نيم مدتهاي مذكور در اين ماده خواهد بود.
ماده 33 - اعطا ترفيع در زمان جنگ به بيگانگان تابع مقررات زمان صلح نبوده و بر حسب ضرورت بنا به اراده سنيه شاهانه در احكام جنگي درج خواهد شد.
2 - شرايط ترفيع كادر ثابت
ماده 34 - براي نيل به ترفيع كليه افسران و كارمندان بايستي حداقل نصف مدت مقرره در مواد 32 و 42 اين قانون را در درجات اخير در شغل سازماني در نيروهاي مسلح شاهنشاهي خدمت نموده باشند.
تبصره 1 - مدت انتظار خدمت و بدون كاري در درجات بيش از ميزان مذكور در ماده 116 و 117 جز مدت خدمت براي ترفيع محسوب نشده و همچنين در حين انتظار خدمت و بدون كاري ترفيع به درجه بالاتر ممنوع مي باشد.
تبصره 2 - تمام مدت انتساب در زمان تحصيل و اسارت جز مدت خدمت براي ترفيع محسوب خواهد شد.
ماده 35 - نيل به درجه سرگردي علاوه بر حائز بودن شرايط مذكور در اين قانون موكول به طي دوره مقدماتي رسته مربوطه يا دوره مشابه آن (در صورت داير بودن ) مي باشد.
ماده 36 - نيل به درجه سرهنگي علاوه بر حائز بودن شرايط مقرره در اين قانون موكول به طي دوره عالي رسته مربوطه يا دوره مشابه آن ( در صورت داير بودن ) مي باشد.
ماده 37 - نيل به درجه سرتيپي علاوه بر حائز بودن شرايط مقرر در اين قانون موكول است به طي دوره دانشگاه جنگ ايران يا دوره دانشگاه هاي جنگ كشورهاي خارجه كه از لحاظ مدت و برنامه تحصيل مشابه دوره دانشگاه جنگ ايران باشد.
تبصره - دانشنامه دكترا براي افسران پزشك ، دندانپزشك ، دامپزشك و فني
كه از دانشگاههاي ايران يا كشورهاي خارج فارغ التحصيل شده و همچنين براي افسراني كه دكتر در حقوق بوده و در مشاغل قضايي خدمت مي نمايند در رديف گواهينامه دوره دانشگاه جنگ خواهد بود.
ماده 38 - در غير شرايط تحصيلي مذكور در ماده 38 نيل به درجه سرتيپي در موارد استثنايي منوط به اراده سنيه شاهانه است .
ماده 39 - سرجوخه هايي مي توانند به درجه گروهبان سومي نائل شوند كه علاوه بر حائز بودن شرايط مندرج در اين قانون آموزشگاه گروهباني را طي نمايند.
تبصره - غير نظامياني كه از عهده آزمايش ورودي آموزشگاه گروهباني برآمده و دوره آن را با موفقيت به پايان رسانند نيز به درجه گروهبان سومي نائل خواهند شد.
ماده 40 - سربازيكمهايي مي توانند به درجه سرجوخگي نائل شوند كه آموزشگاه سرجوخگي را طي نموده يا ابراز لياقت نموده باشند.
ماده 41 - افسران و كارمنداني كه تحت پيگرد واقع شوند ترفيع آنان به شرح زير خواهد بود:
الف - مادامي كه تحت پيگرد هستند ترفيع آنان معلق خواهد بود.
ب - اگر پرونده آنان منتهي به صدور قرارداد منع پيگرد يا راي قطعي برائت گردد چنانچه در صورت ترفيع بگيرها منظور شده و به پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاه گزارش شده باشد از تاريخ استحقاق به ترفيع خود نائل و تمام حقوق و مزاياي مربوطه را از تاريخ استحقاق دريافت مي دارند.
ماده 42 - حداقل توقف در درجات براي فارغ التحصيلان آموزشگاه افسري جز به شرح زير خواهد بود:
درجه حداقل توقف
----------------------------------------------
1 - از ستوان سومي به ستوان دومي سه سال
2 - از ستوان دومي به ستوان يكمي چهار سال
3 - از ستوان يكمي به سرواني پنج سال
4 - از سرواني به سرگردي هفت سال
تبصره - ترفيع بعدي آنان تابع مقررات عمومي اين قانون خواهد بود.
ماده 43 - چنانچه فارغ التحصيلان آموزشگاه افسري جز موفق به طي دوره دانشكده افسري بشوند يا نائل به دريافت گواهينامه ليسانس فني يا قضائي در يكي از دانشكده هاي داخلي يا خارجي گردند به شرط خدمت در رسته مربوطه از مزاياي قانون فارغ التحصيلان دانشكده افسري استفاده خواهند كرد.
ماده 44 - افسراني كه فارغ التحصيل دوره هاي ويژه يكساله و آموزشگاههاي ستواني سه ساله و يا دوساله سابق بوده و همچنين افسران اداره تسليحات ارتش كه تحصيلات آنان لااقل در حدود تحصيلات آموزشگاه ستواني دوساله سابق باشد چنانچه موفق به دريافت گواهينامه دوره كامل متوسطه شوند از مزاياي قانوني
فارغ التحصيلان آموزشگاه افسري جز بهره مند خواهند شد و در صورتي كه موفق به دريافت گواهينامه مزبور نشوند حداكثر تا درجه سرهنگ دومي (داخل ) به ترفيع نائل خواهند شد و حداقل مدت توقف آنان براي ترفيع در تمام درجات يك برابر و نيم مدت فارغ التحصيلان دانشكده افسري خواهد بود.
تبصره - پزشكان و پزشكياران و دامپزشكان و دامپزشك ياران - داروسازان و دندانپزشكان مجاز فعلي كه تحصيلات آنان لااقل در حدود تحصيلات آموزشگاه ستواني دوساله سابق باشد تابع مقررات اين ماده خواهند بود.
ماده 45 - همرديفان و افسران اداري فعلي در صورتي كه حداقل داراي گواهينامه دوره كامل متوسطه باشند حداكثر تا درجه همرديف سرهنگي و يا سرهنگ اداري ترفيع يافته و مدت توقف آنان در درجات مانند فارغ التحصيلان آموزشگاه افسري جز خواهد بود و در صورتي كه داراي دانشنامه ليسانس باشند حداكثر تا درجه همرديف سرتيپي يا سرتيت اداري ارتقا خواهند يافت و چنانچه فاقد گواهينامه دوره كامل متوسطه باشند حداكثر تا درجه سرهنگ دومي ترفيع يافته و توقف آنان در درجات يك برابر و نيم مدت فارغ التحصيلان دانشكده افسري خواهد بود.
تبصره - در صورتي كه افسران مذكور قسمت اخير اين ماده فعلا درجاتشان بالاتر از سرهنگ دومي باشد در همان درجه باقي و ترفيع حاصل نخواهند نمود.
ماده 46 - مدت زنداني محاكماتي كليه افسران و كارمندان از لحاظ ترفيع جز قدمت خدمت آنان در درجه مربوطه محسوب نخواهد شد.
3 - شرايط استخدام و ترفيع كادر وظيفه
ماده 47 - افسران وظيفه اي كه خدمت زير پرچم خود را انجام داده و مايلند به استخدام در نيروهاي مسلح شاهنشاهي و ژاندارمري باشند در صورت احتياج و واجد بودن شرايط مندرجه در اين قانون ممكن است به خدمت پذيرفته شوند در اين صورت پس از طي دوره هاي اطلاعات مخصوص رسته مربوطه ديپلمه ها با
درجه ستوان سومي و با مزاياي فارغ التحصيلان آموزشگاه افسري جز و ليسانسيه ها و دكترها به ترتيب با درجه ستوان دومي و ستوان يكمي با مزاياي فارغ التحصيلان دانشكده افسري استخدام خواهند شد.
تبصره - چنانچه افسران احتياط و ذخيره در طي مراحل خدمتي به ترفيع درجه نائل شده باشند استخدام آنان با آخرين درجه اي كه دارا مي باشند انجام و از لحاظ ترفيع قدمت خدمت درجه آنان از تاريخي محسوب مي شود كه استخدام رسمي آنان در فرمان همگاني ارتشي درج گردد.
ماده 48 - افسران وظيفه اي كه خدمت زير پرچم خود را به پايان رسانده اند در هر يك از مراحل احتياط و ذخيره كه برابر مقررات ماده 123 قانون نظام خدمت وظيفه جهت تجديد تعليمات احضار و از عهده امتحانات مربوطه برآيند پس از طي هر يك از مراحل احضار به شرح زير به يك درجه ترفيع نائل خواهند شد:
1 - در پايان چهار سال دوره احتياط.
2 - در خاتمه شش سال اول دوره ذخيره اول .
3 - در انقضا هشت سال دوم دوره ذخيره اول .
4 - در خاتمه پنج سال ذخيره دوم .
ماده 49 - افراد و درجه داراني كه خدمت زير پرچم خود را به پايان رسانيده و داخل در ادوار احتياط و ذخيره اول و دوم هستند در احضار تعليماتي در صورت داشتن حسن شهرت و ابراز لياقت و دادن امتحانات لازم ممكن است حداكثر تا درجه استواريكمي وظيفه ارتقا يابند.
ماده 50 - در صورتي كه سربازان وظيفه در حين خدمت زير پرچم موفق به طي يكي از آموزشگاههاي سرجوخگي و يا گروهباني گردند به درجه سرجوخگي و گروهباني وظيفه نائل مي شوند.
فصل پنجم - حقوق و مزاياي افسران و كارمندان
1 - حقوق
ماده 51 - مبناي حقوق ماهانه از اول سال 1337 دو هزار ريال تعيين مي شود(حقوق ماهانه سرباز داوطلب ) و براي سالهاي بعد وزارت جنگ با توجه به حداقل هزينه زندگي براي يك نفر سرباز با محاسبه كرايه خانه و سوخت و پوشاك مبنا را در نظر گرفته و جهت تصويب به هيات دولت پيشنهاد مي نمايد و مقررات اين قانون در مورد ميزان حقوق و كسور بازنشستگي و مزايا از تاريخ فروردين ماه 1337 در مورد افسران و كارمندان حاضر به خدمت و بازنشستگان و مستمري بگيران و موظفين به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 52 - افسران و كارمندان از لحاظ تعيين ميزان حقوق ماهانه دو طبقه تقسيم مي شوند:
الف - طبقه يك : افراد و درجه داران و همرديف آنان .
ب - طبقه دو: افسران و همرديفان .
ماده 53 - حقوق ماهانه افسران و كارمندان به شرح زير تعيين مي گردد:
الف - حقوق درجات طبقه يك از سرباز يكم به بالا مساوي است با حقوق درجه ماقبل بعلاوه ده درصد حقوق مبنا ضرب در حداقل سنوات توقف در درجه ماقبل (مندرج در ماده 32).
حقوق درجات طبقه دوم مساوي است به حقوق درجه ماقبل بعلاوه بيست درصد حقوق مبنا ضرب در حداقل سنوات توقف در درجه ماقبل (مندرج در ماده 32).
تبصره 1 - حقوق درجه افسريار مساوي است با حقوق درجه استواريكم بعلاوه ده درصد حقوق مبنا (مندرج در ماده 51).
تبصره 2 - حقوق درجه ستوان سوم مساوي است با حقوق درجه افسريار بعلاوه بيست درصد حقوق مبنا (مندرج در ماده 51).
تبصره 3 - حداقل توقف در درجات امرا براي محاسبه حقوق چهار سال محسوب خواهد شد.
ب - علاوه بر حقوق مندرج در بند تالف ت اين ماده به حقوق افسران و كارمندان ارتش در هر طبقه كه باشند در برابر هر يك سال خدمتي كه انجام داده يا مي دهند (مدت خدمت بالاتر از 30 سال محسوب نمي شود) براي طبقه يكم صدي پنج و براي طبقه دوم صدي ده حقوق مبنا مندرجه در ماده 51 به نام حقوق
سنواتي اضافه خواهد شد.
تبصره 1 - افسراني كه مدتي خدمت درجه داري داشته اند براي آن مدت از صدي پنج حقوق مبنا مندرجه در ماده 51 استفاده خواهند كرد.
تبصره 2 - مبناي محاسبه سنوات خدمت منظور در بند تب ت اين ماده اول مهر ماه هر سال محسوب خواهد شد.
تبصره 3 - حقوق كارمندان غير نظامي حقوقي است كه در قانون استخدام كشوري و يا مقررات استخدامي مربوطه به آنان تعلق مي گيرد.
ماده 54 - كساني كه در عرض سال يكي از تنبيهات زير درباره آنان اجرا شود از اضافه حقوق مندرج در بند (ب ) ماده 53 سال بعد محروم خواهند بود:
الف - بدون كاري بيش از دو ماه .
ب - انتظار خدمت بيش از سه ماه .
ج - محكوميت به حبس طبق راي قطعي دادگاه .
ماده 55 - حقوق افسران و كارمنداني كه بدون كار مي شوند يك دوم و افسران و كارمنداني كه منتظر خدمت مي گردند دو سوم آخرين حقوق زمان اشتغال آنان خواهد بود.
ماده 56 - حقوق و مزاياي ماهانه درجه داران و نفرات وظيفه به شرح زير خواهد بود:
سرباز وظيفه بيست ريال سرباز يكم وظيفه پنجاه ريال .
سرجوخه وظيفه يكصد ريال گروهبان 3 وظيفه دويست ريال .
گروهبان 2 وظيفه سيصد ريال گروهبان 1 وظيفه چهارصد ريال .
ماده 57 - حقوق و مزاياي افسران و استواران وظيفه مانند افسران و استواران هم درجه كادر ثابت خواهد بود.
ماده 58 - دانش آموزان دبيرستانهاي نظام و آموزشگاههاي درجه داري و دانشجويان آموزشگاههاي افسري جز و دانشكده افسري به شرح زير حقوق دريافت خواهند داشت :
الف - دانش آموزان سالهاي 4 و 5 و 6 دبيرستانهاي نظام معادل پانزده درصد مبنا (مندرج در ماده 51).
ب - دانش آموزان آموزشگاههاي درجه داري معادل نصف مبنا (مندرج در ماده 51).
ج - دانشجويان سالهاي 1 و 2 دانشكده افسري و آموزشگاههاي افسري جز دوسوم مبنا (مندرج در ماده 51).
د - دانشجويان سال نهايي دانشگاه افسري معادل يك برابر و نيم مبنا (مندرج در ماده 51).
ماده 59 - افسران و كارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي كه براي تحصيل به يكي از آموزشگاهها يا دانشكده هاي افسري معرفي مي گردند در مدت تحصيل از حقوق و مزاياي درجه مربوطه استفاده خواهند كرد.
2 - فوق العاده ها
ماده 60 - فوق العاده و هزينه سفر و ساير مزايا در داخل و خارج كشور و همچنين حق تاهل و حق اولاد به ميزان مندرجه در قوانين و مقررات استخدامي كشوري در آيين نامه هاي مربوطه وزارت جنگ تعيين خواهد شد.
ماده 61 - فوق العاده افسران و درجه داران كادر ثابت گارد مستقل شاهنشاهي طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي خواهد رسيد.
ماده 62 - ميزان حقوق مقام محلهاي سازماني كه در نيروهاي مسلح شاهنشاهي و ژاندارمري حق استفاده از آن را دارند در آيين نامه اي كه به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي خواهد رسيد تعيين مي گردد.
ماده 63 - خوراك افسران و كارمنداني كه بنا بر مقتضيات خدمتي به عنوان مانور يا عمليات جنگي يا شركت در اردوگاه به مدت بيش از 24 ساعت از پادگانهاي مربوطه خارج مي شوند و همچنين خوراك افسران و درجه داران نيروي دريايي روي ناوها خدمت مي كنند يا مرتبا به عللي با ناوها مسافرت مي نمايند تامين مي گردد.
ماده 64 - افسران و درجه داراني كه از لحاظ ضرورت خدمت در سربازخانه مي خوابند از غذاي گرم استفاده خواهند نمود.
ماده 65 - به كليه افسران و كارمندان نظامي و همرديفان در سال يك دست لباس خدمت تابستاني و در هر دو سال يك دست لباس كامل زمستاني تحويل خواهد شد و به افسران و كارمندان فني در سال يك دست لباس كار علاوه داده خواهد شد.
ماده 66 - فوق العاده سختي خدمت كادر پرنده نيروي هوايي (اعم از خلبان و فني ) و همچنين چتربازان طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي خواهد رسيد.
ماده 67 - فوق العاده سختي خدمت كادر دريانورد (اعم از فني و غير فني و آب بازان ) نيروي دريايي طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي خواهد رسيد.
ماده 68 - در مواقع جنگ مقررات مربوط به فوق العاده و مزايا بر حسب تشخيص بزرگ ارتشتاران تغيير خواهد نمود.
فصل ششم - بازنشستگي و وظيفه و مستمري افسران و كارمندان
ماده 69 - افسران و كارمنداني كه لااقل داراي بيست سال سابقه خدمت بوده و به حد نصاب سنين مندرج در زير مي رسند اجبارا بازنشسته مي گردند:
الف - افسران و همرديفان :
ارتشبدها در سن 66
سپهبدها در سن 62
سرلشگرها در سن 60
سرتيپها در سن 58
سرهنگها در سن 55
سرهنگ دومها و سرگردها در سن 53
ستوانها و سروانها در سن 50
ب - افراد و درجه داران و همرديفان در سن 48.
ماده 70 - وزارت جنگ مي تواند افسران و درجه داران و همرديفاني كه سه دوره حداقل توقف در درجه مربوطه به ترفيع نائل نشوند و مدت خدمت آنان سي سال تمام باشد بازنشسته نمايد.
ماده 71 - افسران و كارمنداني كه بيش از بيست سال سابقه خدمت دارند مي توانند صرفنظر از سنين مندرج در ماده 69 تقاضاي بازنشستگي نموده و در صورت تصويب اعليحضرت همايون شاهنشاه بازنشسته شوند.
ماده 72 - چنانچه ماه تولد يا ماه تاريخ ورود به خدمت كارمندان از روي مدارك رسمي مشخص نباشد اول مهر ماه محسوب خواهد شد.
ماده 73 - براي كساني كه قبل از 19 سالگي به خدمت نيروهاي مسلح شاهنشاهي داخل شده اند تاريخ شروع به خدمت از آغاز نوزده سالگي خواهد بود.
ماده 74 - ميزان حقوق بازنشستگي عبارت است از يك سي ام آخرين حقوق ماهانه زمان اشتغال (مجموع حقوق مذكور در بند تالف و ب ت ماده 53) ضرب در سنين خدمت كه در هر حال از آخرين حقوق نبايد تجاوز كند.
ماده 75 - مراتب بازنشستگي مستمري و معلوليت افسران و كارمندان در فرمان همگاني ارتشي درج خواهد شد.
ماده 76 - اگر افسران و كارمندان فعلي در وزارتخانه هاي كشوري يا بنگاههاي رسمي دولتي سابقه خدمت رسمي اعم از متوالي يا متناوب داشته باشند از لحاظ بازنشستگي جز قدمت خدمت آنان محسوب مي شود در اين صورت كسور بازنشستگي پرداختي بايد به صندوق بازنشستگي ارتش منتقل گردد.
تبصره - افسران و كارمنداني كه در تاريخ تصويب اين قانون در نيروهاي مسلح شاهنشاهي به طور رسمي مشغول انجام خدمت هستند اگر سوابق غير رسمي در ارتش يا در ساير وزارتخانه ها و بنگاههايي كه از بودجه دولت اداره مي شود داشته باشند به شرط تاديه كسور بازنشستگي مدت خدمت غير رسمي به ماخذ صدي ده حقوقي كه به موجب مقررات اين قانون دريافت مي دارند سابقه خدمت غير رسمي آنها فقط از لحاظ بازنشستگي جز سنين خدمت رسمي آنان محسوب مي شود.
ماده 77 - مدت تحصيل در آموزشگاههاي درجه داري و افسري و دانشكده هاي نظامي (اعم از داخله و خارجه ) قبل از نيل به درجات نظامي از لحاظ بازنشستگي جز خدمت محسوب خواهد شد.
تبصره - محصليني كه به هزينه ارتش براي تحصيل به خارجه اعزام مي شوند مدت تحصيل آنان از لحاظ بازنشستگي جز سنين خدمت محسوب مي شود.
ماده 78 - مدت خدمت وظيفه اشخاصي كه داوطلب خدمت مي شوند از لحاظ بازنشستگي جز قدمت خدمت آنان محسوب خواهد شد.
ماده 79 - به افسران و كارمنداني كه بازنشسته مي شوند يا به وراث آنهايي كه فوت مي نمايند به ميزان مدتي كه در جريان سنوات خدمت حق مرخصي داشته و استفاده نكرده باشند حداكثر معادل چهار ماه آخرين حقوق پرداخت خواهد شد.
ماده 80 - ميزان حقوق مستمري وراث افسران و كارمنداني كه فوت مي كنند عبارت است از دو سوم حقوق بازنشستگي اعم از اين كه به سن قانوني بازنشستگي رسيده يا نرسيده باشند.
ماده 81 - حقوق بازنشستگي و مستمري و وظيفه بازنشستگي از صندوق بازنشستگي بانك سپه پرداخت خواهد شد كه درآمد آن به شرح زير مي باشد:
الف - يك دهم حقوق ماهيانه كليه افسران و كارمندان كادر ثابت و وظيفه (اعم از شاغل و منتظر خدمت و منتسب و بدون كار) و دانشجويان دانشكده و آموزشگاههاي نظامي كه از حقوق ماهانه آنان كسر مي شود بعلاوه معادل اين مبلغ كه از بودجه وزارت جنگ و ژاندارمري تامين و پرداخت خواهد شد.
ب - حقوق ماه اول خدمت كليه كارمندان كادر ثابت و وظيفه و دانشجويان دانشكده و آموزشگاههاي نظامي .
ج - تفاوت اضافه حقوق درجات و اضافه حقوق سنواتي ماه اول افسران و كارمندان در هر سال و تفاوت افزايش حقوق ماه اول كه در نتيجه تغيير اصل حقوق افسران و كارمندان حاصل مي شود.
د - سود قابل تقسيم معاملات بانك سپه پس از وضع هزينه هاي اداري .
ماده 82 - افسران و كارمنداني كه در عمليات رزمي طوري صدمه بينند كه قادر به ادامه خدمت نباشند حقوقي به نام حقوق وظيفه كه ميزان آن معادل با آخرين حقوق آنان خواهد بود مادام العمر از بودجه وزارت جنگ و ژاندارمري دريافت و پس از فوت همان مبلغ به نام مستمري متساويا به وراث تقسيم مي شود.
ماده 83 - افسران و كارمنداني كه به علت قيود خدمتي (غير از عمليات رزمي ) طوري معلول گردند كه قادر به ادامه خدمت نباشند به شرح زير به آنان رفتار خواهد شد:
1 - در صورتي كه خدمت آنان كمتر از 20 سال باشد دو سوم آخرين حقوقشان به عنوان حقوق وظيفه از بودجه وزارت جنگ تا رسيدن به حد نصاب بيست سال پرداخت و كسور بازنشستگي آن به ميزان مندرج در اين قانون به صندوق بازنشستگي ريخته خواهد شد و پس از آن همان حقوق بدون كسور بازنشستگي از
صندوق بازنشستگي بانك سپه مادام العمر پرداخت خواهد شد و بعد از فوت نيز دو سوم اين مبلغ به نام مستمري متساويا درباره وراث برقرار مي گردد.
2 - در صورتي كه خدمت آنان بيش از بيست سال باشد بازنشسته خواهند شد.
ماده 84 - پس از فوت افسر و يا كارمند بازنشسته دو سوم حقوق بازنشستگي به طور تساوي به وراث او به عنوان مستمري پرداخت خواهد شد.
ماده 85 - افسران و درجه داران و همرديفاني كه در جنگ و عمليات رزمي شهيد شوند از يك روز قبل از شهادت به يك درجه بالاتر مفتخر شده و مستمري وراث آنان عبارت خواهد بود از حقوق درجه اعطايي كه از بودجه وزارت جنگ و ژاندارمري پرداخت خواهد شد.
ماده 86 - افسران و درجه داران و همرديفاني كه در راه انجام وظيفه فوت نمايند تمام حقوق آنها و در صورتي كه به علت قيود خدمتي فوت نمايند دو سوم حقوق به عنوان مستمري به وراث آنان پرداخت خواهد شد.
هر گاه سابقه خدمت آنان كمتر از بيست سال باشد مبلغ مذكور از بودجه وزارت جنگ يا ژاندارمري و در صورتي كه بيشتر از بيست سال سابق خدمت داشته باشند از صندوق بازنشستگي پرداخت خواهد شد.
ماده 87 - افسران و كارمنداني كه به عللي غير از قيود خدمتي بيمار يا دچار حادثه شوند و بعد از يك سال معالجه طبق تشخيص شوراي عالي پزشكي نظامي غير قابل علاج تشخيص و قادر به ادامه خدمت نباشند اعم از اين كه سابقه خدمتشان بيش از بيست سال يا كمتر از آن باشد در رديف بازنشستگان منظور خواهند شد.
تبصره - افسران و كارمندان مسلول مقررات ماده واحده مربوط به حمايت كارمندان مسلول و پيشگيري بيماري سل مصوب 18/11/1333 مي باشند.
ماده 88 - وراثي كه حق دريافت مستمري دارند به قرار ذيل مي باشند:
الف - عيال تا زماني كه شوهر اختيار نكرده .
ب - اولاد ذكور تا موقعي كه به سن بيست و دو سال تمام نرسيده باشد.
تبصره - اولاد عليل كه مبتلا به نقص عضو يا بيماري غير قابل علاج باشد و قادر به كسب معاش در تمام مدت عمر نباشد حق استفاده از مستمري را مادام الحيات خواهد داشت .
ج - اولاد اناث مادامي كه شوهر اختيار نكرده .
د - پدر و مادر كه در كفالت متوفي بوده اند.
ه - برادر عليل و يا صغيري كه در كفالت متوفي بوده و در صورت اخير تا موقعي كه به سن بيست و دو سال تمام نرسيده باشد.
و - خواهري كه در كفالت متوفي بوده تا موقعي كه شوهر اختيار نكرده .
ز - نوه هايي كه پدر و مادرشان فوت و تحت كفالت متوفي بوده اند پسر تا موقعي كه به سن بيست و دو سال تمام نرسيده و دختر تا زماني كه شوهر اختيار نكرده .
تبصره - پسري كه مشغول تحصيل باشد تا خاتمه 25 سال سن استحقاق دريافت مستمري خواهد داشت .
ماده 89 - هر يك از مستمري بگيران اگر مبتلا به بيماري غير قابل علاج و نقص عضوي شوند كه از كسب معاش در تمام عمر عاجز گردند مستمري آنان مادام الحيات پرداخت خواهد شد.
ماده 90 - چنانچه افسران وظيفه زير پرچم و احتياط و ذخيره به علل قيود خدمتي معلول شوند اگر قبل از ورود به خدمت وظيفه كارمند دولت بوده اند طبق مقررات اين قانون از محل خدمت مربوطه حقوق وظيفه دريافت خواهند كرد و در غير اين صورت مانند كارمندان كادر ثابت درباره آنان رفتار و حقوق وظيفه
آنان از بودجه وزارت جنگ پرداخت خواهد شد.
ماده 91 - كساني كه در ادوار مختلف وظيفه شهيد شوند اگر كارمند دولت باشند تمام حقوق و مزاياي آنان به وسيله اداره مربوطه به عنوان مستمري به وارث آنان پرداخت و در غير اين صورت از مستمري متعلقه به كارمندان كادر ثابت هم درجه آنان با رعايت ماده 85 از بودجه وزارت جنگ استفاده خواهند نمود.
ماده 92 - مستمري مقرر در حق وراث به طور تساوي بين آنان تقسيم خواهد شد و وراثت و تكفل بايد به وسيله مقامات قانوني صلاحيتدار رسما تصديق شده باشد.
ماده 93 - خدمت سربازي وظيفه وراث مانع پرداخت مستمري به آنان نخواهد شد.
ماده 94 - هر يك از ورثه كه از دريافت وظيفه محروم مي گردند سهم آنان به سهم ساير وراث افزوده خواهد شد.
ماده 95 - هر گاه شخصي به دو يا چند علت حق دريافت حقوق از صندوق بازنشستگي داشته باشد فقط ميزان حقوقي كه بيشتر است به او تعلق خواهد گرفت .
ماده 96 - صاحبان حقوق بازنشستگي يا وظيفه بازنشستگي چنانچه در ادارات كشوري و يا موسسات و بنگاه هايي كه مستقيم يا غير مستقيم با بودجه دولت اداره مي شود به خدمت اعم از رسمي يا غير رسمي پذيرفته شوند در تمام مدت تصدي شغل جديد فقط از يك حقوق استفاده خواهند كرد و مدت خدمت مذكور جز سنين خدمت نظامي منظور نشده و موجب تجديد نظر در حقوق بازنشستگي مقرر آنان نخواهد گرديد.
ماده 97 - كساني كه طبق مقررات اين قانون به وزارتخانه هاي ديگر منتقل مي گردند كسور بازنشستگي آنها نيز به صندوق بازنشستگي قسمت لاحق منتقل مي شود و در صورتي كه مجددا معاودت نمايند تمام كسور بازنشستگي تا تاريخ معاودت به صندوق بازنشستگي برگشت خواهد شد.
ماده 98 - افسران بازنشسته فقط در مواقعي كه در مراسم رسمي ارتش دعوت مي شوند حق دارند از لباس نظامي استفاده نمايند (براي دارندگان نشان ذوالفقار حق پوشيدن لباس نظامي در هر مورد محفوظ خواهد بود.)
ماده 99 - مدت زنداني محاكماتي افسران و كارمندان از نظر بازنشستگي جز ايام خدمت منظور نخواهد شد.
ماده 100 - به افسران و افراد و همرديفان آنها كه داراي حقوق
بازنشستگي هستند چنانچه ضرورت ايجاب نمايد مجددا از طرف نيروهاي مسلح شاهنشاهي و ژاندارمري خدمت جديدي محول گردد در تمام مدت تصدي از حقوق مربوطه به آن استفاده مي نمايند و از دريافت حقوق بازنشستگي محروم خواهند بود.
مدت خدمت جديد اين اشخاص نيز اضافه بر سنين خدمت منظور و موجب تجديد نظر در بازنشستگي آنان خواهد بود.
تبصره - تاريخ اشتغال به خدمت جديد و همچنين تاريخ خاتمه آن بايد در فرمان همگاني ارتش درج گردد.
ماده 101 - وجوهي كه به نحوي از انحا به صندوق بازنشستگي ريخته مي شود اختصاص به بازنشستگان و معلولين و وراث آنان داشته و به هيچ عنوان نبايد به مصرف غير مجاز برسد متخلفين در حكم مختلسين اموال دولتي محسوب خواهند شد.
ماده 102 - جز در موارد استيفاي حقوق دولت توقيف حقوق بازنشستگي و وظيفه (معلوليت ) و مستمري وراث در قبال محكوميتهاي حقوقي و يا به عنوان ديگر ممنوع است .
تبصره - چنانچه صاحبان حقوق بازنشستگي و وظيفه (معلوليت ) و مستمري بگيران از عهده پرداخت دين خود دفعتا برنيايند در صورت معيل بودن يك چهارم و در غير اين صورت يك سوم مقرري آنها در مقابل دين مزبور محسوب و مستهلك خواهد شد.
ماده 103 - تاريخ برقراري بازنشستگي و مستمري و وظيفه بازنشستگي ضمن تصريح مبلغ و هويت ذوي الحقوق در فرمان همگاني ارتش درج خواهد شد.
ماده 104 - ترك تابعيت بازنشستگان و معلولين و هر يك از وراث قانوني موجب قطع حقوق آنان به نفع صندوق بازنشستگي خواهد بود.
ماده 105 - هر گاه شخصي كه داراي حقوق بازنشستگي يا وظيفه است مفقودالاثر شود و مدت يك سال حقوق بازنشستگي يا وظيفه خود را مطالبه ننمايد وراث ذوي الحقوق او چنانچه مطابق اين قانون مستمري به آنها تعلق گيرد حق دارند موقتا مستمري قانوني خود را تقاضا نمايند چنانچه بعدها معلوم شود شخص مفقودالاثر فوت نموده مستمري موقتي از تاريخ فوت به طور دائم برقرار مي شود و در صورتي كه معلوم شود در حال حيات مي باشد وضعيت حقوق آنان به حال اوليه اعاده مي گردد.
ماده 106 - به افسران و كارمنداني كه از خدمت اخراج يا مستعفي مي گردند نصف كسور بازنشستگي آنان كه به صندوق بازنشستگي پرداخته مسترد خواهد شد.
ماده 107 - معلولين مصرحه در اين قانون چنانچه قبل از رسيدن به سن بازنشستگي بهبودي حاصل نمايند و امكان ارجاع شغل به آنان از طرف كميسيون عالي پزشكي نظامي گواهي شود به خدمت اعاده و به كار مناسب گمارده خواهند شد.
ماده 108 - هر گاه در اثر ترقي هزينه زندگي به حقوق افسران و كارمندان شاغل مبلغي اضافه شود معادل آن به حقوق بازنشستگان و معلولين و مستمري بگيران هم درجه آنان كه قدمت خدمتشان مساوي است اضافه خواهد شد. به طور كلي هر موقع اشل حقوق افسران و كارمندان كسر يا علاوه گردد حقوق
بازنشستگي يا وظيفه يا مستمري كه به موجب اين قانون برقرار مي شود به همان نسبت كسر يا علاوه خواهد شد.
تبصره - كليه بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران فعلي از تاريخ تصويب از مقررات اين قانون استفاده خواهند كرد.
ماده 109 - حقوقي كه در موقع بازنشستگي مطابق مقررات اين قانون تعلق مي گيرد از صندوق بازنشستگي و آنچه در اثر تغيير اشل به حقوق بازنشستگان و معلولين و مستمري بگيران اضافه شود از بودجه وزارت جنگ و ژاندارمري تامين و پرداخت خواهد شد.
فصل هفتم - متفرقه
ماده 110 - دريافت دو حقوق از صندوق دولت و سازمانهاي وابسته به آن به هر عنوان مطلقا ممنوع است و همچنين تصدي دو شغل سازماني ممنوع است مگر در موارد غير عادي كه به اراده سنيه ملوكانه ممكن خواهد بود.
ماده 111 - از تاريخ تصويب اين قانون اعطا ارشديت جز در مواقع جنگ مطلقا ممنوع مي باشد.
ماده 112 - افسران و كارمندان حق استفاده از مرخصي ساليانه را با استفاده از حقوق و مزاياي مربوطه به شرح ذيل دارا مي باشند:
الف - افسران و كارمندان كادر ثابت اعم از نظامي و غير نظامي يك ماه و آنها كه در نقاط بد آب و هوا خدمت مي كنند چهل و پنج روز.
ب - افسران و افراد وظيفه پانزده روز.
ماده 113 - براي رسيدگي به تخلفات افسران و همرديفان كه مستوجب اخراج (موضوع ماده 15) مي باشند وهمچنين براي رسيدگي به شكايات آنان راجع به امورخدمتي كه در سلسله مراتب به نتيجه قطعي نرسيده اند هياتي به نام هيات رسيدگي به شرح زير تشكيل مي شود:
1 - وزير جنگ .
2 - رئيس ستاد بزرگ ارتشتاران .
3 - رئيس ستاد نيروي مربوطه (زميني ، هوايي ، دريايي ).
4 - دادستان ارتش .
5 - رئيس كارگزيني ارتش .
ماده 114 - در صورتي كه موضوع رسيدگي مربوط به يكي از افسران ژاندارمري باشد به جاي رئيس ستاد مربوطه فرمانده ژاندارمري در هيات رسيدگي شركت خواهد نمود:
ماده 115 - تصميمات هيات رسيدگي پس از استماع دفاع افسران و همرديفان به اكثريت آرا اتخاذ و سپس به پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاه گزارش و در صورت تصويب به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 116 - حدود اختيارات روساي ستادهاي سه گانه و مقامات بالاتر در مورد تنبيه افسران متخلف و همرديفان تا سرهنگ دوم (داخل ) علاوه بر آن چه كه در آيين نامه انضباطي پيش بيني شده به شرح زير است :
الف - انتظار خدمت حداكثر تا شش ماه موضوع ماده 12.
ب - بدون كاري حداكثر تا سه ماه موضوع ماده 13.
تبصره - اختيارات مذكور در بند تالف ت و تب ت نسبت به درجه داران و افراد و همرديفان با مقامات مذكور در ماده 19 مي باشد.
ماده 117 - انتظار خدمت و بدون كاري سرهنگ به بالا به شرح زير:
1 - انتظار خدمت سه ماه .
2 - بدون كاري دو ماه .
موكول به تصويب اعليحضرت همايون شاهنشاه خواهد بود.
تبصره - فرمانده ژاندارمري نسبت به افسران و درجه داران و افراد ژاندارمري تا سرهنگ دوم (داخل ) داراي اختيارات مذكور در بند تالف ت و تب ت ماده 116 بوده و در مورد از سرهنگ به بالا موكول به تصويب اعليحضرت همايون شاهنشاه خواهد بود.
ماده 118 - اخراج درجه داران و همرديفان موكول به پيشنهاد كميسيون تحقيق متشكل از پنج نفر افسر از واحد مربوطه و تصويب مقامات مذكور در ماده 19 مي باشد.
ماده 119 - اخراج دانشجويان دانشكده هاي افسري و آموزشگاه افسري جز كادر ثابت و احتياط موكول به پيشنهاد شوراي دانشكده افسري يا شوراي دانشگاه نظامي و تصويب رئيس ستاد نيروي مربوطه خواهد بود.
ماده 120 - اخراج دانش آموزان آموزشگاههاي درجه داري موكول به پيشنهاد كميسيون تحقيق متشكل از پنج افسر از واحد مربوطه و تصويب مقامات مذكور در ماده 19 مي باشد.
تبصره 1 - دانشجويان و دانش آموزان داوطلب چنانچه در جريان دوره تحصيلي به يكي از علل مشروحه زير:
عدم انضباط، فساد اخلاق ، عدم صلاحيت ، معافيت بر حسب تقاضاي شخصي از دانشكده و يا آموزشگاه اخراج شوند مدت تحصيل آنان جز خدمت زير پرچم محسوب نخواهد شد.
تبصره 2 - چنانچه بين دانشجويان احتياط يا سربازان وظيفه - ديپلمه - ليسانسيه دكتر كه براي نيل به مقام افسري به قسمتها اعزام مي گردند اشخاصي يافت شوند كه در حين خدمت قبل از نيل به مقام افسري عدم شايستگي از آنان مشهود و مراتب مورد گواهي شوراي دانشگاه و يا فرمانده مستقل و تصويب ستاد
نيروي مربوطه واقع گردد بايستي دو سال خدمت زير پرچم را با احتساب مدت خدمت قبلي مانند افراد انجام دهند.
ماده 121 - افسران و كارمندان ژاندارمري كل كشور از لحاظ استخدام تابع مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 122 - حقوق بازنشستگي و مستمري و وظيفه بازنشستگي افسران و درجه داران ژاندارمري طبق مقررات اين قانون از صندوق بازنشستگي بانك سپه پرداخت خواهد شد و كسور بازنشستگي آنان ماهانه طبق مقررات مندرج در ماده 81 از طريق ژاندارمري به صندوق بازنشستگي بانك سپه پرداخت خواهد شد.
ماده 123 - وزارت جنگ موظف است آيين نامه هاي مذكور در اين قانون را تنظيم و پس از تصويب كميسيونهاي مربوطه مجلسين به موقع اجرا گذارد.
ماده 124 - مقررات اين قانون كه شامل 7 فصل و 125 ماده 44 تبصره مي باشد با توجه به ماده 51 از تاريخ تصويب به موقع اجرا گذارده خواهد شد و قوانين ترفيعات و بازنشستگي و مقررات حقوق ماهانه قبلي ارتش و هر نوع قوانين ديگر كه مغاير اين قانون باشد ملغي مي گردد.
ماده 125 - وزارت جنگ و كشور مامور اجراي اين قانون مي باشند.
اين قانون كه مشتمل بر يكصد و بيست و پنج ماده و چهل و چهار تبصره است در جلسه يكشنبه سي ام تير ماه يك هزار و سيصد و سي و شش به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1336/04/30 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران