طبق قاعده الناس مسلطون علي اموالهم متصرف غيرقانوني ملك مكلف به خلع يدوپرداخت اجرت المثل ايام تصرف درحق مالك است


بتاريخ 4/2/75 پرونده كلاسه 74/186/163 شماره دادنامه 136
مرجع رسيدگي شعبه 186 دادگاه عمومي تهران
خواهان آقاي باقر...
خوانده شركت شهاب سنگ بنشاني ...
خواسته رفع تصرف عدواني
گردشكار خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالاتقديم داشته كه پس ازارجاع به اين شعبه وثبت كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني دروقت العاده / مقرردادگاه بتصدي امضاءكننده زير تشكيل است وباتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي رااعلام وبشرح زيرصدور مينمايد.

راي دادگاه
درخصوص دعوي آقاي باق اكبريه بطرفيت شركت شهاب سنگ مبني برخلع يدوقلع وقمع پلاك ثبتي 322 فرعي از2اصلي بخش 10 تهران واجرت المثل ايام تصرفات ازسنوات 1369 لغايت صدورحكم بااين توضيح كه خواهان مدعيست در سال 1369 توسط شركت خوانده كه وابسته به تعاوني سپاه پاسداران است ومورد تصرف قرارگرفته باتوجه به اينكه تصرف درپلاك موصوف بدون رضايت واجازه مشاراليه انجام شده درخواست خلع يدو قلع وقمع ازمستحدثات همراه با اجرت المثل ايام تصرف راخواستارشده كه نماينده شركت خوانده درمقام دفاع ازدعوي مطروحه باحضور خويش در محكمه ضمن اقرارو اعتراف به ثبوت يدشركت درملك موصوف بيان داشته حسب نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري پلاك مذكور موات اعلام وازمالكيت خواهان خارج گشته وباخروج متعلق حق مالكيت خواهان دعوي مطروحه بلحاظ عدم مالكيت وتوجه آن به خوانده مردود است تقاضاي رد دعوي وي رانموده است .
دادگاه :نظربه اينكه مالكيت خواهان نسبت به رقبه موردترافع بدلالت پاسخ استعلام وضعيت ثبتي مضبوط درپرونده ازاداره ثبت اسنادواملاك محرز وثابت است ازطرفي سازمان زمين شهري عليرغم موات اعلام نمودن زمين موصوف مالك راذيحق و واجد شرائط لازم جهت تملك زمين تشخيص داده وبه همين منظورازتملك پلاك خودداري نموده وايرادخوانده مبني بر موات بودن زمين وعدم توجه دعوي مطروحه به خوانده صرفنظراز اينكه تحت عموم الناس مسلطون علي اموالهم موجب خروج مالكيت خواهان ازپلاك موصوف نمي گردداساسا"باتوجه به گواهي صادره ازسوي سازمان زمين شهري كه مويدومبين استقرار وتداوم مالكيت خواهان نسبت به زمين مورد ترافع است ايرادعدم توجه دعوي وموات بودن زمين ازسوي خوانده به اعتبار عدم ثبوت واستقرار ازمالكيت خواهان رانسبت به پلاك فوق التوصيف مسموع نبوده ومردود اعلام ميگردد لهذاباتوجه به اقرار شركت خوانده به تصرفات خويش واينكه استدامه آن ناظربه اذن خواهان ومالك قانوني نيست دادگاه اثبات يدغيرقانوني خوانده را برملك موصوف من غيرحق وبلامجوز تشخيص حكم برخلع يدخوانده وازاله مسحدثات ازپلاك فوق الاشعار بشرح مندرج درنظريه كارشناسي صادرونظر به اينكه ديگرخواسته خواهان مبني برمطالبه اجرت المثل ايام تصرف محتاج به اعمال نظركارشناس بودو كارشناس منتخب دادگاه بشرح نظريه پيوست پرونده اجرت المثل ايام تصرف خوانده ازسال 1369 تازمان صدور حكم راجمعا"به مبلغ /000/830/13 ريال تعيين نموده كه اظهارنظر كارشناس منتخب نيزبااوضاع واحوال مسلم قضيه مباينتي نداشته وموجبي نيزجهت عدم متابعت ازآن بنظرنمي رسدواعتراض خوانده به نظريه كارشناسي علاوه براينكه تكرارمطالب قبلي است اساسا"موجه ومدلل وقابل امعان نظرنبوده فلذادادگاه استحقاق خواهان رابه دريافت اجرت المثل ايام تصرف غاصبانه خوانده تازمان صدورحكم محرز ومسلم دانسته وخوانده رابه پرداخت مبلغ /000/830/13 ريال ازبابت اجرت المثل ايام تصرف درحق خواهان محكوم مينمايدخواهان مكلف به ابطال والصاق تمبرهزينه دادرسي به ماخذ اجرت المثل تعييني به دادخواست مي باشدراي صادره حضوري وظرف 20 روزپس ازابلاغ قابل تجديدنظردرمحاكم تجديدنظراستان خواهندبود%
رئيس شعبه 186 دادگاه عمومي تهران محدثي

مرجع :
آرشيوكتابخانه اختصاصي صادق غلام نتاج كارآموزقضائي دادگستري
122

136 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1375/02/04 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران