اظهارات شهودمبني براينكه به مدت 2 ماه از مورد اجاره به عنوان بنگاه املاك استفاده شده و بعد به وضعيت سابق خودبرگشته تغيير شغل محسوب نميشود


بتاريخ : 28/1/76 كلاسه پرونده :74/1067 شماره دادنامه : 140
مرجع رسيدگي شعبه 186 دادگاه عمومي تهران
خواهان آقاي غلامحسين ...
خوانده آقاي مجتبي ...
خواسته تخليه
گردشكار خواهان دادخواستي به خواسته فوق بطرفيت خوانده بالاتقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه وثبت كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني دروقت مقرردادگاه به تصدي امضاءكننده زيرتشكيل است وبا توجه به محتويات پرونده ختم رسيدتگي رااعلام وبشرح زيرصدور راي مينمايد

راي دادگاه
درخصوص دعوي آقاي غلامحسين شعباني بطرفيت آقاي مجتبي بابائي مبني برتخليه وتحويل تمامي ششدانگ يكباب مغازه جزءپلاك شماره 570فرعي از3 اصلي واقع دربخش 11 تهران به علت تغيير شغل مستند برتامين دليل به عمل آمده صرفنظرازاينكه به موجب مفاد صورتجلسه اجراي قرارهاي معاينه وتحقيق محلي هم اكنون مورد اجاره به عنوان شغل ساندويچ فروشي مصرح درقرارداد مورداستفاده قرارميگيرد واظهارات شهودمبني براينكه به مدت 2 ماه ازمورداجاره به عنوان بنگاه املاك استفاده شده وبعدبه وضعيت سابق خودبرگشته تغيير شغل به معناي اصطلاح بكاررفته درقانون موجرومستاجرمصوب 1356 وماده 491 قانون مدني كه منجربه تعدي وتفريط وسقوط حقوق مالك ازحيث عدم رعايت اوصاف مندرج دراجاره تلقي نمي گردداساسا"نظربه اينكه قرارداد مورداجاره به عنوان خريداران وفروشنده وبه مدت دائم تنظيم گرديده وازحيث عدم رعايت مقررات مربوط به اجاره محل ترديداست وازطرفي ميبايستي درهردو مستاجرين طرف دعوي قرارميگرفته و دليلي نيزبراينكه مورد بنحوي ازانحاء قانوني به خوانده انتقال يافته باشد ابراز نشده ونظربه اينكه سرقفلي پرداختي متعلق به هردومستاجرين ميباشدوتخليه بلحاظ تغييرشغل بدون پرداخت ديناري سرقفلي بعمل مي آيدوازاين جهت عدم ادخال مستاجر ديگر در دعوي ، حقوق حقه وي راكه تغييرشغل ادعائي مستند به فعل اونيست ضايع ميسازد لهذادادگاه دعوي مطروحه رابنحويكه اقامه گرديده استماع ندانسته قرار ردآن صادرواعلام ميدارد، قرار صادره ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجديدنظرخواهي درمراجع تجديد نظراستان تهران خواهد بود.
رئيس شعبه 186 دادگاه عمومي تهران محدثي

مرجع :
آرشيوكتابخانه اختصاصي صادق غلام نتاج كارآموزقضائي دادگستري
122

140 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1376/01/28 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران