قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع


فصل اول - تعاريف
ماده 1 - تعريف اصطلاحاتي كه در قوانين جنگل و مرتع به كار رفته به شرح زير است :
1 - جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشه اي است كه به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد.
2 - بوته جنگلي - رستنيهاي خودروي خشبي است كه ساقه آنها به طور طبيعي كمي بالاتر از سطح خاك منشعب شده باشد و نوعا در جنگلها يا اراضي جنگلي يا بيشه ها مي رويد.
3 - بوته كويري - كليه نباتات خودروي چندساله به جز درخت كه در كوير و بيابان مي رويد بوته كويري ناميده مي شود.
4 - كنده - آن قسمت از تنه درخت كه پس از قطع يا شكسته شدن يا سوختن در زمين باقي بماند كنده ناميده مي شود.
5 - نهال - درخت جواني است كه داراي ساقه مشخصي بوده و قطرين آن كمتر از پنج سانتيمتر و در مورد شمشاد قطرين كمتر از سه سانتيمتر باشد.
6 - اراضي جنگلي :
الف - زمينهايي كه در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبيل نهال يا پاجوش يا بوته يا كنده درختان جنگلي وجود داشته باشد مشروط بر آنكه در تاريخ ملي شدن جنگلها 27/10/1341 تحت كشت يا آيش نبوده و تعداد كنده در هر هكتار از بيست و يا تعداد نهال يا بوته جنگلي در هر هكتار جداگانه يا مجموعا از يكصد عدد و يا مجموع تعداد نهال و بوته و كنده در هر هكتار از يكصد عدد متجاوز باشد.
ب - زمينهايي كه در آنها درختان خودروي جنگلي به طور پراكنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي در هر هكتار كمتر از پنجاه متر مكعب و در ساير مناطق ايران كمتر از بيست متر مكعب باشد مشروط بر آنكه در تاريخ ملي شدن جنگلها تحت كشت يا آيش بوده باشد.
تبصره - اگر در اراضي بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بيش از سي متر مكعب در هكتار باشد اين قبيل اراضي مشمول اراضي جنگل نبوده و جنگل شمشاد محسوب مي گردد.
7 - مراتع اعم است از مشجر و غير مشجر.
9 - مرتع غير مشجر - زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفا مرتع شناخته شود. اراضي كه آيش زراعتند ولو آنكه داراي پوشش نباتات علوفه اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند.
8 - مرتع مشجر - اگر مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي شود مشروط بر آنكه حجم درختان موجود در هكتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي بيش از پنجاه متر مكعب و در ساير مناطق ايران بيش از بيست متر مكعب باشد.
تبصره - آن قسمت از اراضي ماسه اي ساحلي دريا تا حدود سيصد متر از حريم دريا مشروط بر آنكه از جاده ساحلي تجاوز نكند ولو آنكه واجد شرايط فوق باشد مشمول تعريف اراضي جنگلي و مرتع (مشجر و غير مشجر) نخواهد بود.
10 - توده جنگلي - قطعات مجزايي از جنگل يا مرتع مشجري است كه وسعت سطح آن كمتر از ده هكتار و حجم درختان جنگلي موجود بيش از سيصد متر مكعب در هكتار باشد.
11 - باغ - در مناطق جنگلي باغ به محلي اطلاق مي شود كه داراي شرايط زير باشد:
الف - حدود آن به نحوي از انحا مشخص و معين شده باشد.
ب - حجم درختان جنگلي خود روي آن از پنجاه متر مكعب در هكتار تجاوز نكند.
ت - حداقل در هر هكتار آن يكصد عدد درخت بارده يا مجموعا دويست عدد درخت بارده و جوان دست كاشت ميوه اي و يا يك هزار بوته چاي وجود داشته باشد.
ت - حداقل نه دهم سطح آن از كنده و ريشه درختان جنگلي پاك شده باشد.
12 - طرح جنگلداري - طرح جنگلداري طرحي است كه در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجرا و نحوه بهره برداري و عمليات احيايي و عمراني كه در داخل جنگل يا جنگلهاي مربوط بايد به عمل آيد درج شده و به تصويب سازمان جنگلباني ايران رسيده باشد.
13 - مصارف روستايي - مصارف روستايي عبارت از مصارف چوبي و سوختي است كه مورد نياز فردي يا دسته جمعي ساكنين دهكده هاي مجاور جنگل و جنگل نشينان باشد از قبيل مصارف ساختمانهاي مسكوني - مساجد - درمانگاه ها - مدارس - انبار - اسطبل - سدهاي چوبي - پل - آبدنگ - پادنگ - تلمبار - پايه براي محصور كردن مزارع و باغات و محوطه ها و امثال آنها.
14 - دهكده مجاور جنگل دهكده اي است كه اراضي آن لااقل از يك طرف به جنگل متصل باشد.
15 - گرده بينه يا گردبينه - قسمتي از تنه درخت است كه تقريبا استوانه اي شكل بوده و از آن انواع چوب يا روكش تهيه مي شود.
16 - استر(eretS)مقدار هيزمي است كه يك متر مكعب فضا را اشغال نمايد
و هر استر معادل شش دهم متر مكعب چوب محسوب مي شود.
17 - درختان جنگلي ايران از نظر اجراي اين قانون به شرح زير دسته بندي مي شود:
دسته اول - زربين - ارس - شمشاد - سرخدار - گردو - آزاد. دسته دوم - راش - بلوط - زبان گنجشك - ملچ - افرا - شيردار - الوكك -
توسكا - نمدار. دسته سوم - اوجا - سفيد پلت - كلهو - ممرز و ساير گونه ها.
18 - مناطق جنگلي - مناطقي است كه در آنها جنگل يا بيشه يا اراضي جنگلي يا بوته زارهاي جنگلي طبيعي به طور انبوه يا پراكنده وجود داشته
باشد.
19 - شاخه قطور - شاخه اي است كه قطر آن در محل انشعاب بيش از پنج سانتيمتر باشد.
20 - ضريب بهره مالكانه - ميزان درصدي از بهاي متوسط عمده فروشي ساليانه يك متر مكعب چوب الواري به ابعاد مختلف در بازار تهران ضريب بهره مالكانه يك متر مكعب درخت از همان جنس است .
فصل دوم - حفاظت و بهره برداري
ماده 2 - حفظ و احيا و اصلاح و توسعه و بهره برداري از جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي ملي شده متعلق به دولت به عهده سازمان جنگلباني ايران است .
ماده 3 - بهره برداري از منابع مذكور در ماده 2 توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور استحصال چوب و هيزم و ذغال بايد طبق طرحي به عمل آيد كه به تصويب سازمان جنگلباني رسيده باشد و سازمان مزبور با رعايت مفاد طرحهاي مصوب پروانه بهره برداري صادر خواهد نمود.
ماده 4 - سازمان جنگلباني ايران مجاز است خارج از حوزه اجراي طرحهاي جنگلداري اجازه قطع درخت و تهيه چوب و هيزم و ذغال را بدون طرح در موارد زير بدهد:
1 - بهره برداري از درختان گردو.
2 - استفاده از درختان افتاده و سيل آورده و خشكيده و سوخته و مريض و آفت زده و تنه درختان بازداشتي به شرطي كه در تمام موارد سازمان جنگلباني خود مستقيما بهره برداري نمايد.
3 - در مواردي كه تامين مصارف روستايي در طرحهاي جنگلداري حوزه مربوطه پيش بيني نشده و يا به تشخيص سازمان جنگلباني كافي نباشد در اين صورت سازمان جنگلباني مي تواند به روستاييان دهكده هاي مجاور جنگل و جنگل نشينان بدون دريافت عوارض و بهره مالكانه منحصرا براي مصارف روستايي محلي به ميزان احتياج اجازه بهره برداري بدهد.
4 - قطع درختاني كه براي احداث جاده ها يا تعويض آنها و يا تامين مسير و حفاظت شبكه هاي مخابراتي و برق يا ايجاد مجاري آبياري و مخازن و سدها و تاسيسات نظامي و بهره برداري از معادن در مناطق جنگلي ضرورت داشته باشد.
5 - بهره برداري از بيشه هاي طبيعي و جنگلهاي شمشاد و توده هاي جنگلي در صورتي كه طبق نظر سازمان جنگلباني ايران امكان اجراي طرح جنگلداري براي منابع فوق وجود نداشته باشد.
6 - در مواردي كه از طرف سازمان جنگلباني اجازه تبديل اراضي جنگلي و عمليات اصلاحي و احيايي و پيوند زني و جنگل كاري و بررسيهاي مختلف و احداث پارك و مراكز آموزشي در جنگلها و مراتع مشجر داده مي شود.
ماده 5 - آن قسمت از درختان مورد پروانه كه قابل تبديل به چوبهاي صنعتي مي باشد بايد به صورت گرده بينه از برداشتگاه خارج و به ايستگاه
جمع آوري چوب كه سازمان جنگلباني تعيين مي نمايد حمل شود. تبديل گرده بينه به چوب در برداشتگاه ممنوع است در صورت تخلف موارد حاصل شده به سود
سازمان جنگلباني ضبط مي گردد.
تبصره 1 - سازمان جنگلباني مجاز است در صورتي كه مجري طرح كليه تعهدات طرح را انجام داده باشد تا پنج سال از تاريخ شروع اجراي طرح همه ساله تا يك پنجم ميزان برداشت ساليانه به وي اجازه تبديل در برداشتگاه بدهد.
تبصره 2 - اگر مجري طرح جنگلداري طبق برنامه راهسازي مصوب اقدام به احداث جاده اصلي نموده ولي جاده از داخل يا كنار ناحيه تجديد نسل عبور نكرده باشد سازمان جنگلباني مي تواند حداكثر تا پنج سال از تاريخ اولين پروانه بهره برداري اجازه دهد كه درختان مورد بهره برداري را به انواع چوب تبديل و از جنگل خارج نمايند و در مواردي كه به علل طبيعي از قبيل سيل يا طوفان يا زلزله جاده هاي مربوط به ناحيه تجديد نسل طرحهاي جنگلداري خراب و غير قابل استفاده گردد و يا به عللي كه خارج از اختيار مجري طرح است نامبرده قادر به انجام برنامه راهسازي نشود تا مدتي كه جاده بنا به تشخيص سازمان جنگلباني مرمت و قابل استفاده نگردد و يا برنامه راهسازي انجام نشده سازمان جنگلباني مي تواند اجازه تبديل گرده بينه ها را به انواع چوب در قطعات تجديد نسل بدهد. به هر حال مدت ترميم جاده هاي خراب شده نبايد از يك سال تجاوز كند و همچنين تبديل گرده بينه به انواع چوب در نقاطي از جنگل كه به علل فني امكان خروج آن نباشد با تشخيص سازمان جنگلباني بلامانع است .
ماده 6 - قطع درختان جنگلي واقع در محوطه خانه هاي روستايي براي مصرف ساكنين آنها آزاد بوده و نيازي به كسب اجازه از سازمان جنگلباني ندارد درختان جنگلي واقع در كنار جاده ها و خيابانها در مناطق روستايي بايد بدوا به وسيله مامورين جنگلباني نشانه گذاري شده سپس مبادرت به قطع گردد.
ماده 7 - در پروانه بهره برداري مشخصات و نحوه و مدت بهره برداري ذكر مي شود تخلف از شرايط مندرج در پروانه به منزله بهره برداري بدون پروانه بوده و مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.
ماده 8 - پروانه بهره برداري كه در هر سال به مجريان طرحها داده مي شود بايد در حدود حجم مندرج در طرحها مصوب باشد مگر آنكه به علل فني ميزان برداشت مندرج در طرح تغيير يابد.
تبصره - در صورتي كه به عللي ميزان كل برداشت بيش از ده درصد تقليل يابد سازمان جنگلباني در صورت تقاضاي مجري طرح مقدار كمبود را با تهيه طرح از جنگلهاي مجاور تامين مي نمايد در اين صورت ضريب بهره مالكانه طرح ضميمه شده تا ميزان كمبود معادل ضريب بهره مالكانه طرح اصلي در تاريخ واگذاري طرح تكميلي خواهد بود و نسبت به مازاد ضريب بهره مالكانه مساوي معدل ضريب بهره مالكانه دوساله ساير طرحهايي است كه قبل از تاريخ واگذاري طرح مزبور به ديگران واگذار شده است .
ماده 9 - درختاني كه اجازه بهره برداري آنها داده مي شود قبل از صدور پروانه قطع و همچنين گرده بينه ها و چوبهاي حاصل شده از درختان مجاز قبل از حمل از پاي كنده و نيز چوبهاي بازداشتي بايد با چكشهاي ويژه علامت گذاري شود.
تبصره - درختان اندوخته به وسيله رنگ يا چكش يا ساير علائم مشخصه طبق نظر سازمان جنگلباني ايران علامتگذاري خواهد شد تا از رستنيهاي شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و شاخه زاد كه قطع آنها نيازي به نشانه گذاري ندارد و مشخص باشد.
ماده 10 - مجريان طرح موظفند طبق برنامه پيش بيني شده در طرحهاي جنگلداري نسبت به احداث جاده و ساختمانها اقدام نمايند و در پايان مدت ده ساله اوليه اجراي طرح حق مطالبه هيچگونه وجهي بابت هزينه هاي احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولي اگر در خاتمه مدت مزبور براي ادامه عمليات با سازمان جنگلباني قرارداد منعقد ساختند مي توانند براي مدت قرارداد از راه ها و ساختمانها مجانا استفاده كنند مشروط بر آنكه مرمت و نگاهداري آنها را به عهده بگيرند.
تبصره 1 - اگر احداث جاده ها به نحوي كه در طرح پيش بيني شده شروع نگرديده و يا در صورت شروع پيشرفت نكرده باشد طبق ماده 12 اين قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 2 - اگر در طرح جنگلداري احداث جاده اي پيش بيني شده باشد كه از ملك يا مزرع و باغ و مستحدثات اشخاص عبور كند مجري طرح موظف است ظرف يك ماه پس از عقد قرارداد اجراي طرح موافقت رسمي مالك يا مالكين و متصرفين ذوي الحقوق مزبور را كسب و به سازمان جنگلباني ايران تسليم كند و پس از آن به احداث جاده اقدام نمايد.
تبصره 3 - در صورتي كه مهلت فوق الذكر بين مجري طرح و مالك يا مالكين و متصرفين املاك مزبور نسبت به بهاي اراضي مسير جاده و مستحدثات آن توافق حاصل نگرديد اختلاف حاصل در كميسيوني مركب از فرماندار و رييس دادگاه محل و سرجنگلدار محل مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت كميسيون مزبور بايد حداكثر ده روز پس از درخواست كتبي سازمان جنگلباني تشكيل و حداكثر ظرف دو ماه نظر خود را درباره اختلاف مزبور اعلام دارد كميسيون مزبور مي تواند در صورت لزوم از نظر كارشناس استفاده كند.
تبصره 4 - در مواردي كه مجري طرح بخواهد قبل از انقضا مدت ده ساله اوليه اجراي طرح جاده هاي احداثي مجري طرح ديگري را مورد استفاده قرار دهد بايد قبلا موافقت مجري طرح مزبور را تحصيل نمايد اگر توافقي حاصل نشد سرجنگلداري منطقه كميسيوني با حضور نمايندگان اداره راه و دادگاه و فرمانداري محل تشكيل مي دهد و با توجه به هزينه هاي انجام شده و ميزان هزينه استهلاك نشده و ميزان محمولات طرفين حق السهم هر يك را تعيين و اعلام مي نمايد. اين راي براي طرفين لازم الاجرا و غير قابل اعتراض است . در مورد تعيين هزينه نگهداري نيز به نحو فوق عمل مي شود.
تبصره 5 - سازمان جنگلباني ايران مي تواند از جاده هاي مستحدثه در داخل يا خارج جنگل مجانا استفاده نمايد ولي در صورتي كه سازمان به منظور اجراي طرح جنگلداري راسا از جاده ها استفاده كند بايد طبق همين ماده عمل نمايد.
تبصره 6 - ايجاد جاده هاي نفوذي عمومي در مناطق مرزي بايد با موافقت وزارت جنگ انجام شود.
ماده 11 - مجري طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتي كه در پروانه قطع تصريح مي شود از جنگل خارج كند.
ماده 12 - در صورتي كه مجري طرح به عللي قادر به اجراي طرح نشده و يا اجراي طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلباني بايد مراتب را با تعيين مهلتي متناسب با نوع كار به او اخطار كند در صورتي كه در انقضاي مدت مقرر مجري طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگلباني مي تواند اجراي طرح را راسا عهده دار و يا از طريق مزايده به ديگري واگذار كند. در اين صورت سازمان جنگلباني ارزش جاده و ساختماني كه به منظور اجراي طرح احداث گرديده (مشروط بر آنكه مدت ده سال اوليه اجراي طرح منقضي نشده باشد) با رعايت مفاد تبصره 4 ماده 10 اين قانون ارزيابي و به اقسام متساوي در مدت باقيمانده از مدت استهلاك پرداخت مي نمايد.
تبصره - مدت استهلاك جاده و ساختمان ده سال و مبدا آن تاريخ شروع اجراي طرح مي باشد.
ماده 13 - سازمان جنگلباني مجاز است اجراي طرحهاي مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها را با شرايط زير به مجريان قبلي آنها واگذار نمايد. پس از انقضاي مدت پنج سال مقرر در تبصره ذيل ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها مصوب بيست و هفت دي ماه 1341 ضريب بهاي فروش براي پنج سال اول معادل ميانگين ضريب بهره مالكانه كليه طرحهاي جنگلداري است كه در پنج سال اول (پس از 27 دي ماه 1341) به مزايده گذارده شده است و براي بقيه مدت قرارداد يك برابر و نيم ضريب بهره مالكانه پنج سال اول خواهد بود طرحهاي مربوط به تهيه ذغال در تعيين معدل ضريب بهاي فروش منظور نخواهد شد.
تبصره 1 - اگر مجري طرح حاضر نشود طبق مفاد اين ماده قرارداد منعقد كند سازمان جنگلباني طرح مربوط را به مزايده خواهد گذارد در آگهي مزايده مبلغي را كه برنده مزايده به مجري قبلي طرح بابت ارزش ساختمانها و جاده اصلي كه بر طبق مندرجات طرح احداث شده بايد بپردازد ذكر خواهد كرد اين مبلغ عبارت است از پنجاه درصد ارزش جاده ها و ساختمانها و برنده مزايده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنج سال از تاريخ اجراي طرح به اقساط متساوي ساليانه و با سود شش درصد به مجري قبلي بپردازد و در صورتي كه پس از طي تشريفات مزايده كسي برنده شناخته نشد سازمان جنگلباني با توجه به امكانات مستقيما اجراي طرح را به عهده مي گيرد و مبلغ مذكور را بابت جاده اصلي و ساختمانها به نحو فوق پرداخت مي نمايد.
تبصره 2 - ارزش جاده اصلي و ساختمانها با رعايت مفاد تبصره 4 ماده 10 اين قانون تعيين مي گردد.
ماده 14 - مدت قراردادهايي كه سازمان جنگلباني براي اجراي طرحهاي جنگلداري با اشخاص حقيقي يا حقوقي منعقد مي سازد حداكثر سي سال است و شروع آن از تاريخ عقد قرارداد خواهد بود نسبت به مجريان طرحهايي كه مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها هستند تاريخ اجراي طرح تاريخ شروع بهره برداري خواهد بود.
فصل سوم - عوارض
ماده 15 - سازمان جنگلباني موظف است عوارض زير را از متقاضيان بهره برداري از درختان جنگلي كه در جنگلها يا مراتع مشجر يا بيشه هاي طبيعي يا اراضي جنگلي يا توده هاي جنگلي يا باغات و اراضي زراعتي واقع در مناطق جنگلي به طور طبيعي روييده اند براي هر متر مكعب درخت دريافت دارد.
1 - براي درختان رده 1 بند 17 ماده 1 سيصد ريال
2 - براي درختان رده 2 بند 17 ماده 1 دويست و پنجاه ريال
3 - براي درختان رده 3 بند 17 ماده 1 يكصد و پنجاه ريال
4 - براي چوب هيزمي سي و پنج ريال
تبصره 1 - ملاك محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالكانه حجم تنه و شاخه هايي است كه قطر آنها از بيست سانتيمتر به بالا بوده و قابليت تبديل به انواع چوب داشته باشد. شاخه و تنه هايي كه قطر آنها از بيست سانتيمتر كمتر بوده و همچنين تنه و شاخه هاي كج و معوج و معيوب كه قابل تبديل به چوب صنعتي نباشد هيزمي محسوب مي شود.
تبصره 2 - در صورتي كه از تنه و شاخه هاي كمتر از بيست سانتيمتر قطر انواع چوب تهيه شود نصف عوارض مندرج در رده مربوط دريافت خواهد شد.
تبصره 3 - بهره برداري از درختاني كه به استناد طرح در جنگلهاي مربوطه كاشته شده و يا مي شود طبق مفاد اين ماده و تبصره فوق مشمول پرداخت و عوارض و بهره مالكانه خواهد بود.
تبصره 4 - پروانه هاي صادر قبل از تاريخ 27/6/1342 از لحاظ وصول عوارض مشمول اين ماده نبوده و عوارض آنها برابر قوانين قبلي وصول مي شود.
تبصره 5 - صدور هيزم و ذغال چوب از كشور ممنوع است در صورت تخلف عين جنس به نفع سازمان جنگلباني ضبط و جريمه اي معادل يك برابر بهاي آن از مرتكب وصول خواهد شد.
ماده 16 - عوارض و بهره مالكانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجديد حجم و كسر قسمتهاي تو خالي و فاسد و كنده محاسبه خواهد شد.
تبصره 1 - ملاك وصول عوارض و بهره مالكانه نسبت به رستنيهاي شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و روش شاخه زاد و همچنين درختان هيزمي و شمشاد حجم تعيين شده در صورت مجلس استحصال است .
تبصره 2 - درختاني كه در منابع متعلق به دولت وسيله سازمانهاي دولتي به منظور ايجاد يا تعويض جاده هاي عمومي يا نظامي و ايجاد شبكه هاي
مخابراتي و برق يا مجاري آبياري و يا احداث ساختمان و يا به منظور بررسي يا آموزش يا حمايت جنگل قطع شود و همچنين مصارف روستايي از پرداخت عوارض فوق معاف است . سازمانهاي وابسته به دولت موظفند درختان بريده شده را در محل مناسبي جمع آوري و تحويل سازمان جنگلباني دهند.
ماده 17 - در مناطقي كه به منظور حفظ بقاياي جنگل و يا به منظور حفظ بوته ها و جلوگيري از حركت شنهاي روان و فرسايش خاك سازمان جنگلباني تهيه ذغال را به كلي ممنوع اعلام نمايد و يا امكان تهيه ذغال به قدر رفع نياز موجود نباشد سازمان جنگلباني مجار است از ذغال هايي كه راسا از جنگلهاي شمال تهيه مي نمايد ذغال مورد نياز مناطق مزبور را تامين و به قيمت تمام شده به اضافه كرايه حمل (بدون احتساب بهره مالكانه و عوارض ) توسط شهرداريها يا بخشداريها و يا راسا به اهالي محل به فروش برساند.
تبصره - در صورتي كه مجريان طرح حاضر شوند طبق نرخي كه سازمان جنگلباني تعيين مي نمايد براي اين قبيل مناطق ذغال تهيه و تحويل بخشداريها يا شهرداريها كنند سازمان مزبور مجاز است آنها را از پرداخت بهره مالكانه و عوارض مذكور در اين قانون به ميزاني كه ذغال تحويل نمايند معاف دارد.
فصل چهارم - سازمان و مقررات مالي
ماده 18 - سازمان جنگلباني ايران وابسته به وزارت كشاورزي است و داراي شخصيت حقوقي مي باشد رييس سازمان مزبور سمت معاونت وزارت كشاورزي را در امور جنگل و مرتع داشته و به انتخاب وزير كشاورزي و صدور فرمان همايوني منصوب مي گردد و معاونان سازمان مزبور سمت مدير كل وزارت كشاورزي را خواهند داشت .
ماده 19 - سازمان جنگلباني داراي ذيحساب مستقلي است كه از طرف وزارت دارايي و با موافقت رييس سازمان جنگلباني تعيين خواهد شد. پرداخت كليه هزينه ها در حدود بودجه مصوب با اجازه رييس سازمان مي باشد.
ماده 20 - به منظور حسن انجام امور فني و مالي و تلفيق برنامه هاي مربوطه و تنظيم امور بررسيهاي جنگل شورايي به نام شوراي عالي جنگل در
سازمان جنگلباني ايران تشكيل مي شود اين شورا مركب خواهد بود از شش نفر از اعضا عاليرتبه وزارت كشاورزي كه حداقل داراي درجه مهندسي در رشته جنگل يا كشاورزي و تجربيات كافي در رشته جنگل باشند اعضاي شورا بنا به پيشنهاد رييس سازمان جنگلباني ايران و تصويب وزير كشاورزي تعيين مي گردند و از لحاظ مقام و حقوق و كليه مزايا در رديف معاون سازمان جنگلباني خواهند بود.
ماده 21 - وظائف شوراي عالي جنگل عبارت است از:
الف - مطالعه و اظهار نظر درباره برنامه هاي عمليات ساليانه سازمان جنگلباني .
ب - بررسي طرحهاي آموزشي .
ج - مطالعه و تدوين آيين نامه مربوط به قوانين جنگل .
د - مطالعه و اظهار نظر نسبت به طرحهاي جنگلداري كه به منظور بهره برداري علمي و فني از جنگلها تهيه مي شود.
ه - اظهار نظر درباره كليه مسائلي كه از طرف وزير كشاورزي يا رييس سازمان جنگلباني ارجاع مي شود.
ماده 22 - براي حفظ و حراست جنگلها و مراتع در صورت لزوم سازماني به نام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلباني از افسران و درجه داران و افراد ارتش تشكيل مي شود.
تبصره - تخلفات و اتهامات افسران و درجه داران و افراد مذكور در اين ماده آنچه صرفا مربوط به موضوعات و وظائف نظامي است طبق قانون دادرسي ارتش در دادگاه هاي نظامي ارتش رسيدگي مي شود و در ساير موارد تابع قوانين و مقررات عمومي مي باشد.
ماده 23 - وظائف و اختيارات رييس سازمان جنگلباني ايران به شرح زير است :
1 - اداره امور سازمان جنگلباني و مراتع ايران بر اساس قوانين و مقررات مربوط.
2 - استخدام و عزل و نصب كاركنان طبق قوانين و مقررات مربوط و بر اساس تشكيلات و بودجه مصوب .
3 - نمايندگي دولت در مورد حقوق مالكيت مربوط به عرصه و اعياني جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كه ملك دولت بوده يا قانونا به تملك دولت درآمده است .
4 - نمايندگي دولت در مورد كليه دعاوي مربوط به سازمان جنگلباني و مراتع در مراجع اداري و قضايي و موسسات خصوصي اعم از داخلي و خارجي با حق انتخاب وكيل و اعطاي حق وكالت در توكيل تا يك درجه .
تبصره - رييس سازمان جنگلباني ايران مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به مسئوليت خود به هر يك از معاونان يا روساي واحدهاي
تابعه تفويض نمايد.
ماده 24 - دارايي سازمان جنگلباني به شرح زير است :
1 - كليه ساختمانها و تاسيسات و هر گونه اموال و اثاثيه كه در تاريخ تصويب اين قانون متعلق به سازمان جنگلباني ايران است و يا بعد از
اعتبارات سازمان جنگلباني يا از اعتبارات ديگري كه در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ايجاد يا خريداري و يا به هر نحو ديگر به ملكيت سازمان جنگلباني ايران درآيد.
2 - سرمايه اي كه براي بهره برداري در اختيار سازمان جنگلباني گذارده مي شود.
ماده 25 - كليه درآمدهاي حاصله از اجراي قوانين جنگلها و مراتع كشور درآمد اختصاصي سازمان جنگلباني ايران محسوب و نحوه مصرف آن در بودجه هر سال معلوم و مشخص مي گردد.
ماده 26 - معاملات سازمان جنگلباني ايران كه جنبه فوريت دارد و يا مصلحت ايجاب كند كه با ترك مناقصه و مزايده انجام شود در صورتي كه مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ريال باشد با تصويب رييس سازمان و در صورتي كه مبلغ هر معامله تا دو ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد رييس سازمان و تاييد وزير كشاورزي و تصويب هيات وزيران مجاز است .
ماده 27 - سازمان جنگلباني مجاز است احتياجات كارخانجات صنايع چوب كشور را كه كليه سهام آن متعلق به دولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون رعايت آيين نامه معاملات دولتي تامين نمايد.
تبصره - سازمان جنگلباني مجاز است هيزم مصرفي صنايع فيبرسازي و نئوپان (نوتخته ) و نظائر آن را بدون رعايت تشريفات مزايده تامين و قيمت آن را برابر نرخ ميانگين فروش هيزم در ششماهه اخير تاريخ انجام معامله محاسبه نمايد.
ماده 28 - سازمان جنگلباني مجاز است وجوهي كه از جرائم و همچنين فروش مواد بازداشتي به دست آمده و مي آيد پس از كسر بيست درصد به درآمد قطعي خود منظور و بيست درصد مزبور را به حساب سپرده بگذارد تا در صورتي كه به موجب احكام و يا قرارهاي قطعي صادره از مراجع قضايي سازمان ملزم به استرداد جرائم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتي گردد تا از محل سپرده هاي مزبور به صاحب حق و يا بابت حق الكشف به مامورين پرداخت نمايد در صورتي كه مبلغ سپرده كافي براي پرداخت محكوم به نباشد سازمان مكلف است بقيه آن را جزو ديون و تعهدات سال بعد منظور و پرداخت كند. در صورتي كه سازمان جنگلباني از بيست درصد سپرده مذكور تا آخر هر سال استفاده نكرد آن را به درآمد سال آينده منظور خواهد نمود.
تبصره 1 - سازمان جنگلباني در مورد وصول جرائم قاچاق محصولات جنگلي از مقررات اجرايي آيين نامه وصول جرائم قاچاق استفاده مي نمايد.
تبصره 2 - سازمان جنگلباني آيين نامه تقسيم جرائم نقدي و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتي را تهيه و با تصويب هيات وزيران به موقع اجرا خواهد گذارد.
ماده 29 - در كليه اقدامات ثبتي كه نسبت به تملك منابع طبيعي ملي شده بعمل مي آيد سازمان جنگلباني از پرداخت ماليات و عوارض ثبتي و حق الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است ولي حقوقي كه به سردفتران اسناد رسمي تعلق مي گيرد بايد بوسيله سازمان جنگلباني پرداخت گردد.
ماده 30 - در صورتي كه مقطوعات غير مجازي در محوطه ايستگاه هاي راه آهن دولتي ايران كشف و بازداشت شود طبق صورت مجلس به نماينده راه آهن محل تحويل خواهد گرديد كه تا تاريخ حمل آن از طرف مامورين سازمان جنگلباني نسبت به نگهداري مقطوعات مزبور اقدام نمايد به اين قبيل كالاها حق الارض و انبارداري تعلق نخواهد گرفت . سازمان جنگلباني موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتي فوق را تحويل گرفته و خارج نمايد در غير اين صورت نسبت به مازاد از دو ماه بايد حق الارض و انبارداري پرداخت كند.
فصل پنجم - تبديل اراضي جنگلي جلگه اي شمال
ماده 31 - سازمان جنگلباني مجاز است اراضي جنگلي جلگه اي شمال كشور را براي تبديل به زراعت يا باغ يا مرتع يا نهالستان يا ايجاد جنگلهاي مصنوعي يا علوفه كاري و دامپروري با رعايت مواد زير به اشخاص حقيقي با حقوقي به اجاره واگذار كند و يا بفروشد.
ماده 32 - وزارت كشاورزي مكلف است با توجه به سياست اقتصاد كشاورزي كشور و امكان كشف انواع نباتات و توسعه دامداري بدوا برنامه هاي كلي كه در هر يك از مناطق واگذاري مي تواند به موقع اجرا گذارده شود تنظيم و آگهي نمايد داوطلبان بهره برداري از اراضي جنگلي موظفند برنامه هاي تفصيلي خود را بر اساس برنامه هاي كلي وزارت كشاورزي تهيه و به تصويب آن وزارت برسانند.
تبصره - وزارت كشاورزي براي رسيدگي به اين گونه طرحها بايد كميسيونهاي خاصي مركب از كارشناسان صلاحيت دار طبق آيين نامه اجرائي اين قانون تشكيل دهد.
ماده 33 - ميزان اراضي جنگلي كه واگذار خواهد شد و همچنين ترتيب حق تقدم به شرح زير است :
1- صاحبان پروانه چرا در استانهاي گيلان و مازندران از حوزه استارا تا گليداغي كه براي تعليف دامهاي خود از مراتع استفاده ميكنند مشروط بر آنكه با اصلاح نژاد دام و رعايت اصول فني دامداري كنند در اين مورد حداكثر زمين واگذاري 20 هكتار خواهد بود و چنانچه به تاسيس شركت مبادرت نمايند سازمان جنگلباني مجاز است متناسب با سرمايه شركت و طرحي كه از لحاظ اصلاح وضع دامداري تنظيم و به تصويب كميسيون مندرج در ماده 32 رسيده است تا ميزان حداكثر يكصد هكتار اراضي جنگلي با رعايت ساير شرايط مقرر در اين قانون به آنها واگذار كند. اين قبيل اشخاص و شركتها مكلفند اراضي واگذاري را منحصرا به علوفه كاري و تهيه مرتع و تاسيسات دامپروري اختصاص دهند و در صورتي كه در اراضي مزبور به كشت نباتات ديگري مبادرت ورزند سازمان جنگلباني نسبت به استرداد زمين اقدام و نامبردگان حق مطالبه وجهي بابت هزينه هاي انجام شده نخواهند داشت .
2- كشاورزان جنگل نشين مشروط بر آن كه اولا اراضي مزروعي خود را در داخل جنگلها به سازمان جنگلباني واگذارنمايند ثانيا در محل مورد اجاره سكونت كنند و شخصا به امر زراعت اشتغال ورزند در اين مورد ميزان زميني كه به آنها واگذار مي شود متناسب با اراضي مزروعي واگذاري آنها به سازمان جنگلباني خواهد بود بعلاوه سازمان موظف است قبل از واگذاري اراضي مزبور نسبت به پاك كردن زمين از ريشه و كنده با استفاده از وجوه حاصل از فروش يا اجاره اراضي جنگل اقدام نمايد و همچنين سازمان جنگلباني موظف است
زمينهائيكه به ترتيب فوق تملك مينمايد تبديل به جنگل كند.
3- اشخاص حقيقي يا حقوقي كه با رعايت ماده 32 اين قانون طرح آنها به تصويب رسيده باشد در مورد اشخاص حقيقي تا ده هكتار و در مورد اشخاص حقوقي تا پنجاه هكتار تعيين حق تقدم براي اشخاص مندرج در اين بند به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت كشاورزي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 34 - كليه اراضي مزبور در پنج سال اول بعنوان اجاره در اختيار مجري طرح گذارده خواهد شد و در صورتي كه مجري طرح كليه فعاليتهاي مندرج در طرح را در مدت مزبور يا قبل از انقضاي آن طبق گواهي كميسيون مندرج در تبصره ماده 32 انجام دهد سازمان جنگلباني مكلف است به تقاضاي مجري طرح اراضي مورد اجاره را به طور قطع به مستاجر نامبرده بفروشد و در صورتي كه قبل از انقضاي مدت پنج ساله مذكور در فوق باشد اجاره بهاي مدت باقيمانده را از بهاي فروش كسر نمايد.
تبصره - اگر در اثر فرس ماژور تمام يا قسمتي از تعهدات مجري طرح در مدت پنج سال انجام نپذيرد نسبت به تمام يا آن قسمت از تعهدات كه انجام نگرفته مهلتي وسيله كميسيون مذكور در تبصره ماده 32 تعيين و براي مدت فوق اراضي به ماخذ اجاره بهاي قبلي به مجري طرح اجاره داده مي شود و در خاتمه مدت طبق مقررات اين قانون با نامبرده رفتار مي گردد.
ماده 35 - بهاي فروش هر هكتار از اراضي جنگلي جلگه اي شمال با توجه به موقعيت زمين و هزينه عمران آن وسيله كميسيون مندرج در تبصره ماده 32 تعيين مي گردد ولي در هر حال بهاي هر هكتار زمين نبايد از پنج هزار ريال كمتر و از پانزده هزار ريال بيشتر باشد و اجاره بهاي هر هكتار آن ساليانه يك پانزدهم بهاي آن خواهد بود.
تبصره 1- مجري طرح مكلف است مال الاجاره پنجساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقدا به سازمان جنگلباني ايران بپردازد و در موقع تنظيم
سند قطعي فروش كليه بهاي زمين نقدا و يا نصف بهاي آن را و بقيه به اقساط مساوي پنج ساله بپردازد. و در صورت اخير تا پرداخت آخرين قسط زمين در رهن سازمان جنگلباني ايران باقي خواهد ماند.
تبصره 2- اگر مجري طرح در مدت پنج سال مقرر فعاليت هاي مندرج در طرح را انجام ندهد (به استثناي فرس ماژور) سازمان جنگلباني مكلف است در پايان مدت مذكور نسبت به آن قسمت از اراضي جنگلي كه عمليات عمراني انجام نشده اجاره را فسخ نمايد. در اين صورت مستاجر هيچ گونه حقي نسبت به هزينه هاي انجام شده و اجاره بهاي پرداختي نخواهد داشت .
نظر و تشخيص كميسيونهاي مربوطه مندرج در تبصره ماده 32 در مورد عدم انجام تعهدات طرح لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض نيست .
تبصره 3- در صورتي كه مجري طرح پس از انقضاي مدت پنجسال و انجام طرح حاضر بخريد اراضي مورد اجاره نباشد مي تواند حق خريد خود را به ديگري واگذار نمايد در غير اين صورت سازمان جنگلباني موظف است طبق آيين نامه معاملات دولتي نسبت به فروش زمين و مستحدثات آن اقدام نمايد بهاي زمين معادل قيمت اوليه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات به مجري طرح يا نماينده قانوني او پرداخت خواهد شد.
ماده 36 - براي قطعات واگذاري وزارت كشاورزي حداقل مساحت يك واحد را تعيين و اعلام خواهد كرد. هرگونه معامله نسبت به اراضي واگذاري شده كه منجر به تفكيك آن اراضي به قطعات كوچكتر از حداقلي كه وزارت كشاورزي تعيين نموده ممنوع است و اين مقررات بايستي در سند واگذاري قيد و شرط شود. در صورتي مالك فوت نمايد و يا انتقال قهري پيش آيد كه سهم هر يك از آنها از حداقلي كه تعيين شده كمتر باشد صاحبان آن بايستي در اداره ملك تا ميزان حداقل توافق كنند و اگر نتوانند در اداره ملك توافق كنند بايد سهم خود را به يكي ديگر از شركا و يا شخص خارجي كه حاضر به توافق باشد واگذار نمايند و اگر ظرف مدت سه ماه اين توافق حاصل نشود آنچه از اراضي كه از حد
نصاب كمتر باشد و توافق براي اداره آن از طرف صاحبان آن نشده باشد خودبخود به وزارت كشاورزي منتقل خواهد شد و وزارت كشاورزي موظف است ملك را بفروش رسانيده و قيمت حاصله از فروش آن را پس از وضع 5% به صاحب يا صاحبان آن مسترد نمايد در ظرف سه ماه مهلت فوق اداره ملك بعهده اداره كل كشاورزي محل خواهد بود.
ماده 37 - به منظور انجام برنامه هاي تحقيقاتي و آزمايشي يا نمايشي و تامين نيازمنديهاي وزارت جنگ و تهيه پاركهاي عمومي و همچنين حفظ و تكثير نسل شكار سازمان جنگلباني مجاز است جنگلها يا مراتع يا اراضي جنگلي و بيشه هاي طبيعي مورد نياز موسسات دولتي يا وابسته به دولت و همچنين كانون شكار و بيوتات سلطنتي و شهرداريها را با انعقاد قرارداد لازم و با شرايطي كه صلاح بداند در اختيار آنها بگذارد.
اين قبيل اراضي را موسسات مزبور نمي توانند بديگري اجاره دهند و يا به نحوي از انحا منتقل نمايند و تبديل و بهره برداري آنها تابع قوانين و
مقررات مربوط به جنگلها و مراتع است .
ماده 38 - در صورتي كه سازمانهاي خيريه عمومي جهت احداث درمانگاه و بيمارستان و امور آموزشي و پرورشگاه نيازي به اين قبيل اراضي داشته باشند بنا به پيشنهاد سازمان جنگلباني و تصويب هيات دولت مي توان به هريك حداكثر تا بيست هكتار (يكجا يا در مناطق مختلف شمال ) مجانا واگذار نمود.
ماده 39 - سازمان جنگلباني ايران موظف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون وسيله سازمان نقشه برداري كل كشور و يا با عقد قرارداد با موسسات نقشه برداري خصوصي و يا راسا نسبت به نقشه برداري از اراضي جنگلي جلگه اي شمال اقدام و به ترتيبي كه اين اقدام قطعات نقشه برداري مي شوند ضمن تعيين حدود و مشخصات و اجاره بها و بهاي فروش مراتب را در روزنامه كثيرالانتشار كشور براي استحضار عموم آگهي نمايد. متقاضيان اجاره اين قبيل اراضي بايد حداكثر ظرف 6 ماه از تاريخ نشر آگهي تقاضاي خود را به ضميمه طرحي كه براي بهره برداري دارند به سازمان جنگلباني تسليم نمايند. در انقضاي مدت مزبور سازمان جنگلباني تقاضاهاي رسيده را به كميسيون مندرج در تبصره ماده 32 ارسال و كميسيون مزبور موظف است حداكثر ظرف سه ماه به طرحهاي واصل رسيدگي و نظريه خود را با رعايت حق تقدم مندرج در ماده 33 به سازمان جنگلباني اعلام دارد سازمان جنگلباني پس از دريافت نظر كميسيون مراتب را به متقاضي انتخاب شده ابلاغ و در مهلت تعيين شده نامبرده را براي عقد قرارداد دعوت مي كند در صورتي كه پيشنهاد دهنده در مهلت تعيين شده حاضر به عقد قرارداد نشد بلافاصله با متقاضيان ديگر كه طرح آنها تصويب شده به ترتيب حق تقدمي كه در اين قانون پيش بيني شده قرارداد منعقد مي نمايد.
ماده 40- به منظور تعيين اراضي جنگلي و نقشه برداري از آنها بانك كشاورزي ايران مجاز است بنا به تقاضاي سازمان جنگلباني تا مبلغ بيست
ميليون ريال با سود صدي چهار در اختيار سازمان مزبور بگذارد و سازمان جنگلباني ظرف مدتي كه از شش سال تجاوز نخواهد كرد از درآمد حاصله وام دريافتي و بهره آن را مستهلك مي نمايد.
ماده 41- سازمان جنگلباني موظف است حداكثر ظرف پنجسال از تاريخ تصويب اين قانون از كليه اراضي جنگلي جلگه هاي شمال نقشه برداري كند و حدود آنها را مشخص سازد.
فصل ششم - جرائم و مجازاتها
ماده 42- تهيه چوب و هيزم و ذغال و بريدن و ريشه كن كردن درختان و نهال ها در منابع ملي شده و متعلق به دولت و همچنين در توده هاي جنگلي بدون موافقت كتبي سازمان جنگلباني ممنوع است اين قبيل فرآورده ها به نفع سازمان جنگلباني ضبط مي شود و متخلف بپرداخت جريمه از يكصد تا يك هزار ريال نسبت به هر درخت يا هر متر مكعب هيزم يا ذغال و به حبس تاديبي تا شش ماه محكوم خواهد شد.
ماده 43- بريدن و ريشه كن كردن بوته ها و خارها و درختچه هاي بياباني و كويري و كوهستاني در مناطق كويري و بياباني ممنوع است متخلف به حبس تكديري تا ده روز يا پرداخت غرامت تا 201 ريال محكوم و در صورت تكرار بهر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره - انجام عمليات مذكور در ماده بالا در صورتي كه به منظور زراعت يا درختكاري و ايجاد بادشكن يا مرتع مشجر يا غير مشجر و همچنين به منظور تامين حوائج ديگر اهالي باشد يا اجازه سازمان جنگلباني و طبق شرايطي كه از طرف سازمان مزبور تعيين مي شود مجاز است .
ماده 44 - چرانيدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقي كه از طرف سازمان جنگلباني تعيين و آگهي شده است ممنوع و متخلف به پرداخت غرامت از ده تا يكصد ريال براي هر راس بز محكوم مي شود.
ماده 45 - آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل يا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت ماموران جنگلباني ممنوع است در صورتي كه در نتيجه بي مبالاتي حريق در جنگل ايجاد شود مرتكب به حبس تاديبي از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 46 - هر كس مبادرت به كت زدن يا روشن كردن آتش در تنه درخت جنگلي نمايد به حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال و براي هر درخت كه كت يا پي زده و يا در آن آتش روشن كرده باشد به پرداخت جريمه نقدي از يكصد ريال تا يك هزار ريال محكوم خواهد شد.
ماده 47 - هر كس در جنگل عمدا آتش سوزي ايجاد نمايد به حبس مجرد از سه تا ده سال محكوم خواهد شد در صورتي كه مرتكب مامور جنگلباني باشد به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود.
تبصره - در موقع آتش سوزي در جنگلها كليه مامورين دولتي اعم از لشكري و كشوري و شهرداريها كه در نزديكي آن محل باشند در مقابل تقاضاي مامورين جنگلباني يا ژاندارمري يا بخشداري موظفند با كليه وسايل ممكنه دولتي و شهرداري كه در اختيار دارند در آتش نشاني كمك نمايند مامورين كشوري و شهرداري كه در ايفاي اين وظيفه مسامحه و قصور نمايند بر حسب مورد طبق مقررات مواد 58 و 59 قانون استخدام كشوري مجازات مي شوند. در مورد مامورين لشكري تعقيب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانين نظامي خواهد بود.
ماده 48 - حمل چوب و هيزم و ذغال حاصله از درختان جنگلي در تمام نقاط كشور به استثناي داخله شهرها بدون تحصيل پروانه حمل از سازمان جنگلباني ممنوع است و چنانچه مرتكب فاقد پروانه بهره برداري باشد طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق تعقيب خواهد شد در صورتي كه داراي پروانه بهره برداري باشد
فقط عين مال به سود سازمان جنگلباني ضبط مي شود.
حمل چوب و هيزم و ذغال از شهرها به دهات مجاور در حدود مصرف شخصي مجاز است حدود اين اجازه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
تبصره 1 - حمل مجدد چوب و ذغال و هيزم مجاز بين شهرهايي كه سازمان جنگلباني آگهي خواهد كرد احتياج به صدور پروانه ندارد.
تبصره 2 - در صورتي كه چوب يا هيزم يا ذغالي كه براي مصارف روستايي جنگل نشينان يا دهكده هاي مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط ديگر حمل شود
قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون كيفر مرتكبين قاچاق با مرتكب رفتار خواهد شد.
تبصره 3 - راننده وسيله نقليه كه چوبهاي بدون پروانه را عاملا حمل كرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا يك سال از حق رانندگي محروم مي شود. مامورين سازمان جنگلباني بايد پروانه رانندگي را از مرتكب اخذ و ضميمه پروانه به دادگاه صلاحيت دار ارسال دارند.
ماده 49- استفاده از كوره ذغال موجود يا احداث كوره ذغال جديد در جنگل يا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلباني مي باشد و متخلف به يك ماه تا شش ماه حبس تاديبي محكوم خواهد شد.
تبصره - سازمان جنگلباني مجاز خواهد بود كه كوره هاي ذغال بدون پروانه مذكور در اين ماده را خراب نمايد.
ماده 50 - به منظور احياجنگلهاي سوخته و منابع ملي كه بي رويه بهره برداري و مخروبه گرديده و همچنين توده هاي جنگلي مذكور در تبصره 2
ماده دوم قانون ملي شدن جنگلها سازمان جنگلباني مكلف است با انتشار آگهي و نصب تابلو حدود آنها را تعيين و قرق اعلام كند و تا مدتي كه سازمان جنگلباني مقتضي بداند هر گونه دخل و تصرف ممنوع است .
متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات اين قانون تعقيب و براي چراي دام به پرداخت غرامت براي هر راس دام در روز از يازده تا يكصد ريال و خسارت وارد به منابع ملي قرق شده محكوم خواهد شد. همچنين مباشر عمل مجرم محسوب است مگر اين كه سبب اقوي از مباشر باشد.
ماده 51 - هيچيك از كاركنان سازمان جنگلباني اعم از فني يا اداري حق ندارند مستقيما يا با واسطه در معاملات محصولات جنگل كه جنبه تجارت داشته باشد شركت نمايند در صورت تخلف به حبس تاديبي از يك ماه تا شش ماه محكوم و همچنين براي هميشه از خدمت كادر جنگلباني محروم خواهند شد.
ماده 52 - علامت ويژه جنگلباني علامت رسمي دولتي است و تقليدكننده جاعل محسوب و طبق ماده 99 قانون مجازات عمومي تعقيب خواهد شد.
تبصره 1- مامورين جنگلباني كه چكش به آنها سپرده شده مكلف به حفظ چكشهاي ويژه سازمان جنگلباني مي باشد و چنانچه در اثر عدم مراقبت آنها چكش به دست شخص غير صلاحيت دار افتد مامورين مزبور به تنزل مقام تا يك پايه محكوم خواهند شد و اگر از چكش استفاده سوئي شده باشد كه مطابق اين قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد ماموري كه چكش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محكوم مي گردد.
تبصره 2- اشخاصي كه از چكشهاي ويژه سازمان جنگلباني سواستفاده نمايند مشمول اين ماده خواهند بود.
تبصره 3- هر گاه ماموري كه چكش به او سپرده شده شخصا و يا با تباني شخص ديگري از چكش سو استفاده نمايد به حداكثر مجازات مباشر اصلي جرم مذكور در اين ماده محكوم خواهد شد.
فصل هفتم - مقررات مختلفه
ماده 53 - دادسراها و دادگاهها موظفند پرونده هاي جزايي (اعم از خلافي و غيره ) ارسال شده از طرف سازمان جنگلباني و واحدهاي تابع را خارج از نوبت رسيدگي نمايند.
ماده 54- مامورين جنگلباني كه به موجب احكام سازمان جنگلباني مامور كشف و تعقيب جرائم مذكور در اين قانون ميشوند در رديف ضابطين دادگستري محسوب و از اين حيث تحت تعليمات دادستان محل انجام وظيفه خواهند نمود.
تبصره 1- در صورتي كه ماموران مذكور بر خلاف واقع به منظور نفع شخصي و يا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به كيفر جرمي كه موضوع گزارش بوده محكوم خواهند شد.
تبصره 2- مامورين كشف و تعقيب جرايم كه از طرف سازمان جنگلباني تعيين مي شوند از حيث اجراي اين قانون وقتي ضابط دادگستري محسوب مي شوند كه وظايف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوص تعليم گرفته باشند.
تبصره 3- ماموران سازمان جنگلباني كه داراي معرفي نامه از طرف سازمان مزبور مي باشند با تحصيل نمايندگي از طرف دادستان مجازند كليه كارخانجات صنايع چوب و همچنين انبارها را در هر موقع كه لازم بدانند بازرسي و در صورت كشف چوب غير مجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با تنظيم صورت مجلس مراتب را به دادسراي محل اطلاع دهند.
تبصره 4- در صورتي كه مامورين جنگلباني خود مرتكب جرايم مذكور در اين قانون گردند يا شركت و معاونت در آن نمايند به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون محكوم مي شوند و در صورتي كه مسامحه در اجراي مقررات قانون يا آيين نامه هاي مربوطه نمايند به حبس تاديبي از يك ماه تا سه ماه محكوم خواهند شد.
ماده 55- هر گونه تجاوز به جنگلها و مراتع و بيشه ها و اراضي جنگلي ملي شده ممنوع است و بر حسب مورد مشمول مقررات قانون جلوگيري از تصرف عدواني خواهد بود.
ماده 56- تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده دوم قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريفي كه در اين قانون شده با مامورين سازمان
جنگلباني و يا اشخاص واقع شود معترض بايد اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار كتبي يا آگهي سازمان جنگلباني به آن سازمان تسليم نمايد. اعتراض مزبور ظرف سه ماه در كميسيوني مركب از فرماندار، رئيس دادگستري ، رئيس ثبت ، رئيس كشاورزي و رئيس جنگلباني محل يا نمايندگان آنها(نماينده رئيس دادگستري يكي از قضات خواهد بود) مطرح و ظرف سه ماه نسبت به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد و تصميم اكثريت كميسيون قطعي است و در صورتي كه تصميم اكثريت كميسيون مبني بر ملي بودن و خلع يد باشد ماموران انتظامي مكلف به اجراي آن هستند.
ماده 57 - كليه ماشين آلات مخصوص حمل محصولات جنگلي در داخل جنگلها و همچنين كارخانجات صنايع چوب و قطعات يدكي آنها مشروط بر اين كه مشابه آنها در داخل كشور تهيه نشود بنا به تشخيص سازمان جنگلباني از پرداخت عوارض گمركي و سود بازرگاني معاف است .
ماده 58 - سازمان جنگلباني مجاز است درمورد واگذاري طرحهاي جنگلداري به موسسات دولتي يا وابسته به دولت كه سرمايه آن ها كلات متعلق به دولت باشد بدون رعايت مزايده و مقررات مندرج در اين قانون اقدام كند.
ماده 59 - رئيس سازمان جنگلباني يا نمايندگاني كه از طرف نامبرده به موجب حكم كتبي تعيين مي شوند مجازند نسبت به جرائمي كه طبق مفاد اين قانون جنحه باشد به استثناي موارد مذكور در ماده 49 و تبصره هاي 1 و 2 ماده 52 با وصول جرائم و خسارات از تعقيب جزائي متهم فقط براي يك مرتبه صرفنظر كنند و تعقيب مرتكب منوط به شكايت رئيس يا نماينده سازمان مزبور است .
تبصره - نسبت به جرائم از درجه جنحه قبل از تصويب اين قانون نيز سازمان جنگلباني مجاز است از مقررات اين ماده استفاده نمايد.
ماده 60 - سازمان هاي دولتي و بنگاهها يا موسسات و كارخانه هاي وابسته به دولت مكلفند ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون سوخت خود را به ذغال سنگ يا نفت و يا هر سوختي غير از چوب و هيزم و ذغال چوب تبديل نمايند و پس از تصويب انقضا مدت مقرره بالا مصرف چوب و هيزم و ذغال چوب در دستگاه هاي نامبرده ممنوع مي باشد و كارخانجات خصوصي موظفند حداكثر تا دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به تبديل سوخت خود به موادي غير از چوب و هيزم و ذغال چوب اقدام نمايند. در صورت تخلف از مصرف هيزم و ذغال چوب در آن موسسات جلوگيري خواهد شد.
تبصره 1 - موسساتي كه در داخل جنگل واقعند اعم از دولتي و خصوصي مشمول اين ماده نخواهند بود.
تبصره 2 - موسسات شيلات و پيمانكاران انحصار دخانيات ايران بنا به معرفي موسسه مزبور كه براي تهيه كنسرو يا دود دادن ماهي و خشك كردن توتون احتياج به مصرف هيزم داشته باشند مي توانند براي مصارف خود از محل پروانه هاي صادره استفاده نمايند.
ماده 61 - به سازمان جنگلباني اجازه داده مي شود دعاوي مربوط به جنگلها و مراتع كشور را اعم از آنكه خواهان يا خوانده باشد در صورتي كه خواسته آن زائد بر پانصد هزار ريال نباشد در كميسيون يا كميسيونهايي مركب از دو نفر قاضي دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يك نفر نماينده سازمان جنگلباني به انتخاب وزير كشاورزي طرح نمايد. كميسيون مزبور پس از رسيدگي بايد نظر خود را مبني بر تعقيب يا سازش يا استرداد دعوي بدهد و سازمان جنگلباني مكلف است نظر كميسيون را به موقع اجرا بگذارد و در مورد سازش كميسيون راسا اقدام و نتيجه را به سازمان جنگلباني جهت اجرا ابلاغ مي نمايد.
ماده 62 - وزارت اقتصاد مكلف است در تنظيم سهميه سالانه واردات و صادرات كشور قبلا موافقت وزارت كشاورزي را در مورد صادرات و واردات چوب و فرآورده هاي چوب و همچنين واردات هيزم و ذغال چوب و نوع و ميزان سود بازرگاني كالاهاي مذكور جلب نمايد.
ماده 63 - مفاد تبصره 3 ماده دوم قانون ملي شدن جنگلها شامل اراضي جنگلي و بيشه هاي طبيعي نيز بوده و مساحت محوطه ها و ساختمانها و تاسيسات در منابع ملي شده كه تا قبل از تصويب ملي شدن جنگلها احداث شده اند تا بيست برابر مساحت زير بنا محسوب خواهد شد.
ماده 64 - مساحت مراتع مذكور در بند ب ماده 4 قانون ملي شدن جنگلها حداكثر تا دو برابر مساحت اراضي مزروعي و آيش و باغات و قلمستان خواهد بود.
تبصره - دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعايت مقررات و قوانين حق تقدم خواهند داشت .
ماده 65 - آيين نامه هاي مربوط به اين قانون پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 66 - قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب تير ماه سال 1338 و تبصره 48 بودجه سال 1344 از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است .
ماده 67 - وزارت كشاورزي - دارايي - دادگستري - اقتصاد - كشور - جنگ مامور اجراي اين قانون مي باشند. قانون بالا مشتمل بر شصت و هفت ماده و پنجاه تبصره در جلسه روز سه شنبه بيستم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1346/05/25 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران