قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تغييرات آب و هوا مصوب 1371 هجري شمسي برابر با 1992 ميلادي


ماده واحده - به دولت اجازه داده مي شود به كنوانسيون تغييرات آب و هوا مشتمل بر يك مقدمه و بيست و شش ماده و دو ضميمه به شرح پيوست ملحق شود و اسناد مربوط به آن را تسليم كند. دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي مجاز به استفاده از ماده 14 كنوانسيون در مورد حل اختلاف مي باشد كه در اين مورد مراتب به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
بسم الله الرحمن الرحيم
كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد تغييرات آب و هوا اعضا اين كنوانسيون :
با تصديق اين امر كه تغييرات در آب و هواي كره زمين و اثرات سو آن نگراني مشترك بشر مي باشد.
با ابراز نگراني در مورد اين كه فعاليت هاي بشري باعث افزايش قابل توجه تراكم گازهاي گلخانه اي در جو شده و اين كه اين افزايش باعث تشديد اثر طبيعي گلخانه اي مي شود كه اين خود به طور متوسط باعث افزايش گرماي سطح زمين و جو شده و مي تواند اثرات سو بر اكوسيستم هاي طبيعي و نوع بشر داشته باشد.
با توجه به اين كه سهم عمده اي از گازهاي قبلي و فعلي گلخانه اي در كشورهاي پيشرفته توليد شده و ميزان گازهاي سرانه در كشورهاي در حال توسعه هنوز در سطح نسبتا پايين قرار دارد و سهم جهاني گازهاي حاصله در اين كشورها جهت جوابگويي به نيازهاي اجتماعي و توسعه آن ها رو به افزايش خواهد بود.
و با آگاهي از نقش و اهميت منابع گازهاي گلخانه اي در اكوسيستم هاي زميني و دريايي .
و با توجه به اين كه در مورد پيش بيني تغييرات آب و هوايي مخصوصا در ارتباط با زمان ، ميزان و الگوهاي منطقه اي عدم قطعيت زيادي وجود دارد.
و با علم به اين كه اين تغييرات جهاني آب و هوايي نياز به گسترده ترين نوع همكاري توسط تمامي كشورها و شركت آن ها در يك واكنش مناسب و موثر بين المللي دارد كه بر مبناي مسئوليت ها و توانايي هاي مشترك ولي متفاوت و شرايط اجتماعي و اقتصادي آن ها تعيين مي گردد.
و با يادآوري موارد مذكور در اعلاميه كنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محيط زيست بشر كه در استكهلم در تاريخ 16/3/1351 هجري شمسي مطابق با ژوئن 1972 ميلادي به تصويب رسيده است .
و همچنين با يادآوري اين كه كشورها بر مبناي منشور ملل متحد و اصول حقوق بين الملل داراي حق حاكميت بهره برداري از منابع خود بر اساس سياست هاي داخلي زيست محيطي و توسعه اي خود مي باشند و داراي اين مسئوليت مي باشند كه اطمينان حاصل نمايند كه اين فعاليت ها در حيطه صلاحيت و كنترل آن ها باعث بروز آسيب و خسارت به محيط زيست ساير كشورها يا نواحي ماوراي حيطه حقوق ملي آن ها نگردد.
و با تاكيد مجدد بر اصول حاكميت ملي كشورها در همكاري بين المللي جهت بررسي تغييرات آب و هوايي
و با قبول اين امر كه كشورها مي بايست اقدام به قانونگذاري موثر براي محيط زيست نمايند و اين كه استانداردهاي زيست محيطي و اهداف و اولويتهاي مديريتي مي بايست بيانگر موارد زيست محيطي و توسعه اي باشند و اين كه استانداردهاي بكار گرفته شده توسط برخي از كشورها مي تواند براي ساير كشورها، مخصوصا كشورهاي در حال توسعه ، نامناسب بوده يا بار اقتصادي يا اجتماعي سنگيني را در بر داشته باشد،
و با يادآوري مفاد قطعنامه شماره 228/44 مورخ 1/10/1368 (22 دسامبر 1989) مجمع عمومي در مورد كنفرانس سازمان ملل متحد براي محيط زيست و توسعه و قطعنامه هاي شماره 53/43 مورخ 15/9/1367 (6 دسامبر 1988) و 207/44 مورخ 1 /10/1368 (22 دسامبر 1989) و 212/45 مورخ 30/9/1369 (21 دسامبر 1990) و 169/46 مورخ 28/9/1370 (19 دسامبر 1991) در مورد حفاظت از آب و هواي جهاني براي نسل هاي فعلي و آتي بشر و همچنين با يادآوري بندهاي قطعنامه شماره 206/44 مورخ 1/10/1368 (22 دسامبر 1989) مجمع عمومي در مورد اثرات سو محتمل ناشي از افزايش سطح درياها بر جزيره ها و نواحي ساحلي ، مخصوصا نواحي پست ساحلي و موارد مربوطه قطعنامه شماره 172/44 مورخ 28/9/1368 (19 دسامبر 1989) مجمع عمومي در مورد اجراي برنامه عملياتي مبارزه با پيشروي صحراها و بيابان زايي . و همچنين با يادآوري كنوانسيون 1364 (1985) وين در مورد حمايت از لايه اوزون و پروتكل 1366 (1987) مونترال در مورد موادي كه باعث كاهش لايه اوزون مي گردند كه در تاريخ 8/4/1369 (29 ژوئن 1990) مورد اصلاح قرار گرفت .
و با توجه به اعلاميه وزراي شركت كننده در دومين كنفرانس جهاني آب و هوا در 16/8/1369 (7 نوامبر 1990)، و با آگاهي از كارهاي تحليلي ارزشمندي كه توسط از كشورها در مورد تغييرات آب و هوايي در جريان مي باشند و كمك هاي شايان سازمان هواشناسي جهاني ، برنامه زيست محيطي سازمان ملل متحد و ساير ارگان ها و سازمان هاي سيستم سازمان ملل متحد و همچنين موسسات بين المللي و بين الدولي براي تبادل نتايج
تحقيقات علمي و هماهنگي تحقيقات . و با شناخت اين امر كه اقداماتي كه براي درك و مقابله با تغييرات آب و هوايي مورد نياز مي باشند در صورتي حداكثر تاثير زيست محيطي و اجتماعي و اقتصادي را خواهند داشت كه بر مبناي ملاحظات مربوطه علمي ، فني و اقتصادي استوار باشند و با دستيابي به يافته هاي جديد در اين زمينه ها مورد ارزيابي مجدد و مكرر قرار گيرند.
و با تصديق اين كه فعاليت هاي مختلف براي مقابله با تغييرات آب و هوايي را مي توان به صورت اقتصادي توجيه و براي حل ساير مشكلات زيست محيطي نيز به كار برد. همچنين با تصديق نياز كشورهاي پيشرفته با انجام واكنش فوري به صورت انعطاف پذير و بر مبناي اولويت هاي كاملا معين به عنوان اولين گام به سوي استراتژي هاي جامع جهاني و ملي و در صورت توافق ، منطقه اي كه تمامي گازهاي گلخانه اي را در نظر گيرند و ميزان افزايش اثر گلخانه اي را نيز مورد نظر قرار دهند.
و همچنين با تصديق اين كه كشورهايي كه در زمين هاي پست قرار دارند و كشورهاي جزيره اي كوچك و آنهايي كه داراي سواحل پست مي باشند يا داراي نواحي خشك و نيمه خشك يا مناطقي باشند كه احتمال بروز سيل ، خشكسالي يا پيشروي صحرا و بيابان زايي در آن ها وجود دارد و كشورهاي در حال توسعه با اكوسيستم هاي طبيعي كوهستاني احتمال آسيب پذيري زيادي را در مورد اثرات سوتغييرات آب و هوايي دارند، و با تصديق دشواريهاي خاص اين گونه كشورها، مخصوصا كشورهاي در حال توسعه كه اقتصاد آن ها به ويژه مبتني بر توليد، استفاده و صادرات سوخت هاي فسيلي مي باشد در نتيجه اقدامات معموله به منظور محدود نمودن گازهاي گلخانه اي و با تاييد اين كه واكنش نسبت به تغييرات آب و هوايي مي بايست هماهنگ با توسعه اقتصادي و اجتماعي به صورت جامع باشد تا از بروز حوادث سو بر توسعه اقتصادي و اجتماعي آن ها جلوگيري نمايد و نيازهاي مشروع اولويت دار كشورهاي ر حال توسعه براي حصول به رشد اقتصادي و فقرزدايي كاملا مورد نظر قرار يرد.
و با تصديق اين كه تمامي كشورها مخصوصا كشورهاي در حال توسعه نياز به سترسي به منابعي دارند كه براي حصول به توسعه پايدار اجتماعي و اقتصادي ورد نياز مي باشند و اين كه پيشرفت كشورهاي در حال توسعه براي نيل به هدف ذكور، مصرف سوخت آن ها افزايش خواهد يافت و با در نظر گرفتن امكان حصول ازدهي بيشتر انرژي و براي كنترل گازهاي گلخانه اي با استفاده از كنولوژي هاي جديدي بر مبناي شرايطي كه كاربرد اقتصادي و اجتماعي آن ها را ودمند سازد.
و با عزم حفاظت از سيستم آب و هوا براي نسل حاضر و نسل هاي آتي ، موارد زير ا مورد موافقت قرار دادند:
ماده 1- تعاريف :
در اين كنوانسيون :
1- تاثرات سو تغييرات آب و هوات به معني تغييرات محيط فيزيكي يا زندگي ياهي و جانوري ناشي از تغييرات آب و هوا داراي اثرات زيان آور بر تركيب هندگي يا بهره وري اكوسيستم هاي طبيعي يا تحت كنترل يا بر عملكرد سيستم هاي قتصادي ، اجتماعي يا سلامت و رفاه بشر مي باشد.
2- تتغيير آب و هوات به معني تغييري در آب و هواست كه به صورت مستقيم يا ير مستقيم ناشي از فعاليت هاي بشري است كه باعث متغيير نمودن تركيب جو هان شده و جدا از تغييرات طبيعي آب و هواست كه در دوره هاي زماني مختلف ديد مي آيد.
3- تسيستم آب و هوات به مجموعه آتمسفر، هيدروسفر، بيوسفر و ژئوسفر و داخل آن ها اطلاق مي شود.
4- تگازهاي منتشره ت به معني آزاد نمودن گازهاي گلخانه اي يا مواد متشكله ن ها به آتمسفر در يك ناحيه معين و دوره زماني خاص مي باشد.
5- تگازهاي گلخانه اي ت به معني آن قسمت از اجزا گازي آتمسفر است كه طبيعي ناشي از فعاليت بشر بوده و تششع مادون قرمز را جذب نموده و دوباره نتشر مي نمايند.
6- تسازمان منطقه اي همبستگي اقتصادي ت به معني سازماني است كه توسط شورهاي حاكم بر يك منطقه تاسيس شده و داراي حق تصميم گيري در مورد مواد ين كنوانسيون يا پروتكل هاي آن بوده و بر مبناي اساسنامه خود داراي مجوز مضا، تصويب ، پذيرش ، تاييد و الحاق به اسناد مربوطه مي باشد.
7 - تمخزن ت به معني قسمت يا قسمت هايي از سيستم آب و هوايي است كه گاز لخانه اي يا مواد متشكله آن را انبار مي نمايد.
8- تحفره ت به معني هر روند يا فعاليتي است كه يك گاز گلخانه اي ، يا مايع از شده يا مواد متشكله گاز گلخانه اي را از آتمسفر بيرون مي برد.
9- تمنبع ت به معني هر روند يا فعاليتي است كه يك گاز گلخانه اي ، مايع گاز ده يا مواد متشكله گاز گلخانه اي را وارد آتمسفر مي نمايد.
ماده 2- هدف :
هدف نهايي اين كنوانسيون و هر گونه اسناد حقوقي مربوطه كه ممكن است توسط نفرانس اعضا مورد تصويب قرار گيرد، دستيابي به ثبات در تراكم گاز لخانه اي در آتمسفر مطابق مفاد مربوطه كنوانسيون در سطحي است كه از تداخل طرناك فعاليتهاي بشر با سيستم آب و هوايي جلوگيري نمايد. اين سطح مي بايست در آن چنان چهارچوب زماني حاصل گردد كه اكوسيستم ها بتوانند به صورت طبيعي با تغييرات آب و هوا تطابق يابند و اطمينان حاصل شود كه توليد مواد غذايي با تهديد روبرو نبوده و توسعه اقتصادي بتواند به صورتي پايدار ادامه يابد.
ماده 3- اصول :
اعضا: كنوانسيون در فعاليت هاي خود براي دستيابي به اهداف كنوانسيون و اجراي مفاد آن از جمله توسط موارد زير مورد راهنمايي قرار خواهند گرفت :
1- اعضا مي بايست سيستم آب و هوا را به نفع نسل هاي فعلي و آتي بشر بر مبناي تساوي و بر طبق مسئوليت هاي مشترك ولي متفاوت و قابليت هاي خود مورد حمايت قرار دهند. بنابراين كشورهاي پيشرفته مي بايست پيشرو مبارزه با تغييرات آب و هوا و اثرات سو آن باشند.
2- نيازهاي خاص و شرايط ويژه كشورهاي در حال توسعه به ويژه آن هايي كه در مقابل اثرات سو تغييرات آب و هوا آسيب پذير مي باشند و مخصوصا كشورهاي در حال توسعه اي كه توسط اين كنوانسيون تحت بار مسئوليت غير عادي يا نامتناسب قرار مي گيرند مي بايست مورد توجه كامل قرار گيرند.
3- اعضا كنوانسيون مي بايست اقدامات پيشگيرانه اي جهت پيش بيني ، جلوگيري يا به حداقل رساندن دلائل تغييرات آب و هوا و كاهش اثرات سو آن را به كار گيرند. در مواردي كه احتمال بروز آسيب هاي جدي يا برگشت ناپذير وجود داشته باشد نمي بايست از فقدان قطعيت علمي به عنوان دليلي براي به تعويض انداختن اين گونه اقدامات استفاده نمود و اين نكته را بايد در نظر داشت كه سياست ها و اقداماتي كه در رابطه با تغييرات آب و هوا وجود دارند مي بايست از لحاظ مالي قابل توجيه باشند تا منافع جهاني را با حداقل هزينه ممكن تضمين نمايند. براي دستيابي به اين امر، اين گونه سياست ها و اقدامات مي بايست زمينه هاي مختلف اقتصادي - اجتماعي را در نظر گرفته و به صورت جامع بوده و تمامي منابع و حفره ها و مخازن مربوطه گازهاي گلخانه اي و تنظيم آن ها را پوشش داده و تمامي بخش هاي اقتصادي را در برگيرند. تلاش ها
جهت رويارويي با تغييرات آب و هوايي مي توانند به صورت همكاري بين اعضا ذينفع انجام پذيرند.
4 - اعضا محق بوده و بايد توسعه مداوم را تشويق نمايند. سياست ها و اقدامات به منظور حفاظت از سيستم آب و هوا در مقابل تغييرات ناشي از
فعاليت هاي بشر مي بايست متناسب با شرايط خاص هر عضو بوده و هماهنگ با برنامه هاي توسعه ملي باشند و اين نكته را در نظر گيرند كه توسعه اقتصادي براي به كارگيري سياست هاي مقابله با تغييرات آب و هوا امري ضروري مي باشد.
5 - اعضا مي بايست براي ايجاد يك سيستم باز اقتصادي بين المللي كه منجر به رشد اقتصاد پايدار و توسعه در تمامي اعضا مخصوصا كشورهاي در حال توسعه گرديده و بتواند با مشكلات تغييرات آب و هوا بهتر روبرو شود همكاري نمايند. اقداماتي كه براي مبارزه با تغييرات آب و هوا معمول مي گردد، منجمله اقدامات يكجانبه نبايد در تجارت بين المللي باعث ايجاد ابزار تعيين غير قابل توجيه يا عمدي يا محدوديت هاي پنهان گردد.
ماده 4 - تعهدات :
1 - تمامي اعضا با در نظر گرفتن مسئوليت هاي مشترك ولي متمايز خود و اولويت هاي خاص ملي و منطقه اي براي توسعه و شرايط خود بايد:
الف - آمار ملي گازهاي حاصله از فعاليت هاي بشري به وسيله منابع و نحوه حذف آن ها به وسيله حفره هاي كليه گازهاي گلخانه اي كه تحت كنترل پروتكل مونترال نمي باشند را توسعه ، مورد بازنگري دوره اي ، منتشر و در دسترس كنفرانس اعضا قرار دهند. اين امر طبق ماده (12) و با استفاده از روش هايي انجام خواهد گرفت كه توسط كنفرانس اعضا مورد توافق قرار مي گيرد. ب - برنامه هاي ملي و در صورت نياز برنامه هاي منطقه اي كه شامل اقداماتي براي تعديل تغييرات آب و هوايي در اثر گازهاي ناشي از فعاليت هاي بشري به وسيله منابع و رفع آن ها توسط حرفه هاي كليه گازهاي گلخانه اي كه تحت كنترل پروتكل مونترال نيستند و اقدامات لازم براي تسهيل انطباق آن ها با تغييرات آب و هوا مي باشند را تدوين ، اجرا، منتشر و مورد بازنگري منظم قرار دهند.
ت - توسعه ، اجرا، و انتشار و انتقال تكنولوژي هاي ، عمليات تجربي و روندهايي كه گازهاي گلخانه اي ناشي از فعاليت ها ديگري كه تحت كنترل پروتكل مونترال نمي باشد را كنترل نموده يا كاهش داده يا از ايجاد آن ها جلوگيري نمايد را ترويج و در موارد مزبور همكاري نمايند. اين امر در كليه بخش ها شامل بخش انرژي ، حمل و نقل ، صنعت كشاورزي ، جنگلداري و دفع زباله صادق مي باشد.
ت - مديريت مستمر را ترويج داده و در صورت اقتضا حفظ و افزايش حفره ها و منابعي از گازهاي گلخانه اي كه تحت كنترل پروتكل مونترال نمي باشند از جمله موجودات زنده ، جنگل ها و اقيانوس ها و ساير اكوسيستم هاي دريايي ، ساحلي يا زميني را تشويق و در موارد مزبور همكاري نمايند.
ث - براي آمادگي جهت تطابق با اثرات تغييرات آب و هوا، ايجاد و بسط برنامه هاي جامع براي مديريت نواحي ساحلي ، منابع آب و كشاورزي و حمايت و بازسازي مناطق ، مخصوصا در آفريقا كه تحت تاثير خشكسالي و پيشروي صحرا يا سيل قرار گرفته اند همكاري نمايند.
ج - ملاحظات تغييرات آب و هوا را تا حد امكان در سياست ها و اعمال اجتماعي ، اقتصادي و زيست محيطي خود در نظر گرفته و روش هاي مناسبي نظير ارزيابي اثرات تنظيم و تعيين شده در سطح ملي را از نظر كاهش اثرات سو پروژه ها يا اقدامات انجام شده براي كاهش تغييرات آب و هوا يا تطابق با آن ، بر اقتصاد و بهداشت عمومي و كيفيت محيطزيست در نظر بگيرند.
چ - تحقيقات عملي ، تكنولوژيكي ، فني ، اقتصادي - اجتماعي و غيره و نظارت منظم و ايجاد آرشيوهاي اطلاعاتي مربوط به سيستم آب و هوا به منظور درك بيشتر و كاهش يا حذف عدم قطعيت هاي موجود در مورد دلائل ، اثرات ، ميزان و زمان بندي تغييرات آب و هوا و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي استراتژي هاي واكنشي را تشويق و در موارد مزبور همكاري نمايند.
ح - تبادل كامل ، آزاد و فوري اطلاعات مربوطه علمي ، تكنولوژيكي ، فني ، اقتصادي - اجتماعي و حقوقي مربوط به سيستم آب و هوا، تغييرات آب و هوا و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي استراتژي هاي واكنشي مختلف را تشويق و در موارد مزبور همكاري نمايند.
خ - آموزش ، تربيت و افزايش آگاهي هاي عمومي در مورد تغييرات آب و هوا را تشويق و نسبت به آن همكاري نموده و شركت گسترده در اين امر، از جمله شركت سازمان هاي غير دولتي را ترغيب نمايند.
د - مطابق ماده (12) اطلاعات مربوط به اجرا را به كنفرانس اعضا انتقال دهند.
2 - كشورهاي عضو كه در زمره كشورهاي پيشرفته مي باشند و ساير اعضا مذكور در ضميمه (1) مشخصا تعهد مي نمايند كه موارد زير را به انجام رسانند:
الف - هر يك از اين اعضا براي كند كردن روال تغييرات آب و هوا با محدود نمودن گازهاي گلخانه اي ناشي از فعاليت هاي بشري خود و حفاظت و ارتقا حفره ها و مخازن گازهاي گلخانه اي سياست هاي ملي را اتخاذ و اقداماتي را به كار خواهند گرفت . اين سياست و اقدامات نشان خواهند داد كه كشورهاي پيشرفته در اصلاح روندهاي بلند مدت خود در مورد گازهاي حاصله از فعاليت هاي بشري به صورت هماهنگ با اهداف كنوانسيون عمل نموده و اين نكته كه در پايان اين دهه بازگشت به سطوح قبلي گازهاي ناشي از فعاليت هاي بشري شامل دي اكسيدكربن و ساير گازهاي گلخانه اي كه تحت كنترل پروتكل مونترال نمي باشند به انجام اينگونه اصلاحات كمك خواهند نمود را تصديق نموده و
تفاوت موجود در ديدگاه ها و نقطه آغاز عمليات و ساختارهاي اقتصادي و منابع كشورهاي عضو و نياز به حفظ رشد اقتصادي قوي و پايدار، تكنولوژي هاي موجود و ساير شرايط فردي و نيز لزوم سهيم شدن منصفانه و مقتضي هر يك از اين اعضا در تلاش جهاني در خصوص هدف مذكور را در مد نظر قرار مي دهند. اين اعضا مي توانند اقدام به اجراي اينگونه سياست ها و اقدامات به صورت مشترك با اعضا ديگر نموده يا ديگر اعضا را در رسيدن به اهداف كنوانسيون مخصوصا موارد مذكور در اين جز ياري نمايند.
ب - براي رسيدن به اين هدف هر يك از اين اعضا طي (6) ماه از لازم الاجرا شدن كنوانسيون در مورد عضو مزبور و پس از آن به صورت دوره اي و طبق ماده (12) اطلاعات دقيقي در مورد سياست ها و اقدامات خود در ارتباط با جز (الف ) فوق و همچنين نتايج حاصله از عمليات مربوط به گازهاي ناشي از فعاليت بشري به وسيله منابع و حذف آن ها توسط حفره هاي گازهاي گلخانه اي كه تحت كنترل پروتكل مونترال نمي باشند را براي دوره مذكور در جزو (الف ) را با هدف رساندن سطوح گاز دي اكسيد و ساير گازهاي گلخانه اي كه تحت كنترل پروتكل
مونترال نمي باشند، به سطوح سال 1990 مبادله خواهند نمود. اين اطلاعات توسط كنفرانس اعضا در اولين نشست و سپس به صورت دوره اي طبق ماده (7) مورد بررسي قرار خواهند گرفت .
ت - محاسبه ميزان توليد گازهاي گلخانه اي به وسيله منابع و حذف آن ها به وسيله حفره ها براي اهداف جز (ب ) فوق مي بايست با استفاده از بهترين آگاهي هاي علمي انجام پذيرد كه شامل ظرفيت موثر حفره ها و اثرات اينگونه گازها بر تغييرات آب و هوا باشد. كنفرانس اعضا روش هاي انجام اين محاسبات را در اولين نشست خود مورد بررسي و توافق و سپس به صورت دوره اي مورد بازنگري قرار خواهد داد.
ت - كنفرانس اعضا در اولين نشست خود تناسب جزهاي (الف ) و (ب ) فوق را بررسي خواهند نمود. اين بازنگري در پرتو بهترين اطلاعات موجود علمي و ارزيابي تغييرات آب و هوا و اثرات آن و نيز اطلاعات مربوط فني ، اقتصادي و اجتماعي انجام خواهد پذيرفت . كنفرانس اعضا بر مبناي اين بازنگري اقدام به انجام واكنش مناسب خواهد نمود كه ممكن است شامل تصويب اصلاحات تعهدات موضوع جزهاي (الف ) و (ب ) فوق باشد. كنفرانس اعضا در اولين نشست خود همچنين اقدام به تصميم گيري در مورد ضوابط اجراي مشترك كار بر مبناي جز تاليف فوق خواهد نمود. دومين بازنگري جزهاي (الف ) و (ب ) حداكثر تا 10/10 1377 (31 دسامبر 1998) و سپس به صورت دوره اي انجام خواهد گرفت كه طول ين دوره توسط كنفرانس اعضا تا زمان دستيابي به اهداف كنوانسيون تعيين واهد گرديد.
ث - هر يك از اعضا اقدام به موارد زير خواهند نمود:
1 - هماهنگي اسناد تهيه شده اقتصادي و سازماني براي رسيدن به اهداف نوانسيون با ساير اعضا در صورت اقتضا،
2 - تعيين و بازنگري دوره اي سياست ها و تجارب خود كه مشوق عملياتي است كه نجر به سطوح بالاتري از گازهاي گلخانه اي ناشي از فعاليت بشر مي گردد كه حت كنترل پروتكل مونترال نبوده و در غير اين صورت پديد خواهد آمد.
ج - كنفرانس اعضا در صورت انقضا حداكثر تا 10/10/1377 (31 دسامبر 1998) قدام به بازنگري اطلاعات موجود از نظر اخذ تصميماتي در مورد اصلاحيه هاي يست هاي ضميمه هاي (1) و (2) با تصويب عضو مربوطه خواهد نمود.
چ - هر يك از اعضايي كه در ضميمه شماره (1) قيد نشده باشد در سند تاييد، ذيرش ، تصويب يا الحاق و يا هر زمان بعد از آن مي تواند قصد خود برايمتعهد شدن به جزهاي (الف ) و (ب ) را به امين اسناد كتبا اعلام نمايد. اين مر توسط امين اسناد به اطلاع ساير اعضا و امضاكنندگان خواهد رسيد.
3 - كشورهاي پيشرفته عضو و ساير كشورهاي پيشرفته مذكور در ضميمه (2) قدام به تامين منابع جديد و مضاعف مالي براي پرداخت هزينه هايي خواهند مود كه كشورها در حال توسعه عضو كنوانسيون بر مبناي تعهدات خود به موجب ند (1) ماده (12) صرف نموده اند. اين كشورها همچنين براي پرداخت هزينه ها فزوده كامل اجراي اقدامات موضوع بند (1) اين ماده كه بين يك كشور در حال وسعه عضو و يك موسسه يا موسسات بين المللي مذكور در ماده (11) طبق ماده ذكور مورد توافق قرار گرفته اقدام به تامين منابع مالي مورد نياز شورهاي در حال توسعه منجمله براي انتقال تكنولوژي خواهند نمود. اجراي ين تعهدات با در نظر گرفتن نياز به كفايت و قابليت پيش بيني در واريز اعتبارات و اهميت مشاركت مناسب كشورهاي پيشرفته در تحمل بار مالي مربوطه انجام مي پذيرد.
4 - كشورهاي پيشرفته عضو و ساير كشورهاي پيشرفته مذكور در ضميمه (2) به كشورهاي در حال توسعه كه به ويژه در مقابل اثرات سو تغييرات آب و هوا آسيب پذير مي باشند در پرداخت هزينه هاي انطباق با اثرات سو مذكور كمك خواهند نمود.
5 - كشورهاي پيشرفته عضو و ساير كشورهاي پيشرفته مذكور در ضميمه (2) در صورت اقتضا تمامي اقدامات لازم براي ترغيب ، تسهيل و تامين اعتبار انتقال يا دسترسي به آگاهي ها و تكنولوژي هاي كامل و معقول زيست محيطي به ساير اعضا، مخصوصا به كشورهاي در حال توسعه جهت قادر ساختن آن ها به اجراي مفاد اين كنوانسيون را انجام خواهند داد. در اين روند، كشورهاي پيشرفته عضو از توسعه و ارتقا تكنولوژي ها و قابليت هاي كشورهاي در حال توسعه حمايت خواهند نمود. ساير اعضا يا سازمان هايي كه در موقعيت انجام چنين كاري مي باشند نيز مي توانند اقدام به تسهيل انتقال اينگونه تكنولوژي ها نمايند.
6 - در اجراي تعهدات موضوع بند (2) فوق مي بايست درجه اي از انعطاف پذيري توسط كنفرانس اعضا براي اعضا مذكور در ضميمه (1) كه در حال گذر از مراحل انتقال به اقتصاد بازار مي باشند در نظر گرفته شود تا اين گونه اعضا بتوانند به تعهدات خود در مقابله با تغييرات آب و هوا از جمله در خصوص سطح تاريخي گازهاي گلخانه اي ناشي از فعاليت بشري كه تحت كنترل پروتكل مونترال نمي باشند، عمل نمايند.
7 - ميزان انجام موثر تعهدات كشورهاي در حال توسعه به موجب اين كنوانسيون به اجراي موثر تعهدات مالي و انتقال تكنولوژي كشورهاي پيشرفته به موجب كنوانسيون بستگي خواهد داشت و اين امر را كاملا در نظر خواهند گرفت كه توسعه اقتصادي و اجتماعي و فقرزدايي از اولويت هاي مهم كشورهاي در حال توسعه مي باشند.
8 - در اجراي تعهدات موضوع اين ماده ، اعضا به نوع اقداماتي كه به موجب اين كنوانسيون مورد نياز مي باشند، از جمله اقدامات مربوط به تامين
اعتبار، بيمه و انتقال تكنولوژي براي جواب گويي به نيازهاي خاص كشورهاي عضو در حال توسعه كه ناشي از اثرات سو تغييرات آب و هوا و يا اثرات اجراي اقدامات واكنشي مخصوصا در موارد زير مي باشد، توجه كامل خواهند داشت :
الف - كشورهايي كه جزيره اي و كوچك مي باشند.
ب - كشورهايي كه داراي نواحي ساحلي پست مي باشند.
ت - كشورهايي با نواحي خشك ، نيمه خشك ، نواحي جنگلي و نواحي در معرض نابودي جنگل ها.
ت - كشورهايي كه داراي مناطقي مي باشند كه در معرض بلاياي طبيعي قرار دارند.
ث - كشورهايي با مناطقي كه در معرض خشكسالي و پيشروي صحرا قرار دارند.
ج - كشورهايي با نواحي شهري كه از آلودگي جوي بالاتر برخوردارند.
چ - كشورهايي با مناطقي كه داراي اكوسيستم ها شكننده مي باشند، منجمله اكوسيستم هاي كوهستاني .
ح - كشورهايي كه اقتصاد آن ها وابستگي زيادي به درآمد ناشي از توليد، به عمل آوري و صادرات و يا مصرف سوخت ها فسيلي و توليدات كالاهاي مربوطه انرژي زا دارد.
خ - كشورهاي ترانزيت و آن ها كه با خشكي احاطه شده اند.
همچنين كنفرانس اعضا مي تواند در صورت اقتضا در ارتباط با اين بند اقداماتي به عمل آورد.
9 - اعضا نيازهاي خاص و شرايط ويژه كشورهايي كه از كمترين ميزان توسعه برخوردارند را در اقدامات خود در رابطه با تامين اعتبار و انتقال
تكنولوژي در نظر خواهند گرفت .
10 - اعضا بر اساس ماده 10 در اجراي تعهدات خود در اين كنوانسيون وضعيت اعضاي ديگر مخصوصا كشورهاي در حال توسعه كه داراي اقتصادهاي آسيب پذير در مقابل اثرات سو اجراي اقدامات مقابله با تغييرات آب و هوايي مي باشند را در نظر خواهند گرفت .
اين امر مخصوصا در مورد كشورهاي عضوي كه داراي اقتصادهاي متكي به درآمد حاصله از توليد، به عمل آوري و صادرات و يا مصرف سوخت هاي فسيلي و ساير توليدات مربوطه انرژي زا و يا استفاده از سوخت هاي فسيلي هستند كه تغيير آن ها براي اعضا مذكور دشواري هاي جدي در بردارد، اعمال مي گردد.
ماده 5 - تحقيقات و مشاهده منظم :
اعضا در اجراي تعهدات خود به موجب جز (چ ) بند (1) ماده (4) اقدام به موارد زير خواهند نمود:
الف - حمايت و پيشبرد بيشتر برنامه ها و شبكه ها يا سازمان هاي بين المللي و بين الدولي به منظور تعيين ، هدايت ، ارزيابي و تامين هزينه هاي تحقيقاتي ، جمع آوري اطلاعات و مشاهده منظم با در نظر گرفتن نياز براي به حداقل رساندن دوباره كاري .
ب - حمايت از تلاش هاي بين المللي و بين الدولي به منظور تقويت مشاهده منظم و ظرفيت ها و توانايي هاي تحقيقات علمي و فني ملي مخصوصا در كشورهاي درحال توسعه وترغيب دسترسي و بادل اطلاعات وتحليل هاي مربوطه كه از وراي قلمرو صلاحيت ملي به دست آمده اند.
ت - در نظر گرفتن نيازها و امور ويژه كشورهاي در حال توسعه و همكاري در پيشبرد ظرفيت ها و قابليت هاي دروني آن ها براي شركت در امور مذكور در بندهاي (الف ) و (ب ) فوق .
ماده 6 - آموزش ، تربيت ، آگاهي هاي عمومي : اعضا در اجراي تعهدات خود به موجب جز (خ )، بند (1) ماده (4) اقدام به موارد زير خواهند نمود:
الف - ترغيب و تسهيل موارد زير در سطح ملي و در صورت اقتضا در سطح منطقه اي يا ناحيه اي طبق قوانين و مقررات ملي و در چارچوب ظرفيت هاي مربوطه :
1 - توسعه و اجراي برنامه هايي براي آموزش و آگاهي به عموم در مورد تعميرات آب و هوا و اثرات آن .
2 - دسترسي عمومي به اطلاعات در مورد تغييرات آب و هوا و اثرات آن .
3 - شركت عموم مردم در مقابله با تغييرات آب و هوا و اثرات آن و توسعه واكنش هاي مناسب .
4 - آموزش پرسنل علمي ، فني و مديريتي .
ب - همكاري و ترويج در سطح بين المللي و در صورت نياز توسط هيات هاي موجود در مورد:
1 - توسعه و تبادل برنامه هاي تهيه شده براي آموزش و آگاهي عموم در مورد تغييرات آب و هوا و اثرات آن .
2 - توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشي و تربيتي شامل تقويت سازمان هاي ملي و تبادل يا اعزام پرسنل براي تربيت كارشناسان در اين زمينه مخصوصا براي كشورهاي در حال توسعه .
ماده 7 - كنفرانس اعضا:
1 - بدين وسيله كنفرانس اعضا تاسيس مي شود.
2 - كنفرانس اعضا به عنوان بالاترين مقام اين كنوانسيون بر اجراي كنوانسيون و هر نوع سند حقوقي مربوط كه ممكن است كنفرانس اعضا به تصويب برساند نظارت مستمر داشته و در حدود اختيارات خود تصميم هاي لازم براي پيشبرد اجراي موثر كنوانسيون را اخذ خواهد نمود. بدين منظور كنفرانس موارد زير را به انجام خواهد رساند:
الف - بررسي دوره اي تعهدات اعضا و ترتيبات سازماني طبق كنوانسيون ، در راستاي اهداف كنوانسيون ، تجارب حاصله در اجراي آن و تكامل آگاهي هاي علمي و تكنولوژيكي .
ب - ارتقا و تسهيل تبادل اطلاعات در مورد اقدامات انجام شده توسط اعضا براي مقابله با تغييرات آب و هوا و اثرات آن بنا به تقاضاي دو يا چند عضو با در نظر گرفتن شرايط، مسئوليت ها و توانايي هاي متفاوت اعضا و تعهدات مربوطه آن ها طبق كنوانسيون .
ت - ارتقا و هدايت توسعه و اصلاح دوره اي روش هاي مقايسه اي طبق اهداف و مفاد كنوانسيون كه در كنفرانس اعضا مورد توافق قرار مي گيرند از جمله به منظور آماده سازي فهرست منابع انتشار گازهاي گلخانه اي و حذف آن ها به وسيله حفره ها و ارزياب تاثير اقدامات جهت محدود نمودن ميزان توليد گازها و افزايش روند حذف آن ها.
ث - ارزيابي اجراي كنوانسيون توسط اعضا، اثرات كلي اقدامات انجام گرفته طبق كنوانسيون مخصوصا اثرات زيست محيطي ، اقتصادي و اجتماعي و نيز تاثير مضاعف آن ها و ميزان پيشرفت براي دستيابي به اهداف كنوانسيون بر مبناي كليه اطلاعاتي كه طبق مفاد كنوانسيون در دسترس كنفرانس قرار مي گيرد.
ج - بررسي و تصويب گزارش هاي منظم در مورد اجراي كنوانسيون و اطمينان از انتشار آن ها.
چ - ارائه توصيه ها در مورد موضوعات لازم براي اجراي كنوانسيون .
ح - تلاش براي بسيج منابع مالي طبق بندهاي (3)، (4) و (5) ماده (4) و ماده (11).
خ - تاسيس هيات هاي فرعي كه براي اجراي كنوانسيون لازم به نظر مي رسند.
د - بررسي گزارش هاي دريافتي از اين هيات ها و ارائه رهنمود به آن ها.
ذ - موافقت با قواعد اجرايي و مالي براي خود و هر هيات فرعي و تصويب آن ها به اتفاق آرا.
ر - جستجو و استفاده از خدمات و همكاري و اطلاعات ارائه شده توسط سازمان هاي بين المللي و هيات هاي بين الدولي و غير دولتي ذيصلاح در صورت اقتضا.
ز - اجراي وظايف ديگري كه براي دستيابي به اهداف كنوانسيون مورد نياز مي باشد و نيز تمامي وظايفي كه به موجب كنوانسيون به آن واگذار شده است .
3 - كنفرانس اعضا در اولين نشست خود اقدام به تعيين آيين رسيدگي خود و هيات هاي فرعي تاسيس شده به موجب كنوانسيون خواهد نمود كه شامل تشريفات تصميم گيري براي اموري است كه در تشريفات تصميم گيري در كنوانسيون تصريح نشده است . اين گونه تشريفات مي تواند شامل اكثريت تعيين شده لازم براي اتخاذ تصميم هاي خاص باشد.
4 - اولين نشست كنفرانس اعضا توسط دبيرخانه موقتي موضوع ماده (21) برگزار مي گردد و تاريخ برگزاري آن حداكثر تا يك سال پس از زمان لازم الاجراشدن كنوانسيون خواهد بود. پس از آن نشست هاي عادي كنفرانس اعضا هر سال يك بار برگزار مي گردد مگر اين كه كنفرانس اعضا به نحو ديگري اتخاذ تصميم نمايد.
5 - نشست هاي فوق العاده كنفرانس اعضا در مواقعي كه توسط كنفرانس ضروري به نظر رسد يا بنا بر تقاضاي كتبي هر يك از اعضا به شرطي كه در ظرف شش ماه پس از ارسال تقاضا به اعضا توسط دبيرخانه حداقل يك سوم اعضا از آن پشتيباني نمايند، برگزار مي گردد.
6 - سازمان ملل متحد، آژانس هاي تخصصي و آژانس بين المللي انرژي اتمي و نيز هر يك از كشورهاي عضو يا كشورهايي كه عضو كنوانسيون نبوده و ناظر مي باشند مي توانند به عنوان ناظر در نشست هاي كنفرانس اعضا شركت نمايند. هر هيات يا آژانس اعم از ملي يا بين المللي ، دولتي يا غير دولتي ، كه در امور مربوط به اين كنوانسيون واجد شرايط باشند و تمايل خود را مبني بر شركت در نشست كنفرانس اعضا به عنوان نظار به دبيرخانه اعلام نموده باشد مي تواند مجوز مربوطه را دريافت نمايد مگر اين كه حداقل يك سوم از اعضا موجود به اين امر اعتراض نمايند. پذيرش و شركت ناظرين منوط به آيين رسيدگي است كه توسط كنفرانس اعضا به تصويب مي رسد.
ماده 8 - دبيرخانه :
1 - بدين وسيله دبيرخانه كنوانسيون ايجاد مي گردد.
2 - وظايف دبيرخانه عبارت اند:
الف - ترتيب دادن نشست هاي كنفرانس اعضا و هيات هاي فرعي آن به موجب كنوانسيون و ارائه خدمات لازم به آن ها.
ب - گردآوري و انتقال گزارش هايي كه به دبيرخانه تسليم مي شوند.
ت - تسهيل مساعدت به اعضا، مخصوصا كشورهاي عضو در حال توسعه در صورت تقاضا براي گردآوري و تبادل اطلاعات مورد نياز بر اساس مفاد كنوانسيون .
ت - تهيه گزارش هايي در مورد فعاليت هاي خود و ارائه آن ها به كنفرانس اعضا.
ث - حصول اطمينان از هماهنگي لازم با دبيرخانه هاي ساير هيات هاي بين المللي مربوطه .
ج - ورود به هر گونه ترتيب قراردادي يا سازماني مورد نياز براي انجام موثر وظايف دبيرخانه بر اساس راهنمايي كلي كنفرانس اعضا.
چ - انجام ساير وظايف دبيرخانه اي كه در كنوانسيون يا هر يك از پروتكل هاي آن مشخص شده و هر گونه وظايف ديگري كه ممكن است توسط كنفرانس اعضا معين گردد.
3 - كنفرانس اعضا در اولين نشست خود يك دبيرخانه دائم را تعيين نموده و ترتيبات و نحوه انجام وظيفه آن را مشخص خواهد نمود.
ماده 9 - هيات فرعي براي مشاوره علمي و تكنولوژيكي :
1 - بدين وسيله تهيات فرعي ارائه مشاوره علمي و تكنولوژيكي ت براي ارائه به موقع اطلاعات و مشاوره راجع به موضوعات علمي و تكنولوژيكي مربوط به كنوانسيون به كنفرانس اعضا يا در صورت اقتضا به ساير هيات هاي فرعي آن تاسيس مي گردد. شركت در اين هيات براي تمامي اعضا آزاد بده و به صورت چند نظامه اداره خواهد شد. ين هيات متشكل از نمايندگان دولتي است كه از تخصص هاي مربوطه برخوردار مي باشند. اين هيات در مورد تمامي جنبه هاي كار خود به صورت منظم به كنفرانس اعضا گزارش ارائه خواهد داد.
2 - اين هيات تحت هدايت كنفرانس اعضا و با كمك هيات هاي ذيصلاح بين المللي موجود اقدام به موارد زير خواهد نمود:
الف - ارزيابي وضعيت دانش علمي در مورد تغييرات آب و هوا و اثرات آن .
ب - تهيه ارزيابي علمي در مورد اثرات اقدامات به عمل آمده در اجراي كنوانسيون .
ت - تعيين تكنولوژي هاي ابداعي موثر و پيشرفته و ارائه معلومات خاص و مشاوره در مورد روش ها و ابزار ترويج توسعه و يا انتقال اينگونه
تكنولوژي ها.
ت - ارائه مشاوره در مورد برنامه هاي علمي ، همكاري بين المللي در تحقيقات و توسعه مربوط به تغييرات آب و هوا و نيز در مورد روش ها و ابزار پشتيباني از افزايش ظرفيت بالقوه در كشورهاي در حال توسعه .
ث - جوابگويي به سئوال هاي علمي ، تكنولوژيكي و اصولي كه ممكن است از طرف كنفرانس اعضا يا هيات هاي فرعي به هيات ارائه گردد.
3 - كنفرانس اعضا مي تواند شرح وظايف و حدود اختيارات اين هيات را مورد تشريح بيشتر قرار دهد.
ماده 10 - هيات فرعي براي اجرا:
1 - بدين وسيله تهيات فرعي براي اجرات به منظور كمك به كنفرانس اعضا در ارزيابي و بررسي اجراي موثر كنوانسيون تاسيس مي گردد. شركت در اين هيات براي تمام اعضا آزاد بوده و از نمايندگان دولتي كه در امور مربوط به تغييرات آب و هوا تخصص دارند تشكيل مي شود. اين هيات در مورد تمامي جنبه هاي كار خود به كنفرانس اعضا گزارش ارائه خواهد نمود.
2 - اين هيات تحت هدايت كنفرانس اعضا اقدام به موارد زير خواهد نمود:
الف - بررسي اطلاعات مبادله شده بر اساس بند (1) ماده (12) جهت ارزيابي اثرات كلي اقدامات انجام شده توسط اعضا در پرتو آخرين ارزيابي هاي علمي و در مورد تغييرات آب و هوا.
ب - بررسي اطلاعات مبادله شده بر اساس بند (2) ماده (12) جهت كمك به كنفرانس اعضا در انجام بازنگري هاي موضوع جز (ت ) بند (2) ماده (4).
ت - در صورت اقتضا كمك به كنفرانس اعضا در تهيه و اجراي تصميم هاي خود.
ماده 11 - ترتيبات مالي :
1 - بدين وسيله ترتيباتي براي تدارك منابع مالي به صورت اعطايي يا واگذاري منجمله براي انتقال تكنولوژي تعيين مي گردد. اين ترتيبات تحت
راهنمايي كنفرانس اعضا عمل كرده و در مقابل آن مسئول و پاسخگو خواهد بود.
كنفرانس در مورد سياست ها، اولويت هاي برنامه اي و معيارهاي مطلوبيت كنوانسيون مربوط هستند تصميم خواهد گرفت . عمليات اين ترتيبات به يك يا چند موسسه موجود بين المللي محول خواهد شد.
2 - تمامي اعضا به صورت يكسان و معادل در اين ترتيبات شركت داشته و سيستم مديريت آن به صورت باز خواهد بود.
3 - كنفرانس اعضا و موسسه يا موسساتي كه عمليات ترتيبات مالي را بر عهده دارند در مورد ترتيبات لازم جهت اجراي بندهاي فوق به توافق خواهند رسيد كه اين ترتيبات شامل موارد زير مي باشند:
الف - شروطي براي تضمين اينكه پروژه هاي تامين شده جهت مقابله با تغييرات آب و هوا با سياست ها، اولويت هاي برنامه اي و معيارهاي مطلوبيت تعيين شده توسط كنفرانس اعضا هماهنگي دارند.
ب - شروطي كه به وسيله آن ها مي توان تصميم تامين اعتبار ويژه را بر مبناي اين سياست ها، اولويت هاي برنامه اي و معيارهاي مطلوبيت مورد بازنگري قرار داد.
ت - ارائه گزارش هاي منظم توسط موسسه يا موسسات به كنفرانس اعضا در مورد عمليات تامين اعتبار كه هماهنگ با مسئوليت پاسخگويي مذكور در بند (1) فوق باشند.
ت - تعيين ميزان اعتبار موجود و مورد نياز براي اجراي كنوانسيون به صورت مشخص و قابل پيش بيني و شرايطي كه ميزان مذكور بر اساس آن به صورت دوره اي مورد بازنگري قرار خواهد گرفت .
4 - كنفرانس اعضا در اولين نشست خود با بازنگري و مد نظر قرار دادن ترتيبات موقت مذكور در بند (3) ماده (21) ترتيبات لازم را براي اجراي موارد فوق الذكر اتخاذ نموده و در مورد ابقا اين ترتيبات موقت تصميم گيري خواهد نمود. در طي چهار سال پس از آن ، كنفرانس اعضا ترتيبات مالي را مورد بازنگري قرار داده و اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.
5 - كشورهاي پيشرفته عضو همچنين مي توانند منابع مالي مربوط به كنوانسيون را فراهم و كشورهاي در حال توسعه از اين منابع از طريق مجاري دو جانبه ، منطقه اي يا چند جانبه بهره جويند.
ماده 12 - تبادل اطلاعات مربوط به اجراي كنوانسيون :
1 - هر يك از اعضا طبق بند (1) ماده (4) از طريق دبيرخانه كنوانسيون اطلاعات ذيل را به كنفرانس اعضا ارائه خواهد نمود:
الف - آمار ملي كليه گازهاي گلخانه اي خارج از كنترل پروتكل مونترال ناشي از فعاليت بشري با ذكر منابع و حذف آن ها توسط حفره هاي در حدود امكانات خود و با استفاده از روش هايي كه توسط كنفرانس اعضا مورد توافق قرار مي گيرند.
ب - شرح كلي از اقدامات انجام شده يا آتي آن عضو براي اجراي كنوانسيون .
ت - هر گونه اطلاعات ديگري كه عضو مربوط آن را در ارتباط با حصول به اهداف كنوانسيون و قابل ذكر در تبادل اطلاعاتي بداند از جمله در صورت امكان مطالب مربوط به محاسب روند گازهاي منتشره در سطح جهان .
2 - هر يك از كشورهاي پيشرفته عضو و هر عضو ديگر مذكور در ضميمه (1) عناصر اطلاعاتي ذيل را مشمول مبادله اطلاعاتي خود خواهد نمود:
الف - شرح دقيق سياست ها و اقداماتي كه به منظور انجام تعهدات موضوع جزهاي (الف ) و (ب ) بند (2) (4) اتخاذ نموده است .
ب - برآورد دقيق در مورد اثر سياست ها و اقدامات مذكور در جز (الف ) فوق الذكر بر گازهاي گلخانه اي ناشي از فعاليت بشري به وسيله منابع و حذف آن ها از طريق حفره ها در طي دوره مذكور در جز (الف ) بند (2) ماده (4).
3 - همچنين هر يك از كشورهاي پيشرفته عضو و هر كشور پيشرفته عضو مذكور در ضميمه (2) جزئيات اقدامات انجام شده بر اساس بندهاي (3، 4 و 5) ماده (4) را در اطلاعات خود وارد خواهد ساخت .
4 - كشورهاي عضو در حال توسعه مي تواند به صورت داوطلبانه پروژه هايي را براي تامين اعتبار مالي با در نظر گرفتن تكنولوژي هاي خاص ، مواد، تجهيزات ، فنون يا شيوه هايي كه براي اجراي آن پروژه ها مورد نياز مي باشند را پيشنهاد داده و در صورت امكان به همراه آن برآوردي از افزايش هزينه ها و كاهش انتشار و افزايش ميزان حذف گازهاي گلخانه اي و نيز فوائد حاصله را ارائه نمايند.
5 - هر يك از كشورهاي پيشرفته عضو و هر عضو ديگر مذكور در ضميمه (1) اقدام به برقراري اولين تماس در طي (6) ماه اول پس از لازم الاجرا گرديدن كنوانسيون براي آن عضو اقدام به اولين مبادله اطلاعاتي خود خواهد نمود. هر عضوي كه نام آن در ضميمه مذكور درج نگرديده مي تواند اولين مبادله اطلاعاتي را ظرف (3) سال پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون براي آن عضو يا فراهم شدن منابع مالي طبق بند (3) سال پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون براي آن عضو يا فراهم شدن منابع مالي طبق بند (3) ماده (4) انجام دهد.
كشورهاي عضوي كه از توسعه بسيار كمي برخوردارند مي توانند اولين مبادله اطلاعاتي خود را بنا بر صلاحديد خود انجام دهند. كنفرانس اعضا با در نظر گرفتن جدول زمان بندي مذكور در اين بند اقدام به تعيين جدول زماني براي مبادله اطلاعاتي بعدي اعضا خواهد نمود.
6 - اطلاعاتي كه بر مبناي اين بند توسط اعضا مبادله مي شود مي بايست در اولين فرصت توسط دبيرخانه كنوانسيون در اختيار كنفرانس اعضا و هر هيات فرعي ديگر قرار گيرد. كنفرانس اعضا مي تواند در صورت نياز روال تبادل اطلاعات را مورد بررسي مجدد قرار دهد.
7 - كنفرانس اعضا از اولين نشست خود اقدام به ارائه ترتيبات لازم براي پشتيباني فني و مالي از كشورهاي در حال توسعه به صورت درخواست و همچنين گردآوري و تبادل اطلاعات بر مبني اين ماده نموده و نيازهاي مالي و فني لازم براي پروژه هاي پيشنهادي و اقدامات مقابله اي را طبق ماده 4 تعيين خواهد كرد. چنين حمايتي مي تواند به شكل مناسب توسط ساير اعضا، سازمان هاي ذيصلاح بين المللي و يا دبيرخانه كنوانسيون انجام پذيرد.
8 - هر يك از گروه ها اعضا مي توانند بر مبناي ضوابط تعيين شده توسط كنفرانس اعضا و با اعلام قبلي موضوع به كنفرانس اعضا در زمينه انجام
تعهدات خود بر طبق اين ماده اقدام به تبادل اطلاعاتي مشترك نمايند مشروط بر اين كه اين مبادلات شامل اطلاعاتي در مورد انجام تعهدات انفرادي هر يك از اعضا مزبور در اين كنوانسيون باشند.
9 - اطلاعات واصله به دبيرخانه كه توسط عضو مربوطه بر اساس ضوابط تعيين شده از سوي كنفرانس اعضا محرمانه تلقي مي گردد قبل از اين كه در اختيار هيات هاي ذيربط مبادله و بازنگري اطلاعات قرار گيرد توسط دبيرخانه جمع آوري مي گردد تا جنبه تمحرمانه ت بودن آنها حفظ شود.
10 - طبق بند (9) فوق و بدون اين كه خدشه اي به توانايي هر يك از اعضا براي افشا مبادلات اطلاعاتي خود در هر زمان وارد آيد، دبيرخانه كنوانسيون مبادلات اطلاعاتي اعضا بر مبناي اين ماده را در زماني كه به كنفرانس اعضا ارائه مي شوند در اختيار عمومي قرار خواهد داد.
ماده 13 - حل مسائل مربوط به اجراي كنوانسيون :
كنفرانس اعضا در اولين نشست خود ايجاد يك روند چند جانبه و مشورتي براي حل مسائل مربوط به اجراي كنوانسيون را مورد بررسي قرار خواهد داد. اين روند در صورت درخواست اعضا در دسترس آن ها قرار خواهد گرفت .
ماده 14 - حل اختلافات :
1 - در صورت بروز اختلاف بين دو يا چند عضو در مورد تفسير يا اجراي كنوانسيون ، اعضا مذكور براي حل اختلاف ، از طريق مذاكره يا هر گونه روش دوستانه ديگر اقدام خواهند نمود.
2 - هنگام تصويب ، پذيرش ، تاييد يا الحاق به كنوانسيون يا هر زمان بعد از آن ، هر عضوي كه يك سازمان منطقه اي همبستگي اقتصادي نباشد مي تواند به صورت كتبي به امين اسناد اعلام نمايد كه در رابطه با اختلاف مربوط به تفسير يا اجراي كنوانسيون ، بالفعل و بدون نياز به توافق خاص ، نسبت به هر عضو ديگري كه تعهد يكساني را پذيرفته باشد، عملا موارد ذيل را مورد قبول قرار مي دهد:
الف - ارجاع اختلاف به ديوان دادگستري بين المللي و يا
ب - داوري بر اساس تشريفاتي كه كنفرانس اعضا در اولين فرصت به صورت يك ضميمه در مورد داوري تدوين مي كند.
هر عضوي كه يك سازمان همبستگي اقتصادي منطقه اي باشد مي تواند بيانيه اي با اثر مشابه در ارتباط با داوري و طبق تشريفات مذكور در بند (ب ) فوق صادر نمايد.
3 - بيانه صادره طبق بند (2) فوق تا زماني كه طبق شرايط خود منقضي گردد يا تا سه ماه پس از وصول بيانيه كتبي فسخ آن توسط امين اسناد معتبر خواهد بود.
4 - بيانيه جديد، اعلاميه فسخ يا انقضا يك بيانيه به هيچ عنوان تاثيري بر جريان رسيدگي مطروحه نزد ديوان دادگستري بين المللي يا دادگاه داوري نخواهد داشت مگر اينكه طرفين اختلاف به نحو ديگري توافق نمايند.
5 - با رعايت عملكرد بند (2) فوق ، اگر ظرف (12) ماه پس از اعلام يكي از اعضا به ديگري دال بر وجود اختلاف بين آن ها، اعضا ذيربط موفق به حل اختلاف از طرق مذكور در بند (1) فوق نشده باشند، بنابر تقاضاي هر يك از طرفين ، اختلاف به كميسيون مصالحه ارجاع خواهد شد.
6 - كميسيون مصالحه بر اساس تقاضاي هر يك از طرفين اختلاف تشكيل خواهد شد. اين كميسيون شامل تعداد يكساني از افراد منتخب هر طرف ذيربط و يك رييس است كه به صورت مشترك توسط اعضا منتخب هر طرف تعيين مي شود. اين كميسيون اقدام به صدور راي توصيه اي خواهد نمود كه توسط طرفين با حسن نيت مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
7 - مراحل ديگر مربوط به مصالحه توسط كنفرانس اعضا در اولين فرصت ممكن به صورت ضميمه اي براي مصالحه تصويب خواهد شد.
8 - مفاد اين ماده براي هر سند حقوقي كه كنفرانس اعضا در نظر مي گيرد اطلاق خواهد داشت مگر اينكه سند مذكور به نحو ديگري پيش بيني نموده باشد.
ماده 15 - اصلاحيه هاي كنوانسيون :
1 - هر يك از اعضا مي تواند اصلاحيه هايي را براي كنوانسيون پيشنهاد نمايند.
2 - اصلاحيه هاي كنوانسيون در نشست عادي كنفرانس اعضا تصويب خواهند شد. متن پيشنهادي اصلاح كنوانسيون مي بايست حداقل شش ماه قبل از نشستي كه اصلاحيه براي تصويب ارائه مي شود توسط دبيرخانه به اطلاع اعضا برسد. دبيرخانه همچنين نسبت به ارسال اصلاحيه هاي پيشنهادي به امضاكنندگان كنوانسيون و نيز به امين اسناد جهت اطلاع اقدام خواهد نمود.
3 - اعضا تمامي تلاش خود را به كار خواهند گرفت تا به اتفاق آرا در مورد اصلاحيه هاي پيشنهاد كنوانسيون به توافق برسند. اگر اتفاق آرا حاصل نشود و توافقي به دست نيايد اصلاحيه با راي اكثريت سه چهارم اعضاي حاضر و راي دهنده در جلسه به تصويب خواهد رسيد. اصلاحيه مصوب توسط دبيرخانه به اطلاع امين اسناد خواهد رسيد كه وي آن را براي پذيرش به تمامي اعضا اعلام خواهد نمود.
4 - اسناد پذيرش هر اصلاحيه نزد امين اسناد كنوانسيون سپرده خواهد شد.
اصلاحيه هايي كه طبق بند (3) فوق به تصويب مي رسند در روز نودم پس از تاريخ دريافت سند اعلام پذيرش حداقل سه چهارم اعضا كنوانسيون براي اعضايي كه آن را پذيرفته اند لازم الاجرا خواهد شد.
5 - اصلاحيه براي هر عضو ديگر در روز نودم پس از تاريخ تقديم سند پذيرش اصلاحيه مذكور توسط آن عضو به امين اسناد لازم الاجرا خواهد شد.
6 - در اين ماده تاعضا حاضر و راي دهنده ت به معني اعضايي است كه حاضر بوده و راي مثبت يا منفي مي دهند.
ماده 16 - تصويب و اصلاح ضمائم كنوانسيون :
1 - ضمائم كنوانسيون يكي از قسمتهاي لاينفك آن مي باشد، مگر اينكه به نحو ديگري صريحا پيش بيني شده باشد. ارجاع به كنوانسيون به معني ارجاع به هر يك از ضمائم آن نيز مي باشد. بدون خدشه به موارد مذكور در جز (ب ) بند (2) و بند (7) ماده (14) اين ضمائم محدود به ليستها و فرم ها و هر نوع برگه تشريحي ديگر با ماهيت علمي ، فني ، تشريفاتي يا سازماني مي باشند.
2 - ضمائم كنوانسيون مي بايست طبق تشريفات مذكور در بندهاي (2)، (3) و (4) ماده (15) پيشنهاد شده و به تصويب برسند.
3 - ضميمه اي كه طبق بند (2) فوق تصويب شده شش ماه پس از اعلام تصويب آن به اعضا توسط امين اسناد براي تمام اعضا به جز اعضايي كه در طي اين دوره عدم پذيرش ضميمه از سوي خود را به صورت كتبي به امين اعلام نموده باشند لازم الاجرا خواهد شد. اين ضميمه براي اعضايي كه اعلاميه عدم پذيرش خود را پس مي گيرند در روز نودم پس از تاريخ وصول اعلاميه پس گرفته اعلاميه عدم پذيرش توسط امين اسناد لازم الاجرا خواهد شد.
4 - پيشنهاد، تصويب و لازم الاجراشدن اصلاحيه هاي ضمايم كنوانسيون مشمول همان تشريفاتي است كه براي پيشنهاد، تصويب و لازم الاجرا شدن ضمايم طبق بندهاي (2) و (3) فوق به كار گرفته مي شود.
5 - چنانچه تصويب يك ضميمه يا اصلاحيه يك ضميمه متضمن اصلاح كنوانسيون باشد آن يا اصلاحيه ضميمه تا زماني كه اصلاحيه كنوانسيون لازم الاجرا نشده باشد نخواهد بود.
ماده 17 - پروتكل ها:
1 - كنفرانس اعضا مي تواند در هر يك از نشست هاي عادي خود پروتكل هايي را براي كنوانسيون تصويب نمايد.
2 - متن هر پروتكل پيشنهادي حداقل شش ماه قبل از برگزاري نشست مربوطه توس دبيرخانه با اطلاع اعضا خواهد رسيد.
3 - شرايط لازم الاجرا شدن هر پروتكل در همان سند تعيين خواهند شد.
4 - فقط اعضا كنوانسيون مي توانند عضو پروتكل ها گردند.
5 - تصميم ها طبق هر پروتكل فقط توسط اعضاي پروتكل مربوطه اخذ مي شوند.
ماده 18 - حق راي :
1 - هر عضو كنوانسيون داراي يك راي مي باشد مگر در مواردي كه در بند (2) زير عنوان شده است .
2 - سازمان هاي منطقه اي همبستگي اقتصادي در امور مربوطه خود تعداد راي برابر با تعداد كشورهاي عضو خود كه عضو كنوانسيون نيز هستند خواهند داشت .
چنين سازماني در صورتي كه هر يك از كشورهاي عضو آن از حق راي خود استفاده نمايد اقدام به استفاده از حق راي خود نخواهد نمود، عكس اين امر نيز صادق است .
ماده 19 - امين اسناد:
دبير كل سازمان ملل متحد امين اسناد كنوانسيون و پروتكل هايي است كه طبق ماده (17) تصويب مي شوند.
ماده 20 - امضا:
اين كنوانسيون جهت امضا كشورهاي عضو سازمان ملل متحد يا هر يك از آژانس هاي تخصصي آن يا كشورهاي عضو اساسنامه ديوان دادگستري بين المللي و سازمان هاي منطقه اي همبستگي اقتصادي در طول كنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محيط زيست و توسعه كه در ريودوژانيرو برگزار مي گردد و سپس در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك از 30/3/1371 الي 29/3/1372 (20 ژوئن 1992 الي 19 ژوئن 1993) مفتوح خواهد بود.
ماده 21 - ترتيبات موقت :
1 - وظايف دبيرخانه كه در ماده (8) عنوان گرديده است به صورت موقت توسط دبيرخانه اي كه طي قطعنامه شماره 212/45 مورخ 30/9/1369 (21 دسامبر 1990) مجمع عمومي سازمان ملل متحد ايجاد شده است به اجرا در خواهند آمد كه اين امر تا پايان اولين نشست كنفرانس اعضا به طول خواهد انجاميد.
2 - رياست دبيرخانه موقت مذكور در بند (1) فوق همكاري نزديكي به هيات بين الدولي تغييرات آب و هوا خواهد داشت تا اطمينان حاصل شود كه مي تواند جوابگوي مشاوره هاي علمي و فني مورد نظر باشد. مشاوره مذكور را مي توان از ساير موسسات علمي مربوطه نيز دريافت نمود.
3 - تشكيلات زيست محيطي جهاني برنامه توسعه سازمان ملل متحد، برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد و بانك بين المللي ترميم و توسعه به صورت موقت انجام عمليات ترتيبات مالي مذكور در بند (11) را بر عهده خواهند داشت . در اين رابطه تشكيلات زيست محيطي جهاني بايد مورد بازسازي ساختاري مناسب قرار گرفته و عضويت آن به صورت جهاني درآيد تا بتواند پاسخگوي الزامات ماده (11) باشد.
ماده 22 - تصويب ، پذيرش ، تاييد يا الحاق :
1 - كنوانسيون منوط به تصويب ، پذيرش ، تاييد يا الحاق كشورها و سازمان هاي منطقه اي همبستگي اقتصادي خواهد بود. كنوانسيون از روز بعد از امضا براي الحاق مفتوح خواهد بود. اسناد مربوط به تصويب ، پذيرش ، تاييد يا الحاق نزد امين اسناد كنوانسيون سپرده خواهند شد.
2 - هر سازمان منطقه اي همبستگي اقتصادي كه عضو كنوانسيون شود و هيچ يك از كشورهاي آن عضو كنوانسيون نباشد متعهد به انجام كليه تعهدات كنوانسيون خواهد بود. در صورتي كه يك يا چند كشور عضو سازمان مذكور، عضو كنوانسيون نيز باشند، سازمان مربوطه و كشورهاي عضو آن در مورد مسئوليت هاي خود براي انجام تعهدات موضوع اين كنوانسيون تصميم خواهند گرفت . در چنين مواردي ، سازمان مربوطه و كشورهاي عضو آن نمي توانند مشتركا اقدام به استفاده از حقوق خود در اين كنوانسيون نمايند.
3 - سازمان هاي منطقه اي همبستگي اقتصادي در اسناد مربوط به تصويب ، پذيرش ، تاييد يا الحاق خود اقدام به اعلام حدود صلاحيت خود در رابطه با امور تحت نظارت كنوانسيون خواهند نمود. اين سازمان ها همچنين هر گونه اصلاح قابل توجه در حدود صلاحيت خود را به امين اسناد كنوانسيون اطلاع خواهند داد كه متعاقبا توسط وي به اطلاع اعضا خواهد رسيد.
ماده 23 - لازم الاجرا شدن :
1 - كنوانسيون در روز نودم پس از دريافت پنجاهمين سند تصويب ، پذيرش ، تاييد يا الحاق لازم الاجرا خواهد شد.
2 - براي هر كشور يا سازمان منطقه اي همكاري اقتصادي كه پس از دريافت پنجاهمين سند تصويب ، پذيرش ، تاييد يا الحاق اقدام به تصويب ، پذيرش ، تاييد يا الحاق به كنوانسيون نمايد لازم الاجرا شدن كنوانسيون از روز نودم پس از ارائه سند تصويب ، پذيرش ، تاييد و الحاق آن سازمان يا كشور آغاز خواهد شد.
3 - در بندهاي (1) و (2) فوق ، هر يك از اسنادي كه توسط سازمان هاي منطقه اي همبستگي اقتصادي ارائه شود علاوه بر اسناد ارائه شده از سوي كشورهاي عضو آن سازمان در نظر گرفته نخواهد شد.
ماده 24 - حق شرط:
هيچگونه حق شرطي را نمي توان براي كنوانسيون قائل شد.
ماده 25 - كناره گيري :
1 - در هر زمان پس از سه سال از تاريخي كه كنوانسيون براي يك عضو لازم الاجرا گرديده ، آن عضو مي تواند با اعلام كتبي به امين اسناد كنوانسيون از كنوانسيون كناره گيري نمايد.
2 - اين گونه كناره گيري يك سال پس از دريافت اعلام كناره گيري عضو توسط امين اسناد كنوانسيون يا هر زمان بعدي كه در اعلاميه كناره گيري عنوان شده باشد لازم الاجرا خواهد شد.
3 - هر عضوي كه از كنوانسيون كناره گيري نمايد، چنين تلقي خواهد شد از پروتكل هاي كنوانسيون نيز كه عضو آن ها مي باشد كناره گيري نموده است .
ماده 26 - متون معتبر:
نسخه هاي اصلي اين كنوانسيون به زبان هاي عربي ، چيني ، انگليسي ، فرانسوي ، روسي و اسپانيايي از اعتبار يكسان برخوردار بوده و نزد دبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهند شد.
ما امضاكنندگان زير كه داراي اختيار مجاز مي باشيم با رويت موارد فوق اقدام به امضا اين كنوانسيون نموده ايم .
انجام شده در نيويورك ، نوزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك هجري شمسي مطابق با نهم ماه مه يك هزار و نهصد و نود و دو ميلادي .
ضميمه 1
استراليا - اتريش - بيلوروسي * - بلژيك - بلغارستان * - كانادا - چك واسلواكي * - دانمارك - جامعه اقتصادي اروپا - استوني * - فنلاند - فرانسه - آلمان - يونان - مجارستان * - ايسلند - ايرلند - ايتاليا - ژاپن - لاتوي * - ليتواني * - لوكزامبورگ - هلند - زلاندنو - نروژ - لهستان * - پرتقال - روماني * - فدراسيون روسيه * - اسپانيا - سوئد - سويس - تركيه - اوكراين * - بريتانياي كبير و ايرلند شمالي - ايالات متحده آمريكا.
كشورهايي كه فرآيند حركت به سمت اقتصاد بازار را طي مي كنند.
ضميمه 2
استراليا - اتريش - بلژيك - كانادا - دانمارك - جامعه اقتصادي اروپا - فنلاند - فرانسه - آلمان - يونان - ايسلند - ايرلند - ايتاليا - ژاپن -
لوكزامبورگ - هلند - زلاندنو - نروژ - پرتقال - اسپانيا - سوئد - سويس - تركيه - بريتانياي كبير و ايرلند شمالي - ايالات متحده آمريكا.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و بيست و شش ماده و ضمايم آن در جلسه روز يكشنبه شامل مقدمه و بيست و شش ماده و ضمايم آن در جلسه روز يكشنبه ششم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/3/1375 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده است .
رييس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري
:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1375/03/13 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران