دعوي خلع يد از زمين مشاع مردود است و سند عادي تقديمي به عنوان معامله ملك مفروز مورد قبول قرار نگرفته است


كلاسه پرونده : 2523/4382
شماره دادنامه : 373/23
تاريخ رسيدگي : 31/3/69
موضوع رسيدگي : نظريه دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي : شعبه 23 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه : آقايان 000
خلاصه جريان پرونده : آقاي (الف ) به وكالت از آقايان (ب ) و (ج ) و (د) و (ه ) و بانوان (و) و (ح ) شهرت همگي 000 و بانو (ط) در تاريخ 1/7/66 دادخواستي به ظرفيت آقايان (ر) و (م ) شهرت هر دو (ي ) به خواسته خلع يد از 5707 مترمربع زمين ملكي موكلين مقوم 2010000 ريال و قلع اعياني موجود مقوم بيست هزار ريال به دادگاه حقوقي يك 000 به استناد وكالت نامه و تصوير مصدق اسناد مالكيت و قرارداد عادي و ارجاع امر به كارشناس تقديم و توضيح داده خوانده اول (ر) به موجب قرارداد عادي پيوست 5707 مترمربع زمين مزروعي به مورث موكلين فروخته بود كه بامراجعه به دادگاه و صدور حكم به الزام وي به تنظيم سند رسمي زمين مزبور همچنان در يد غاصبانه خوانده رديف يك است 0 تقاضاي صدور حكم بر طبق خواسته نموده است 0 آقاي (ك ) با تقديم فتوكپي مصدق وكالت نامه و لايحه اي كه به شماره 76039/9/66 ثبت گرديده خود را وكيل خوانده رديف يك معرفي و به موجب لايحه مزبور دفاعا اعلام كرده كه دعوي خلع يد از زمين مشاع مردود است و با فرض محكوميت قابل اجرا نيست و خواهان دليلي ابراز نداشته كه موكل زميني از مشاراليهم در صترف دارد و موكل قرارداد عادي را امضاء نكرده و با توجه به اينكه مولي عليه وي مفروزا مالك نبوده حق چنين معامله را نداشته رد دعوي را تقاضا كرده است 0 دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين و استماع اظهارات خوانده رديف يك و مطالبه سوابق مربوط به حفر چاه از اداره آبياري و انعكاس خلاصه پرونده اداره آبياري و مطالبه سوابق راجع به ابطال پروانه صادره درمورد چاه مزبور و وصول پاسخ ومطالبه پرونده هاي مطروحه به كلاسه 2958/63 و پرونده كلاسه 1107/64 و انعكاس خلاصه پرونده هاي مزبور و راي شماره 247/2923/3/67 شعبه 23 ديوان عالي كشور در صورتجلسات دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور چنين اظهار نظر نموده است : دعوي خلع يد مطروحه از طرف وكيل خواهانها قابل پذيرش نيست زيرا مالكيت وكيل مزبور در پلاك اعلام شده مشاعي ، است سند عادي تقديمي نيز با توجه به سابقه رسيدگي در پرونده 2958/63 مدني به عنوان معامله ملك مفروز مورد قبول قرارنگرفته در اين قسمت عقيده به صدور حكم به بطلان دعوي دارد0 در مورد مستحدثات ، كه قلع آنها تقاضا شده (چاه ملحقات ) قرار لازم صادر خواهد شد0 پس از ابلاغ نظريه مزبور و وصول اعتراض پرونده به ديوان عالي كشور واصل و به اين شعبه ارجاع شده است 0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد0 پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو مميز مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
(با توجه در اوراق پرونده و صورتجلسات دادگاه و خلاصه پرونده هاي كلاسه 1107/64 و 2958/62 و رسيدگيهاي انجام شده از طرف دادگاه آن قسمت از نظريه دادگاه كه نتيجتا اشعار به صدور راي به رد دعوي (قرار رد دعوي ) خواهانها در موضوع خلع يد دارد به لحاظ عدم وصول اعتراض موجه ، صحيحي و خال از اشكال قانوني تشخيص و تاييد مي شود0)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي 1
صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب
تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
102

373 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1369/03/31 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران