قانون اصلاح برخي از ارقام و تبصره هاي قانون بودجه سال 1367 كل كشور


ماده واحده - برخي از ارقام و تبصره هاي قانون بودجه سال 1367 كل كشور اصلاح و به دولت اجازه داده مي شود قانون مذكور را با رعايت جداول ذيل و تبصره هاي اصلاحي اجرا نمايد.
تبصره 1 - بند ج تبصره 22 قانون بودجه سال 1367 كل كشور به شر ح زير اصلاح مي گردد:
الف - عبارت "حداكثر تا مبلغ يكصد و شصت ميليارد (000/000/000/160) ريال " به عبارت "حداكثر تا مبلغ يكصد و هفتاد و پنج ميليارد(000/000/000/175) ريال " اصلاح مي گردد.
ب - اجازه داده مي شود در صورت استفاده تمامي اعتبار منظور در رديف 503082 اعتبار رديف مذكور تا مبلغ پانزده ميليارد (15000000000) ريال از محل اعتبار اين بند اضافه گردد.
تبصره 2 - عبارت زير به انتهاي بند (1) قانون اصلاح بند ج تبصره 22 و جدول شماره 2 قسمت نهم قانون بودجه سال 1367 كل كشور اضافه مي گردد. "اجازه داده مي شود در صورتي كه اعتبار موضوع اين بند براي طرحهاي عمراني منظور در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون كفاف ندهد حداكثر به ميزان يازده ميليارد (000/000/000/11) ريال از اعتبار جذب نشده موضوع بند (1) قانون اصلاح بند ج تبصره 22 و جدول شماره 2 قسمت نهم در صورت عدم جذب كسر و با رعايت ساير مفاد بند ج تبصره 22 قانون بودجه سال 1367 كل كشور به مصرف برسد".
تبصره 3 - اجازه داده مي شود مبلغ سي و هشت ميليارد ريال و دويست و چهل ميليون (000/000/240/38) ريال از طريق كاهش اعتبارات جاري و عمراني به پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران براي تامين كسري اعتبارات جاري موضوع جدول شماره (2) اين قانون اختصاص يابد.
تبصره 4 - مبالغ مندرج در بندهاي قسمت دوم تبصره 9 قانون بودجه سال 1367 كل كشور به شرح زير اصلاح مي گردد:
بند ب مبلغ هفت ميليارد ريال (000/000/000/7) ريال .
بند ج مبلغ چهل و سه ميليارد و چهارصد و چهل و سه ميليون (000/000/443/43) ريال .
تبصره 5 - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده مي شود مبلغ چهل و نه
ميليارد و چهارصد و نود و هفت ميليون (49497000000) ريال اعتبارات موضوع رديف هاي 129021 و 503117 و 503118 و 503120 و 503125 و 503126 و 503127 جدول شماره (2) اين قانون را براي تامين كسري اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي منظور در جدول مذكور به تفكيك برنامه و مواد هزينه به سر جمع
اعتبارات جاري سال 1367 دستگاه هاي مربوط اضافه نمايد تا بر اساس
موافقتنامه هايي كه حسب مورد با وزارت برنامه و بودجه و سازمانهاي برنامه و بودجه استانها مبادله خواهد شد به مصرف برسد.
تبصره 6 - مبلغ مندرج در رديف 3 بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال
1367 كل كشور به مبلغ سه ميليارد و ششصد ميليون (000/000/600/3) ريال اصلاح مي گردد.
تبصره 7 - دولت مكلف است صد درصد (100%) اعتبارات طرحهاي عمراني استاني منظور در قانون بودجه سال 1367 را تا پايان سال جاري تخصيص داده و پرداخت نمايد.
تبصره 8 - به دولت اجازه داده مي شود مانده بدهي تنخواه گردان خزانه به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع تبصره (1) قانون بودجه سال 1367 كل كشور در پايان سال جاري واريز ننموده و اعتبار لازم جهت واريز بدهي مذكور را در لوايح بودجه سنوات آتي منظور نمايد.
تبصره 9 - تا مبلغ هفت ميليارد و يكصد ميليون ريال (000/000/100/7) اضافه وصولي درآمد اختصاصي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي نسبت به مبلغ پيش بيني شده در رديف 510400 قسمت سوم قانون بودجه سال 1367 از شمول مقررات تبصره 1 ماده 64 قانون محاسبات مستثني بوده و توسط وزارت مذكور
قابل مصرف مي باشد و مبلغ هفت ميليارد و يكصد ميليون ريال از رديف 510100 درآمد اختصاصي سازمان تامين اجتماعي كسر مي گردد.
تبصره 10 - كميته تخصيص ارز و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به ترتيب مكلفند ارز منظور در قسمت (الف ) جدول شماره (2) قسمت نهم قانون بودجه سال 1367 كل كشور را كه تخصيص داده و به فروش رسانده و يا مي رسانند به نحوي محاسبه نمايند كه حداقل مبلغ يكصد و چهل ميليارد(000/000/000/140) ريال از درآمد پيش بيني شده در رديف 420505) قسمت سوم قانون مذكور حاصل گردد.
تبصره 11 - در بند (و) تبصره 17 قانون بودجه سال 1367 جمله "به صورت قرض الحسنه " به جمله "به صورت قرض الحسنه و يا وام مشاركت و ساير عقود اسلامي " اصلاح مي گردد.
تبصره 12 - اعتبارات منظور در رديف 113501 وزارت فرهنگ و آموزش عالي - تربيت و تامين كادر هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به شرح زير اصلاح مي گردد:
برنامه آموزش گروه علوم پايه چهارصد ميليون (000/000/400) ريال .
برنامه آموزش گروه هنر، علوم انساني و اجتماعي سيصد ميليون (000/000/300) ريال .
برنامه آموزش گروه فني و مهندسي هفتصد و بيست ميليون (000/000/720) ريال . برنامه آموزش گروه كشاورزي و دامپزشكي دويست و هشتاد ميليون (000/000/280) ريال .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دوازده تبصره و دو جدول در جلسه علني روز يكشنبه نهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/11/1367 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

13710 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1371/01/19 :تاريخ ابلاغ 1367/11/09 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران