فقط براي نگاهداري وحمل ترياك وشيره ومرفين وديوئين ونارسئين و بنائين وكدئين وهروئين جريمه نقدي تعيين شده واين كيفرشامل موادافيوني ديگرازجمله سوخته ترياك نمي باشد


راي شماره : 230 - 27/1/37
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور
گرچه در بند 3 از ماده 9 آئين نامه اجرائي و طرز مجازات متخلفين از قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك براي كساني كه مرتكب نگاهداري و حمل مواد افيوني شوند علاوه بر ضبط عين مال كيفرحبس مقررگرديده و نگاهداري وحمل سوخته ترياك كه از جمله مواد افيوني شناخته شده مشمول كيفر مزبور خواهد بود ولي چون علاوه براين كيفر فقط براي نگاهداري و حمل ترياك و شيره و مرفين و ديوئين و نارسئين و بنائين و كدئين و هروئين جريمه نقدي تعيين شده بنابراين كيفرمزبور شامل مواد افيوني ديگر از جمله سوخته ترياك نمي باشد. اين راي طبق قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 لازم الاتباع است .

* سابقه *
درموردجريمه حمل ونگاهداري سوخته ترياك ازشعب ديوان كشوردوراي متناقض بشرح زيرصادرشده است :
الف - شخصي به اتهام حمل يك كيلوترياك وسي گرم سوخته ترياك به استنادبند3ماده 9 آئين نامه اجرائي و طرز مجازات متخلفين از قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك مورد تعقيب دادسراي تهران واقع گرديده است .
دادگاه جنحه بزهكاري متهم رابه حمل ترياك وسوخته محرزتشخيص داده وعملش رامشمول بند3 ماده 9آئين نامه مزبوردانسته واورابه سه ماه حبس تاديبي وپرداخت هزاروپانصدريال جريمه نقدي ازقرارهرگرم پنجاه ريال و يكهزارريال هزينه دادرسي محكوم نموده است .
دادگاه استان براثرپژوهشخواهي متهم به موضوع رسيدگي نموده وحكم پژوهشخواسته راازحيث ثبوت جرم وتطبيق باقانون بي اشكال دانسته ولي از حيث تعيين مقدارجريمه صحيح ندانسته ووجه جريمه رابه مبلغ پنجاه ويكهزار وپانصدريال تشديدنموده وبقيه حكم رابه قوت خودباقي گذاشته است .
متهم ازحكم مزبورفرجامخواهي نموده وشعبه دوم ديوان عالي كشوربه شرح حكم شماره 16/2957-7/7/35حكم فوق الاشعاررابلااشكال تشخيص وابرام مي نمايد.
ب - مردي به اتهام داشتن يكصدروچهل گرم سوخته ترياك ازطرف دادگاه جنحه بروجردبه استنادماده 46 قانون مجازات مرتكبين قاچاق وبندسوم ماده 9 آئين نامه اجرائي و طرز مجازات متخلفين از قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك به سه ماه حبس تاديبي وتاديه يكهزارريال هزينه دادرسي و پرداخت هفتهزارريال جريمه درازاءهرپنجاه گرم سوخته محكوم شده است .
نامبرده ازحكم مزبورپژوهشخواسته ودادگاه استان ششم بشرح حكم شماره 1600-11/11/35درمرحله رسيدگي پژوهشي ازلحاظ جريمه حكم بدوي راگسيخته وداشتن سوخته رامستلزم پرداخت جريمه ندانسته وپژوهشخواه رابه سه ماه حبس تاديبي وتاديه يكهزارريال هزينه دادرسي محكوم نموده است .
محكوم عليه فرجامخواسته وشعبه سوم ديوان عالي كشورطبق حكم شماره 12/3081-19/2/36راي دادگاه استان رابلااشكال تلقي وابرام نموده است .
موضوع مختلف فيه بموجب قانون مربوط به وحدت رويه قضائي درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت چنين راي داده اند:

مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول جزائي سال 1342
ازصفحه 253 تاصفحه 255

25

230 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1337/01/27 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران