صدور راي بر پرداخت قيمت با لحاظ دعوي استرداداصلي اثاث حتي بر فرض محرز بودن ادعا فاقد توجيه قانوني است


كلاسه پرونده : 21/6673
شماره دادنامه : 60/25
تاريخ رسيدگي : 7/2/1372
فرجامخواه : آقاي ((الف ))
فرجامخوانده : بانو((ب ))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 71158 شعبه 4دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي : شعبه 25 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : به تاريخ 6/2/67 بانو ((ب ))دعوايي به خواسته مطالبه اثاث البيت مقوم به ششصد هزار تومان به طرفيت ((الف )) به استناد پرونده دادياري اقامه نموده است 0دعوي درشعبه 4حقوقي يك 000 منتهي به صدور نظريه بر رد دعوي گرديده به نظر دادگاه اعتراض شده رسيدگي به ا ين شعبه ارجاع گرديده است 0 هيئت شعبه به تاريخ 22/1/69 چنين تصميم اتخاذ نموده بر نظريه دادگاه اشكال وارداست كه دادگاه در خصوص پرونده كيفري مورد استناد خواهان ضمن اخطار تعيين شماره صحيح پرونده علت صدوراين اخطار را توجيه نكرده ودر جلسه از خواهان به نحو روشن توضيح نخواسته و لذا با وجودپرونده كيفري بين طرفين به اين دليل رسيدگي شده و پرونده جهت اقدام قانوني اعاده شده است 0 دادگاه با مكاتبات عديده بادادسراو رسيدن پرونده كيفري خلاصه پرونده مزبور را در صورتجلسه دادگاه انعكاس داده سپس دادگاه مبادرت به صدور قرار كارشناسي نموده است 0 كار شناسي نظريه خود را به شماره 12131/2/70 تقديم داشته وسپس دادگاه طبق نظر كارشناس ، مبادرت به صدور نظريه 11/7/70 نموده ك اين نظر به موجب تصميم 29/1/71 اين شعبه و اينكه نظريه ثانوي بر اساس ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1و2 محمل قانوني نداشته ، پرونده را جهت اقدام قانوني اعاده داده است 0 دادگاه در وقت فوق العاده 28/2/71 ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدورحكم نموده نتيجه بشرح زير]اعلام شده است [ ((با توجه به محتويات پرونده خاصه پرونده كيفري ك 68312/00059 در خصوص بزه انتسابي ( خيانت در امانت ) و محكوميت خوانده از اين حيث و نظريه كارشناس نتيجه در ارزيابي اموال مورد ادعاي خواهان مبلغ 2200100 ريال كه مصون از ايراد و اعتراض مي باشد لذا با احراز صحت نظر به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 2200100 ريال در حق خواهان صادر و اعلام مي شود0 دعوي مطروحه نسبت به مازاد مردود اعلام مي شود(28118/2/71)تجديد نظرخواهي و درخواستاعسار از هزينه دادرسي شده اعسار تجديدنظر خواه پذيرفته شده رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده و هيئت شعبه به تاريخ فوق تشكيل است 0 با توجه به محتويات پرونده و مشاوره مبادرت به صدور راي مي شود:
((بسمه تعالي 0 دادنامه موردتقاضاي تجديدنظر بنا به جهات آتي مخدوش است 1 خواهان دعوي ضمن دادخواست تقديمي مشخصات اثاث مودر ادعا را توضيح نداده لكن ضمن لايحه ثبت شده به شماره 17177/2/67مدعي شده ( تمام مدارك ) در پرونده كيفري مورداستنادوي مي باشددر حالي كه در صورتجلسه 21/7/69 كه خلاصه پرونده كيفري قيد شده از وجودمدرك خواهان در اين پرونده و دلايل وي درمورد اثاث مطلبي به نظر نمي رسد و دادگاه نيز در اين رابطه توضيحي از وي نخواسته است 0 پس از ارجاع امر به كار شناس كه بدون احراز چگونگي امر راجع به اثاث موقعيت قانوني نداشته و ايراد كارشناس ، صورت اثاث ازخواهان مطالبه گرديده و آنچه نامبرده نيز طي دولايحه تقديمي ذكر نموده كه مورد ارزيابي كارشناس قرار گرفته مورد تحقيق و بررسي دادگاه واقع نشده است وصرفا" محكوميت خوانده در پرونده كيفري و صورت اموال ارائه شده به شرح بالا اساس راي مي باشد در حالي كه دادگاه مكلف بوده به فرض آنكه در پرونده كيفري راجع به اثاث مورد بحث دليلي نباشد خود براي احراز چگونگي امر وآنچه تحويل خوانده شده تحقيق لازم به عمل آورد0 پس از محرز شدن كيفيت آن امر را به كارشناس رجوع كند0 2 خواهان در رابطه با اين اثاث دعوي استرداد هم مطرح كرده كه در دادگاه حقوقي يك 000 در جريان رسيدگي است ودعوي مزبور به ا ين دعوي مرتبط است و در خصوص رسيدگي به هر دو دعوي در يك دادگاه با توجه به ماده 29 قانون آيين دادرسي مدني اتخاذ تصميم نشده است و صدور راي بر پرداخت قيمت با لحاظ دعوي استرداد اصلي اثاث حتي بر فرض محرز بودن ادعا فاقد توجيه قانوني است 0علي هذا با نقض دادنامه موصوف رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك 000 محول مي شود0))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي 3
قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
107

60 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/02/07 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران