قانون اجازه وصول ماليات غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات


ماده 1 - از هر ليتر نوشابه وارداتي (ماالشعير، انواع نوشابه هاي گازدار، آب ميوه و نظاير آن ) دويست (200) ريال و از هر ليتر نوشابه هايي كه با وسايل ماشيني در داخل كشور تهيه مي شود بر اساس اندازه گيري حجم از قرار هر ليتر هفتاد (70) ريال حداقل هر بطر بيست (20) ريال به عنوان ماليات دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي گردد.
تبصره 1 - صادرات انواع نوشابه هاي گازدار، ماالشعير و انواع آب ميوه از پرداخت ماليات موضوع اين ماده معاف مي باشد.
تبصره 2 - در صورتي كه واردكنندگان و توليدكنندگان انواع نوشابه قبل از پرداخت ماليات مقرر نسبت به عرضه و فروش آن اقدام نمايند برابر قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحات بعدي آن و ساير مقررات مربوط تحت تعقيب قانوني واقع خواهند شد.
تبصره 3 - دستورالعمل اجرائي اين ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع تهيه و به مورد اجرا گذارده مي شود.
ماده 2 - شركت مخابرات ايران مكلف است از مبلغ آبونمان ثابت تلفن هاي خودكار شهري معادل هفتاد و پنج درصد (75%) و از بهاي كليه خدمات مخابراتي بين الملل (به استثناي مدارات اختصاصي دولتي ) معادل چهل درصد (40%) به عنوان ماليات دريافت و هر ماه يك بار به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
ماده 3 - ماليات سيگارهاي وارداتي و توليد داخل به شرح زير تعيين مي شود:
الف - هر نخ سيگار وارداتي ده (10) ريال .
ب - هر نخ سيگار داخلي فيلتردار پنج (5) ريال و هر نخ سيگار داخلي بدون فيلتر دو و نيم (5/2) ريال .
تبصره 1 - كليه توليدكنندگان و واردكنندگان سيگار مكلف اند ماليات موضوع اين ماده را در مواعد زير پرداخت نمايند و در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر مشمول جريمه اي معادل پنجاه درصد (50%) اصل ماليات مي گردند:
1 - ماليات سيگار توليد داخلي هر ماه حداكثر تا يك ماه بعد.
2 - ماليات سيگار وارداتي حداكثر تا يك ماه پس از ترخيص از گمرك .
تبصره 2 - دريافت هر نوع وجه ديگري به عنوان ماليات و عوارض و يا به هر عنوان ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان سيگار به استثناي مبلغ پنج (5) ريال موضوع تبصره (67) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي باشد.
ماده 4 - از هر يك از مشمولاني كه به انحا مختلف از انجام خدمت وظيفه معاف مي شوند بابت صدور كارت معافيت مبلغ پنج هزار (5000) ريال به عنوان حق تمبر وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز خواهد شد.
ماده 5 - در ازاي صدور هر گواهينامه رانندگي بين المللي مبلغ سي هزار (30000) ريال و براي دادن پلاك ترانزيت مبلغ پنجاه هزار (50000) ريال به عنوان حق تمبر دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز مي شود.
ماده 6 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است از هر تن سيمان توليد كارخانه هاي داخل مبلغ سيصد (300) ريال به عنوان ماليات وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
ماده 7 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است در قبال شماره گذاري وسايط نقليه اي كه به صورت موقت وارد كشور شده اند به ازاي هر وسيله نقليه يك صد هزار (100000) ريال به عنوان ماليات دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
ماده 8 - ماليات انواع الكل به شرح زير تعيين مي شود:
1 - الكل سفيد طبي (اتانول 96 درجه كيلو ساك ) هر بطر cc600، چهارصد
(400) ريال .
2 - الكل صنعتي (اتانول تقليبي با حداقل 90 درجه كيلو ساك ) هر بطر
cc600، يك صد (100) ريال .
3 - الكل جامد صنعتي هر پانصد گرم ده (10) ريال .
4 - الكل هاي اتانول وارداتي پنجاه درصد (50%) ارزش سيف .
5 - متانول كه بطرگيري مي شود به ازاي هر بطر cc600 مبلغ پنجاه (50)
ريال از متانول و الكل صنعتي توليد داخل كه براي صنايع به عنوان ماده اوليه با واسطه مصرف مي شود هر كيلو پنجاه (50) ريال ماليات اخذ مي شود.
وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است طبق مقررات و قوانين مربوط در موقع خروج الكل ساخت داخل از كارخانجات و ترخيص الكل هاي وارداتي از گمركات كشور ماليات موضوع اين ماده را دريافت نمايد.
تبصره 1 - الكل هايي كه در موسسات تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تهيه و مخصوص نيازهاي ارتش و ساير نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي مي باشد، از پرداخت صد در صد (100%) ماليات موضوع اين ماده معاف مي باشند.
تبصره 2 - الكل سفيد طبي توليدي جهت مصرف در داخل كشور از هشتاد درصد (80%) ماليات موضوع اين ماده معاف مي باشد.
تبصره 3 - انواع الكل توليد داخل كه به خارج از كشور صادر مي شود، صرفا مشمول ماليات هاي مقرر در اين ماده بوده و مشمول ماليات ديگري بابت صادرات نخواهد بود.
تبصره 4 - آيين نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف 2 ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب هيات وزيران ، به مورد اجرا گذاشته مي شود.
ماده 9 - ماليات نقل و انتقال انواع خودرو موضوع ماده 2 قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالاها و خدمات مصوب 26/3/1366 و ماشين آلات راه سازي وارداتي و ساخت داخل به شرح زير تعيين مي گردد:
1 - خودروهاي سواري و وانت دو كابين ساخت و مونتاژ داخلي يك درصد (1 %) قيمت فروش آخرين مدل كارخانه توليدكننده .
2 - خودروهاي غير سواري و ماشين آلات راه سازي و موتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخلي نيم درصد (5/0%) قيمت فروش آخرين مدل كارخانه توليدكننده .
3 - خودروهاي سواري و وانت دو كابين وارداتي پنج درصد (5%) ارزش سيف آخرين مدل .
4 - خودروهاي غير سواري و ماشين آلات راهسازي و موتورسيكلت وارداتي دو درصد (2%) ارزش سيف آخرين مدل .
به ازا هر سال پايين بودن مدل خودرو و ماشين آلات راهسازي و موتورسيكلت مورد معامله ، ده درصد (10%) از ماليات مقرر فوق كسر خواهد شد مشروط بر اين كه تخفيف مذكور از هشتاد درصد (80%) ماليات متعلقه تجاوز ننمايد.
تبصره 1 - ارزش سيف موضوع اين ماده بر اساس مقررات قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي آن تعيين و توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي گردد.
تبصره 2 - قيمت فروش خودروها و ماشين آلات راه سازي و موتورسيكلت هاي ساخت و مونتاژ داخل موضوع اين ماده بر اساس قيمت آخرين مدل كارخانه توليدكننده ، توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني در بهمن ماه هر سال تعيين و براي اجرا در سال بعد اعلام خواهد شد.
تبصره 3 - در صورتي كه توليد خودرو و ماشين آلات راه سازي و موتورسيكلت هاي مورد معامله متوقف شده يا بشود، قيمت فروش و ارزش سيف آنها در اجرا اين ماده حسب مورد با توجه به موارد مشابه توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني تعيين و اعلام خواهد شد.
تبصره 4 - آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 10 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود معادل نيم درصد از كل مبالغي را كه در اجراي ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 بابت مطالبات غير مالياتي وزارتخانه ها و موسسات دولتي وصول مي نمايد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي شود دريافت و براي آموزش و تربيت و تشويق كاركنان اداره مطالبات دولتي و وصول و اجرا و ساير اشخاصي كه در امر وصول فعاليت موثري مبذول داشته و يا مي دارند به مصرف برساند. وجوه پرداختي موضوع اين ماده از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني مي باشد.
ماده 11 - ماليات نقل و انتقال دست دوم به بعد شناورهاي موتوري (قايق هاو موتور لنج ها، اعم از باري ، مسافري ، بازرگاني به استثناي صيادي )
به شرح زير تعيين مي شود:
دست دوم به سوم دست سوم به بعد
--------------------------------------------------------------------
1 - قايق ها و موتورلنج ها از
يك تن تا پنج تن 100000 ريال 30000 ريال
2 - قايق ها و موتورلنج ها بيش
از پنج تن تا ده تن 200000 ريال 100000 ريال
3 - شناورها و موتورلنج ها بيش
از ده تن تا يكصد تن 400000 ريال 200000 ريال
4 - شناورها و موتورلنج ها بيش
از يكصد تن تا دويست و پنجاه تن 600000 ريال 300000 ريال
5 - شناورها و موتورلنج ها
بيش از دويست و پنجاه تن 800000 ريال 500000 ريال
كليه قوانين و مقررات مربوط به ماليات نقل و انتقال وسايط نقليه موتوري در مورد شناورهاي موتوري نيز جاري مي باشد.
ماده 12 - حق تمبر انواع گواهينامه هاي رانندگي به ازاي هر سال مدت اعتبار، به شرح زير تعيين مي شود:
1 - گواهينامه موتورسيكلت گازي و دنده اي 500 ريال
2 - ساير گواهينامه ها 1000 ريال
ماده 13 - حق تمبر بارنامه و صورت وضعيت مسافري موضوع قانون الزام شركتها و موسسات ترابري جاده اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه به شرح ذيل افزايش مي يابد:
1 - بارنامه حمل محمولات به صورت خرده بار 80 ريال
2 - بارنامه و صورت وضعيت مسافري جاده اي داخلي 200 ريال
3 - بارنامه و صورت وضعيت مسافري جاده اي بين المللي 500 ريال
46
قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 حذف مي گردد.
ماده 14 - حق تمبر ماده 17 قانون متمم بودجه سال 1313 مصوب 26/12/1312 به شرح زير تعيين و اعلام مي شود:
الف - حق تمبر كارنامه و تصديق كارنامه داخلي :
1 - كارنامه و گواهي كارنامه دانش آموزان دوره ابتدايي 100 ريال
2 - كارنامه و گواهي كارنامه دانش آموزان دوره راهنمايي 200 ريال
3 - كارنامه و گواهي كارنامه دانش آموزان دوره دبيرستان 500 ريال
ب - حق تمبر دانشنامه و گواهي دانشنامه داخلي :
1 - دانشنامه و گواهي دانشنامه كارداني و مامايي 1000 ريال
2 - دانشنامه و گواهي دانشنامه دوره كارشناسي 2000 ريال
3 - دانشنامه و گواهي دانشنامه دوره كارشناسي ارشد 5000 ريال
4 - دانشنامه و گواهي دانشنامه دوره دكتري و بالاتر 10000 ريال
ج - حق تمبر پروانه :
1 - پروانه طبابت و دندان پزشكي و داروسازي 50000 ريال
2 - پروانه مامايي و قابلگي و دندان پزشكي تجربي 15000 ريال
د - حق تمبر تقاضانامه گواهي صحت و ارزش مدرك تحصيلي از موسسات آموزشي خارجي :
1 - تقاضانامه دوره كامل ابتدايي و متوسطه 200 ريال
2 - تقاضانامه دوره فني و حرفه اي و دانشگاهي 500 ريال
ه - حق تمبر گواهي ارزش مدرك تحصيلي خارجي :
1 - گواهي ارزش تحصيلي دوره كامل ابتدائي و متوسطه 500 ريال
2 - گواهي ارزش تحصيلي دوره هاي فني و حرفه اي و دانشگاهي 1000 ريال
ماده 15 - شركت ملي فولاد ايران مكلف است به ازاي فروش هر كيلو فولاد توليد داخلي ، مبلغ دو (2) ريال به عنوان ماليات دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
ماده 16 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است علاوه بر ماليات ها و عوارض موجود از مصرف كنندگان خودرو وارداتي به استثناي آمبولانس پانزده درصد (15%) ارزش سيف زمان شماره گذاري ماليات دريافت نمايد.
ماده 17 - اين قانون از اول سال 1375 لازم الاجرا است و از تاريخ مذكور كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي شود.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و چهارده تبصره در جلسه روز يكشنبه شانزدهم مهر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/7/1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/07/16 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران