سند نكاحيه وفق مقررات قانوني تنظيم شده ومعتبرميباشد


كلاسه پرونده : 5/1124/33
شماره دادنامه : 5384
تاريخ رسيدگي : 25/12/73
فرجامخواه : آقاي ((الف ))
فرجامخوانده : خانم ((ب ))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 8171/4/73 شعبه 10 دادگاه مدني
خاص 000
مرجع رسيدگي : شعبه 33 ديوانعالي كشور
هيئت شعبه : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : كلاسه 73109 اينكه آقاي ((الف )) دادخواستي به طرفيت خانم ((ب )) به خواسته ثبت ازدواج به دادگاه تقديم و اظهار داشته ما در سال 58 با هم ازدواج نموده ايم 0 در اثر نداشتن شناسنامه فاقد عقدنامه رسمي شده ايم و درسال 1361 شناسنامه را تهيه نموديم زمان وقوع عقد در عقدنامه رسمي سال 1361 قيدشده است الان داراي سه فرزند هستمي و از طرف بنياد امور جنگزدگان ايراد گرفته شده ا ست لذا تقاضاي صدور حكم به ثبت تاريخ ازدواج درسال 58 نموده است و خواندههم اظهارات زوج را عينا" تاييد نموده است 0 درنهايت دادگاه به لحاظ اينكه سند نكاحيه تنظيم شده طبق مقررات قانوني صادر شده است و مخالف قانون نبوده در اعتبار خود باقي است 0 لذا ادعاي خواهان را غيرثابت دانسته و حكم به رد آن صادر نموده كه مورد اعتراض وي واقع و تقاضاي تجديدنظرنموده است 0
دادگاه پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال و در شعبه 33 مطرح و نتيجه آن اعلام مي گردد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز و اوراق پروندهمشاوره نموده چنين راي مي دهند
((بسمه تعالي 0 با توجه به محتويات پرونده اعتراض با هيچ يك از شقوق مندرج در ماده 6 قانون تجديدنظر مصوب سال 72 انطبقا ندارد و ردمي شود0 پرونده با ابرام دادنامه شماره فوق عودت داده مي شود0))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي 3
قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
107

5384 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/12/25 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران