استنادبه سابقه غيرموثرمتهم واختلاف گوئي دونفرزن درخانه اومنشاءاثر برتوجه اتهام دائركردن فاحشه خانه نيست


راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
گرچه ازطرف محكوم عليه ايرادواعتراضي نشده تاموردتوجه ودقت واقع شودولي چون حكم دادگاه بايدمستدل وموجه ومستندبه دلائل كافيه باشدواستناد به سابقه غيرموثرمتهم واختلاف گوئي دونفرزن درخانه اومنشاءاثربردائر كردن فاحشه خانه بنظرنمي رسدوچون بارعايت تعدد،حكم محكوميت اوصادر گشته ودرميزان مجازات موثراست حكم مميزعنه به اتفاق آراءنقض و...

* سابقه *
دائركردن فاحشه خانه
استنادبه سابقه غيرموثر- عدم كفايت دلائل

شخصي به اتهام دائركردن فاحشه خانه وداشتن دوگرم ترياك ودوگرم سوخته ويك عددوافوركه ازخانه اش كشف شده درسال 1338موردتعقيب دادسراي شهرستان كرمان واقع وازدادگاه جنحه شهرستان كرمان تعيين مجازات اوطبق بند3ماده 211قانون كيفروقسمت اول ماده 7لايحه قانوني راجع به اصلاح قانون منع كشت خشخاش بارعايت ماده 2الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري تقاضاشده است .
دادگاه مذكوربه موضوع رسيدگي ونظربه گزارش دائره مبارزه بامواد مخدره وصورت مجلس تنظيمي وقرائن ديگرجرم متهم راازحيث دائركردن فاحشه خانه ونگهداري چهارگرم ترياك وسوخته محرزدانسته وعمل اورابابند 3ماده 211قانون كيفروقسمت اول ماده 7 لايحه قانوني اصلاح منع كشت خشخاش ناظربه ماده 4آن قانون ورعايت ماده 2الحاقي به آئين دادرسي كيفري ورعايت ماده 45آن قانون مكرردرمورددائركردن فاحشه خانه به ششماه حبس تاديبي و تاديه 250ريال غرامت نقدي ودرموردنگهداري ترياك وسوخته به يك ماه حبس تاديبي وپرداخت دوهزارريال جريمه نقدي باقيداجراي كيفراشددرباره متهم غيابي محكوم مي نمايد.
محكوم عليه باانصراف ازواخواهي تقاضاي پژوهش نموده است .شعبه اول دادگاه استان به موضوع رسيدگي راي مزبورراخالي ازاشكال دانسته وعينا استوارنموده است .
متهم ازاين حكم فرجامخواهي نموده وشعبه هشتم ديوان عالي كشورحكم فرجامخواسته رابعنوان :مستدل نبودن حكم راجع به دائركردن فاحشه خانه از طرف محكوم عليه ،نقض نموده ورسيدگي رابه شعبه ديگردادگاه استان 8ارجاع كرده است .
دادگاه مرجوع اليه رسيدگي واشكالي برراي پژوهشخواسته واردنديده ، آن راي راكه دائربه محكوميت متهم درقسمت نگهداري موادافيوني به يك ماه حبس تاديبي وپرداخت دوهزارريال جريمه نقدي ودرقسمت دائركردن فاحشه خانه به شش ماه حبس تاديبي وتاديه 250ريال غرامت باقيداجراي مجازات اشدصادرگرديده استواركرده است .
محكوم عليه تقاضاي رسيدگي فرجامي نموده واعتراض خاصي نكرده است ، موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبه اتفاق آراءراي به نقض دادنامه فرجامخواسته بشرح زيرداده اند.

مرجع :
مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول جزائي سال 1342

23

5199 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1341/12/22 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران