با توجه كشف اسكناسهاي مجعول از يد متهمين صدور حكم در استفاده واستعمال اسكناس مجعول اسكناس مجعول به يك سال حبس تائيدمي شود


تاريخ رسيدگي : 29/5/76
كلاسه پرونده : 75/1ت /1361
شماره دادنامه : 710
مرجع رسيدگي : شعبه 1 دادگاه تجديدنظراستان تهران

راي دادگاه
تجديدنظرخواهي آقايان (الف ) و(ب ) و(ج ) نسبت به دادنامه شماره 30422/4/75 شعبه هفدهم دادگاه عمومي تهران كه به موجب آن به اتهام استفاده و اتعمال اسكناس مجعول هر يك به يك سال حبس محكوم شده اند مقرون به دليل خاص و جهات موجهي نيست تا مورد توجه و امعان نظر دادگاه واقع شود با بررسي محتويات پرونده وگزارش مرجع انتظامي و اظهارات متهمين و كشف اسكناسهاي مجعول از يد آقايان ايراد و اشكالي بر دادنامه صادره به نظر نمي رسد دادگاه ضمن رد اعتراض نامبردگان مستندا" به بند2ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب دادنامه تجديدنظرخواسته راتائيدمي نمايد راي صادره قطعي است 0

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامورجزائي ،جلددوم
تعزيرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جديت

162

710 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1376/05/29 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران