مطابق ماده 23 ق 0م 0ا گذشت بايد منجز باشد


شماره دادنامه : 324
تاريخ رسيدگي : 6/4/74
پرونده كلاسه : 743/196ت
مرجع رسيدگي : شعبه 3 دادگاه تجديدنظر دادگستري استان تهران
خواسته : تجديدنظرخواهي ازموضوع دادنامه 1933/1/74صادره از شعبه ششم دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي (الف ) به طرفيت آقاي (ب ) نسبت به دادنامه 1933/1/74 شعبه ششم دادگاه عمومي تهران خلاصتا" به اينكه تجديدنظرخواه به موجب صورتمجلس 29/6/73 كه فتوكپي آن راتقديم نموده است با دريافت قسمتي از خسارت رضايت خود را اعلام نموده است دادگاه با ملاحظه اعتراضيه و اوراق پرونده بدوي از آنجا كه مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامي گذشت بايد منجز باشد و حسب تصديق تجديدنظرخواه توافق موضوع صورتمجلس ياد شده قطعي نبوده و قطعيت آن موكول به مراجعه مصدوم (تجديدنظرخوانده )واعلام به داسرا بوده است بنابراين نظر به اينكه تجديدنظرخواه دليلي كه حاكي از انصراف شاكي به طور قطع باشداقامه ننموده و موافقت كه استنادي نيز به جهت مرقوم موثر حصول گذشت نمي باشد و اعتراض ديگري هم كه مستلزم نقض باشد به عمل نيامده است با رد آن دادنامه معترض عنه را عينا" تائيد مي نمايد اين راي قطعي است 0

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامورجزائي ،جلددوم
تعزيرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جديت

162

324 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/04/06 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران