قانون پذيرش اصلاحيه مواد 6 و 7 كنوانسيون تالابهاي مهم بين المللي و تالابهاي زيستگاه پرندگان آبزي (رامسر) مصوب 1352


ماده واحده - به دولت اجازه داده مي شود اصلاح مواد 6 و 7 كنوانسيون تالابهاي مهم بين المللي و تالابهاي زيستگاه پرندگان آبزي مصوب 1352 را كه در تاريخ هفتم خرداد 1366 مطابق با 28 ماه مه سال 1987 توسط كنفرانس دولتهاي عضو اصلاح گرديده بپذيرد.
ماده 6 -
1 - به منظور بررسي و پيشرفت اجراي اين كنوانسيون ، كنفرانسي از طرف هاي متعاهد تشكيل خواهد شد. دفتري كه در بند (1) ماده (8) به آن اشاره شده ، جلسات عادي كنفرانس طرفهاي متعاهد را در فواصل زماني كه بيش از سه سال نباشد، مگر آن كه كنفرانس به گونه ديگري تصميم بگيرد و جلسات فوق العاده را بنا به درخواست كتبي حداقل يك سوم طرفهاي متعاهد تشكيل خواهد داد. در هر جلسه عادي كنفرانس طرفهاي متعاهد، زمان و محل تشكيل جلسه عادي آينده تعيين خواهد شد.
2 - كنفرانس طرفهاي متعاهد صلاحيتدار تا:
الف - در مورد اجراي اين كنوانسيون به بحث بپردازد.
ب - در مورد ضمائم و تغييرات "فهرست " به مذاكره بپردازد.
ج - اطلاعات مربوط به تغييرات اكولوژيك تالابهاي مندرج در "فهرست " را كه مطابق با بند (2) ماده (3) تهيه گرديده ، مورد بررسي قرار دهد.
د - به طرفهاي متعاهد در مورد حفاظت ، مديريت و استفاده معقول از تالابها و گياهان و جانوران آنها توصيه عام يا خاص ارائه نمايد.
ه - تهيه گزارشها و آمارهايي در ارتباط با موضوعاتي كه اساسا جنبه بين المللي داشته و به تالابها مربوط هستند، را از ارگانهاي ذيربط
بين المللي درخواست نمايد.
و - توصيه ها و قطعنامه هاي ديگر را به منظور كاركرد بيشتر كنوانسيون ارائه نمايد.
3 - طرفهاي متعاهد بايستي از آگاهي مسئولان مديريت تالابها در كليه سطوح از توصيه هاي ارائه شده در كنفرانسهاي مربوط به حفاظت ، مديريت و استفاده معقول از تالابها و گياهان و جانوران آنها مطمئن گردند.
4 - كنفرانس طرفهاي متعاهد نحوه عمل هر يك از جلسات خود را تعيين خواهد كرد.
5 - كنفرانس طرفهاي متعاهد مقررات مالي اين كنوانسيون را تعيين و تحت بررسي قرار خواهد داد. كنفرانس در هر يك از جلسات عادي خود، بودجه دوره مالي آينده را با اكثريت دو سوم آراي طرفهاي متعاهد حاضر در جلسه تصويب خواهند نمود.
6 - هر يك از طرفهاي متعاهد بر طبق ميزان سهميه ها كه به اتفاق آراي طرفهاي متعاهد حاضر در يكي از جلسات كنفرانس عادي طرفهاي متعاهد تعيين گرديده در تامين بودجه سهيم خواهد شد.
ماده 7 -
1 - نمايندگان طرفهاي متعاهد در اين كنفرانسها افرادي هستند كه به دليل دانش و تجربه كسب شده در زمينه هاي علمي ، اداري يا ساير زمينه هاي مناسب ، كارشناس تالابها يا پرندگان آبزي مي باشند.
2 - هر يك از طرفهاي متعاهد شركت كننده در كنفرانس داراي يك راي است . توصيه ها، قطعنامه ها و تصميمات با اكثريت مطلق آراي طرفهاي متعاهد حاضر در كنفرانس تصويب خواهد شد مگر آن كه در اين كنوانسيون به گونه ديگري مقرر شده باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهار شنبه چهارم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوري اسلامي تصويب و در تاريخ 11/12/1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري
:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/12/04 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران