قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي عمان


ماده واحده - موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي عمان مشتمل بر يك مقدمه و 23 ماده تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
توافقنامه خدمات هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي عمان در داخل و فراي مرزهاي دو كشور
مقدمه با توجه به اين كه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي عمان از امضاكنندگان كنوانسيون بين المللي هواپيمايي غير نظامي كه در تاريخ 7 دسامبر 1944 (16 آذر ماه 1323) جهت امضا در شيكاگو گشايش يافته بود مي باشند، علاقه مند هستند كه تواقفنامه اي مضاف بر كنوانسيون مذكور به منظور تاسيس خدمات هوايي در حد فاصل و فراي مرزهاي دو كشور به عمل آورند، كه مفادمورد توافق به شرح ذيل است :
الف - واژه "كنوانسيون " به معناي كنوانسيون بين المللي هواپيماي غير نظامي است كه در تاريخ 7 دسامبر 1944 (16 آذر ماه 1323) جهت امضا در شيكاگو گشايش يافته بود، و شامل كليه ضمائم كه در ماده 90 آن كنوانسيون قيد شده بود و كليه ضمائم اصلاحي مربوطه به آن كه در ماده 90 و 94 قيد گرديده و تاكنون كاربرد داشته و يا مورد تاييد طرفين قرارداد مي باشد.
ب - واژه "اوليا امور هوانوردي " در خصوص دولت جمهوري اسلامي ايران ، معاون وزير راه و ترابري و رييس سازمان هواپيمايي غير نظامي است و يا هر شخص يا گروهي كه از جانب ايشان در امر فعلي يا امور مشابهي مسئوليتي را عهده دار باشند. و در خصوص دولت پادشاهي عمان وزير ارتباطات و يا هر شخص و گروهي كه از جانب ايشان در امور جاري و يا امور مشابهي مسئوليت را عهده دار باشد.
ج - واژه "خط هوايي معرفي شده " به معناي خط هوايي است كه طبق مفاد ماده 3 اين توافقنامه معرفي و مجاز شناخته شده باشد.
د - واژه "سرزمين " در رابطه با يك كشور معنايي دارد كه مطابق با مفاد ماده 2 كنوانسيون نسبت به آن اطلاق گرديده .
ه - مفهوم واژه هاي "سرويس هوايي "، "سرويس بين المللي هوايي "، "خط هوايي " و "تعريف براي اهداف غير از تردد" مطابق با تعاريف قيد شده در ماده 96 كنوانسيون مي باشد.
و - واژه "ظرفيت " در رابطه با هواپيما به معناي ميزان حمل بار مجاز براي هواپيماي مذكور در يك مسير و يا بخشي از مسير مي باشد.
ز - واژه "ظرفيت " در رابطه با، خدمات به توافق رسيده ، به معناي ظرفيت هواپيما با توجه به تعداد دفعات پروازهاي عمل شده در مسير مشخص و يا بخشي از مسير در مدت زمان معين مي باشد.
ح - واژه "برنامه مسير پرواز" عبارت است از برنامه مسير كه به ضميمه اين توافقنامه مي باشد و شامل هر نوع اصلاحيه كه در رابطه با ماده 16 اين توافقنامه است و طرفين بر آن توافق دارند. برنامه مسير پروازي بخشي از اين توافقنامه را تشكيل مي دهد.
ماده 2 - اعطاي حقوق
1 - هر يك از طرفين قرارداد، به منظور تاسيس و راه اندازي برنامه خدمات بين المللي هوايي در مسير تعيين شده در برنامه پروازي ضميمه در اين توافقنامه ، طرف ديگر قرارداد را محق استفاده از كليه حقوق مشخص شده در اين قرارداد مي داند.
چنين خدمات و چنين مسيرهايي از اين پس تحت عنوان "خدمات به توافق رسيده " و "مسيرهاي پروازي مشخص شده " ناميده مي شود.
خط هوايي معرفي شده از جانب هر يك از طرفين قرارداد در طول انجام وظيفه طبق خدمات به توافق رسيده در مسير پروازي تعيين شده از مزاياي قيد شده در ذيل بهره مند خواهند بود:
الف - پرواز بر فراز كشور طرف مقابل قرارداد بدون فرود در آن كشور.
ب - توقف در كشور طرف مقابل قرارداد جهت اهداف غير از تردد، و
ج - حمل و نقل مسافر، بار و پست در هر نقطه از مسير پرواز مشروط بر مفاد قيد شده در مسير پروازي توافقنامه جاري .
2 - هيچ يك از مفاد پاراگراف 1 چنين مطلبي را بيان نمي كند كه خط هوايي هر يك از طرفين قرارداد مجاز است به منظور كسب درآمد و يا به صورت اجازه از نقطه اي به نقطه ديگر در داخل كشور طرف مقابل قرارداد مسافر، بار و يا پست را حمل و نقل نمايد.
ماده 3 - معرفي خطوط هوايي و اختيارات محوله .
1 - هر يك از طرفين قرارداد مي توانند به طور كتبي يك خط هوايي را جهت انجام خدمات به توافق رسيده به طرف مقابل قرارداد معرفي نمايند.
2 - به محض دريافت چنين معرفي نامه اي ، طرف مقابل قرارداد موظف است طبق مفاد پاراگراف 2 و 4 اين ماده اقدام نموده و بدون هيچ گونه تاخيري اختيارات مناسب جهت انجام امور پروازي را به خط هوايي معرفي شده اعطا نمايد.
3 - مقامات امور هواپيمايي هر يك از طرفين قرارداد ممكن است از خط هوايي طرف مقابل قرارداد تقاضا نمايد تا به منظور جلب رضايت آنها اين خط هوايي بايد واجد شرايط و رضايتمندي در اجراي قوانين و مقررات عمومي عمليات خدمات هواپيمايي بين المللي بوده و مورد تاييد مقامات هواپيمايي باشد. و در راستاي مفاد كنوانسيون عمل مي نمايند.
4 - در هر صورت چنانچه هر يك از طرفين قرارداد ملاحظه نمايند كه مالكيت خط هوايي و يا كنترل هواپيمايي در اختيار طرف مقابل قرار ندارد و يا به نحوي در اختيار ملت كشور مقابل نمي باشد از اعطاي اختيارات امور پروازي به خط هوايي معرفي شده كه در پاراگراف 2 از اين ماده قيد گرديده است خودداري به عمل مي آورند و يا شرايطي را تحميل مي كنند تا توسط خط هوايي لازم الاجرا بوده و از مفادي محسوب شود كه در ماده 2 اين توافقنامه عنوان گرديده است .
5 - زماني كه خط هوايي معرفي شده و اختيارات به وي اعطا گرديد از آن پس خط هوايي مي تواند خدمات به توافق رسيده را به اجرا درآورد مشروط بر آن كه به تعرفه هاي گمركي عنوان شده در مفاد 1 اين توافقنامه عمل نمايد.
ماده 4 - لغو يا توقف موقت اجازه عمليات پروازي
1 - هر يك از طرفين قرارداد اختيار دارد كه عمليات پروازي اجازه داده شده را لغو نمايد و يا اختيارات داده شده به خط هوايي طرف مقابل طبق ماده 2 اين توافقنامه را به طور موقت متوقف سازد و يا شرايطي را تحميل نمايد تا از اين طريق اختيارات داده شده به مرحله اجرا درآيد.
الف - در هر شرايطي كه ملاحظه شود مالكيت اصلي و يا كنترل خط هوايي مذكور به عهده طرف قرارداد و يا مردم كشور طرف قرارداد نباشد، يا
ب - در صورتي كه خط هوايي قوانين و مقررات كشور طرف قرارداد را كه اين امتيازات را واگذار نموده رعايت ننمايد، يا
ج - در صورتي كه خط هوايي طبق شرايط قيد شده در اين توافقنامه عمل ننمايد.
2 - ضرورت دارد به منظور جلوگيري از نقض بيشتر قوانين و مقررات لغو فوري موقت و يا تحميل شرايطي كه در پاراگراف 1 اين ماده عنوان گرديد اعمال شود چنين موضعي فقط پس از مشورت با طرف ديگر قرارداد قابل اجرا مي باشد.
3 - در صورت اقدام چنين عملي از سوي يكي از طرفين قرارداد بر مبناي اجراي اين ماده ، حق طرف ديگر قرارداد بر مبناي ماده 16 تحت تاثير واقع نخواهد شد.
ماده 5 - قابليت اجراي قوانين و مقررات
1 - قوانين و مقررات هر يك از طرفين قرارداد شامل ، هواپيمايي و عمليات پروازي هواپيماي خط هوايي معرفي شده در هنگام ورود، اقامت و ترك كشور و پرواز بر فراز كشور طرف قرارداد مي باشد.
2 - قوانين و مقررات هر يك از طرفين قرارداد در خصوص ورود مسافر به كشور يا ترك مسافر از كشور، خدمه هواپيما، و امور حمل بار و منجلمه امور مربوط به گذرنامه ، گمركات ، وجه نقد و دارو و تشريفات قرنطينه نيز شامل حال مسافرين ، خدمه هواپيما و محموله وارداتي به كشور مقابل و يا خروج از كشور مقابل مي باشد.
3 - بر اساس تقاضاي هر يك از طرفين قرارداد، نسخه اي از قوانين و مقررات مربوط به اين ماده در اختيار طرف ديگر قرارداد واقع مي شود.
4 - خط هواپيمايي معرفي شده از جانب هر يك از طرفين قرارداد مي توانند دفتر نمايندگي خود را در كشور مقابل با توجه به مقررات كشور متوقف فيه دائر نمايند.
در صورت واگذار نمودن به دفتر عمومي يا عامل فروش كلي ، چنين عاملي بايد در چهارچوب قوانين و مقررات جاري هر يك از كشورهاي طرف قرارداد منصوب گردد.
ماده 6 - معافيت از گمركات و ساير عوارض
1 - هواپيماهايي كه از جانب خط هوايي در سرويس هوايي بين المللي در حال عمليات مي باشند و همچنين در مورد عرضه سوخت ، روغن كاري ، قطعات يدكي ، تجهيزات دائمي در هواپيما، انبار هواپيما (شامل مواد غذايي ، نوشابه غير الكلي و توتون ) كه به كشور طرف مقابل برده و از كشور مقابل تامين گردد و يا به منظور استفاده به داخل هواپيما برده شود از پرداخت تعرفه گمركي ، هزينه بازرسي يا هزينه خدمات مشابه معاف خواهد بود، حتي اگر چنين مواد عرضه شده در پرواز در داخل آن كشور مصرف گردد از پرداخت تعرفه و ساير هزينه ها معاف خواهد بود.
2 - عرضه سوخت ، روغن كاري ، قطعات يدكي تجهيزات دائم هواپيما و انبار هواپيما (شامل مواد غذايي ، نوشابه هاي غير الكلي و توتون و سيگار) كه در داخل هواپيما باقي بماند، از پرداخت تعرفه گمركي ، هزينه هاي بازرسي هواپيما و يا عوارض و هزينه هاي مشابه در داخل كشور طرف قرارداد معاف مي باشد، حتي اگر چنين موادي در پروازهاي داخل آن كشور مصرف شود و كالاهايي كه از پرداخت چنين مالياتهايي معاف هستند در صورت تاييد مقامات گمركي آن كشور اجازه تخليه دارند، و آن دسته از كالاهايي كه بايد مجددا صادر گردد يا از كشور خارج شود در محوطه باند فرودگاه نگهداري خواهند شد تا خروج مجدد آنها تحت نظر مقامات گمركي صورت پذيرد.
3 - كليه مسافرين با چمدانها و بارهايي كه به صورت ترانزيت مستقيما از هر يك از كشورها تردد نمايند، از محوطه فرودگاه خارج نمي شوند و نسبت به آنها كنترل ساده اي صورت مي گيرد و اين گونه چمدان و بار از پرداخت عوارض گمركي و ساير مالياتهاي مشابه معاف هستند.
4 - همچنين كليه اسناد كاغذي كه داراي آرم خط هوايي باشند از قبيل برچسبهاي چمدانها، بليط هواپيمايي ، صورتحسابهاي هواپيمايي ، كارت سوار شدن به هواپيما و برنامه هاي پروازي كه به كشور هر يك از طرفين قرارداد وارد شود و مورد بهره برداري خط هوايي واقع گردد، بر اساس عمل متقابل از پرداخت عوارض گمركي و ماليات معاف خواهند بود.
ماده 7 - هزينه هاي فرودگاهي هزينه هايي كه هر يك از طرفين قرارداد به منظور استفاده از فرودگاه و ساير تسهيلات تحت كنترل خود كه در اختيار خط هوايي طرف مقابل قرار داد است تعلق بگيرد و يا تحميل نمايد بيشتر از آن چه كه خط هوايي خودي در خدمات بين المللي مشابه مي پردازد نخواهد بود.
ماده 8 - اصول مقرر شده در اجراي خدمات به توافق رسيده
1 - به منظور اجراي خدمات به توافق رسيده در مسير مشخص بين دو كشور موقعيت مساوي و مناسب براي هر يك از طرفين خطوط هوايي وجود خواهد داشت .
2 - در اجراي خدمات به توافق رسيده ، هر يك از خطوط هوايي بايد رعايت منافع خط هواپيمايي طرف مقابل را بنمايد به طوري كه در خدماتي كه خط هوايي مقابل در كل يا در بخشي از مسير ارائه مي دهد تاثير ناروا نگذارد.
3 - خدماتي كه توسط خطوط هوايي طرفين قرارداد به توافق رسيده است موجب برآورده كردن هر چه بيشتر روابط در جهت رفع نيازمنديهاي حمل و نقل عمومي در مسير مشخص شده خواهد بود، و اين خطوط با توجه به ميزان حمل بار و ظرفيت موجود جهت حمل مسافر و بار مسافرين و بارهاي اضافي منجمله پست از مبدا به مقصد و بالعكس را از اهداف اوليه طرف قرارداد كه خط هوايي رامعرفي كرده است مي داند. تامين حمل مسافر و بار منجمله پست هم در زمان حمل به داخل هواپيما و هم در تخليه در نقاط مسيرهاي مشخص شده در خاك كشورهايي كه به جز مسير خط هوايي معرفي شده مي باشد بايد طبق اصول كلي كه صلاحيت انجام چنين كاري به مفاد قيد شده در ذيل ربط پيدا كند انجام گيرد.
الف - نيازهاي ارتباطي (مجوز عبور) از نقطه ورود و خروج به كشور طرف قرارداد كه خط هوايي را معرفي كرده است .
ب - نيازهاي ارتباطي براي مناطقي كه بر اساس خدمات توافق شده هواپيما از آن عبور مي كند، نيازمند به تاسيس خدمات حمل و نقل توسط خطوط هوايي ساير كشور كه شامل آن منطقه مي گردد مي شود لذا بايد اين نكته مد نظر قرار گيرد.
ج - نيازمنديهايي كه از طريق عمليات خط هوايي است .
ماده 9 - تاييد برنامه زماني پروازها خطوط هواپيمايي معرفي شده موظفند حداقل 3 روز قبل از آغاز پروازها برنامه زماني پروازها را به مقامات هواپيمايي كشور مقابل ارائه دهند. اين برنامه شامل برنامه پروازي و نوع هواپيما كه در مسير عمليات پروازي انجام مي دهد مي باشد، چنين شرايطي براي تغييرات بعدي كه رخ مي دهد لازم الاجرا مي باشد. در شرايط استثنايي اين محدوديت زماني ممكن است با تاييد مقامات مذكور كاهش يابد.
ماده 10 - تعرفه ها
1 - واژه تعرفه جهت كاربرد در پاراگرافهاي ذيل به معناي بهايي است كه براي هزينه حمل مسافر و بار مي باشد، كه شامل هزينه آژانس و هزينه ساير خدمات اضافي مي باشد، اما هزينه حمل پست را در بر نمي گيرد.
2 - تعرفه اي كه بايد توسط يكي از خطوط هواپيمايي طرفين قرارداد اخذ شود بابت حمل به كشور مقابل يا از كشور مقابل است كه بايد در حد متعادل يا قانع كننده تعيين گردد، كه اين هزينه با توجه به كليه عوامل مربوطه از قبيل هزينه انجام كار، سود متعادل و تعرفه هاي ساير خطوط هواپيمايي تعيين مي گردد.
3 - در خصوص تعرفه اشاره شده در پاراگراف 2 از اين ماده ، در صورت توافق دو خط هوايي معرفي شده از جانب طرفين قرارداد پس از مشاوره با ديگر خطوط هوايي كه در تمام مسير مشخص شده يا بخشي از مسير تردد مي نمايند مي توانند امور مربوط به تعرفه پاراگراف 2 را به ساير خطوط هوايي واگذار نمايند. و در صورت رسيدن به چنين توافقي بايد طبق شرايط و مراحل انجام بين المللي حمل و نقل هوايي و يا سازمان مشابه بين المللي ديگري انجام پذيرد.
4 - تعرفه هاي به توافق رسيده حداقل 45 روز قبل از اعلان آن بايد به تاييد مقامات هواپيمايي طرفين قرارداد برسد. در موارد استثنايي با توافق مقامات مذكور اين مدت زمان مي تواند كاهش يابد.
5 - چنين تاييديه اي ممكن است به طور سريع انجام گيرد. چنانچه هيچ يك از طرفين مقامات هواپيمايي ظرف 30 روز پس از دريافت تعرفه هاي قيد شده در پاراگراف 4 هيچ نوع مخالفتي اعلام ننمايند به منزله تاييد تعرفه ها تلقي خواهد شد.
در صورتي كه طرفين به توافق رسيده باشند كه تعرفه ها در مدت كمتر از موعد مقرر 45 روز به مقامات هواپيمايي دو كشور تسليم شود (بر خلاف پاراگراف 4 اين ماده ) لذا مقامات هواپيمايي مي توانند چنين توافقي داشته باشند كه در صورتي كه با تعرفه ها مخالفت دارند در مدت كمتر از 30 روز اعلام نمايند.
6 - اگر تعرفه اي در رابطه با مفاد پاراگراف 3 از اين ماده و يا در مدت زمان مشخص شده در پاراگراف 5 به توافق نرسد، هر يك از مقامات هواپيمايي كه با مفاد به توافق رسيده بين خطوط هواپيمايي در رابطه با پاراگراف 3 مخالفت دارد موظف است مخالفت خود را به اطلاع طرف ديگر مقامات هواپيمايي برساند و سپس مقامات هواپيمايي طرفين قرارداد تلاش خواهند نمود تا تعرفه را كه مورد توافق دوجانبه است تنظيم نمايند.
7 - چنانچه مقامات هواپيمايي دو كشور نتوانند نسبت به تعرفه هاي دريافتي كه در پاراگراف 4 قيد شده به توافق برسند و يا طبق پاراگراف 6 نتوانند به توافق دست يابند ، اين اختلافات بايد بر اساس ماده 16 اين توافقنامه فيصله يابد.
8 - تا زمان مشخص شدن تعرفه هاي جديد، تعرفه هاي اين ماده به قوت خود باقي است و قابل اجرا مي باشد هر چند به استناد اين پاراگراف تعرفه ها بيش از مدت 12 ماه پس از خاتمه اعتبار نمي توانند تمديد گردند مگر اين كه ترتيبات ديگر اتخاذ گردد.
ماده 11 - تبادل اطلاعات
1 - مقامات هواپيمايي دو كشور ، اختياراتي را كه به خطوط هواپيمايي خود اعطا نموده اند تا خدماتي را در ارتباط با دو كشور انجام دهند در اسرع وقت به اطلاع يكديگر خواهند رساند. اين اطلاعات شامل نسخه اي از مدارك دال بر اختيارات و امتيازات اعطا شده براي پرواز در مسير مشخص با كليه اصلاحيه ها، معافيتها و الگوهاي خدماتي مجاز خواهد بود.
2 - هر يك از طرفين قرارداد، خط هوايي خود را توجيه خواهد كرد تا با در نظر گرفتن زمان كافي جهت انجام امور، نسخه هايي از تعرفه ها، برنامه هاي پروازي شامل تغييرات و كليه اصطلاحات و اطلاعات مربوط به پرواز و خدمات توافق شده و ظرفيت حمل مسافر در هر مسير و هر گونه اطلاعات در اين رابطه را در اختيار مقامات هوايي كشور مقابل قرار دهند تا ضمن رعايت مفاد اين توافقنامه جلب رضايت مقامات هواپيمايي كشور مقابل را بنمايند.
3 - هر يك از طرفين قرارداد، خط هوايي خود را توجيه خواهد كرد تا طبق خدمات توافق شده آمار و ارقام مربوط به حمل و نقل و تردد هوايي نقطه ورود و خروج خود را در اختيار مقامات هواپيمايي كشور مقابل قرار دهد.
ماده 12 - انتقال درآمد
1 - هر يك از طرفين قرارداد اين امتياز را به خط هوايي طرف مقابل قرارداد اعطا مي كند تا مازاد درآمد خود علاوه بر رسيد هزينه ها در كشور كه از طريق حمل مسافر، پست و حمل بار درآمد داشته است با توجه به قوانين و مقررات مورد اجرا در مملكت بر اساس پرداختهاي رايج نرخ ارز در بازار اين مازاد را انتقال دهد.
2 - چنانچه هر يك از طرفين قرارداد محدوديتهايي در خصوص انتقال ارز مازاد بر رسيد هزينه ها براي خط هوايي طرف مقابل قرارداد به وجود آورد، طرف دوم قرارداد مجاز است تا محدوديتهاي متقابل را براي خط هوايي طرف اول قرارداد به وجود آورد.
ماده 13 - به رسميت شناختن مدارك و گواهينامه ها اگر مدارك داراي اعتبار و مدارك صلاحيتدار و گواهينامه هاي صادر شده از جانب يكي از طرفين قرارداد معتبر تلقي شود و هنوز در حال استفاده باشد براي انجام امور خدماتي به توافق رسيده نيز از جانب طرف ديگر قرارداد معتبر تلقي گردد. چنين گواهينامه يا مداركي كه مورد اعتبار شناخته مي شوند بايد با مدارك و گواهينامه هاي كنوانسيون برابري و يا از حداقل استانداردهاي قيد شده در كنوانسيون بالاتر باشند. به هر حال هر يك از طرفين قرارداد حق دارد مدارك و گواهينامه هايي كه از جانب ساير كشورها و يا طرف دوم قرارداد به افراد ملت طرف اول قرارداد اعطا شده و معتبر شناخته شده است ، اين قبيل گواهينامه هاي افراد را جهت پرواز بر فراز خاك خود به رسميت نشناسد.
ماده 14 -
1 - با توجه به روحيه همكاري نزديك و به منظور حاصل نمودن اطمينان جهت اجراي توافقنامه و حصول رضايت از اجراي مفاد آن و برنامه هاي ضميمه مقامات هواپيمايي طرفين قرارداد هر چند وقت با يكديگر مشورت خواهند نمود و همچنين در شرايطي كه لازم باشد تغييراتي در توافقنامه داده شود در آن مورد خاص مشورت خواهند نمود.
2 - هر يك از طرفين قرارداد ممكن است به صورت كتبي از طرف مقابل قرارداد تقاضاي مشورت بنمايد كه مهلت جهت انجام چنين مشورتي به مدت 60 روز پس از دريافت تقاضا مي باشد، مگر اين كه طرفين توافق نمايند كه موعد ملاقات در فاصله بيش از 60 روز انجام گيرد.
ماده 15 - امنيت هوايي
1 - در راستاي حقوق و تعهد طرفين قرارداد نسبت به قانون بين المللي طرفين تاكيد مي نمايند كه نسبت به يكديگر تعهد دارند تا هواپيماي غير نظامي را از هر نوع عمل غير قانوني به هر شكلي كه باشد حفاظت نمايند و اين بخشي از اين توافقنامه است ، بدون هيچ گونه محدوديت در كليت حقوق و وظايف تحت قانون بين المللي خصوصا، طرفين قرارداد موظفند در راستاي مفاد كنوانسيون درباره تخلفات و ساير اعمال كه در داخل هواپيما رخ مي دهد عمل نمايند، اين كنوانسيون در 14 سپتامبر 1963 (23 شهريور ماه 1342) در توكيو به امضا رسيده است در خصوص سركوب محاصره هواپيما به طور غير قانوني كنوانسيون 16 دسامبر 1970 (25 آذر ماه 1349) در هگ و در خصوص سركوب اعمال غير قانوني
كه بر عليه سلامت هواپيماي غير نظامي انجام مي گيرد به كنوانسيون 23 سپتامبر 1971 (اول مهر ماه 1350) كه در مونترال به امضا رسيده بايد رجوع شود.
2 - طرفين قرارداد موظفند بر اساس تقاضا كليه تسهيلات لازم را براي يكديگر فراهم آورند تا از اعمال غير قانوني محاصره هواپيماي غير نظامي و يا ساير اعمال خلاف كه بر عليه سلامت هواپيما، مسافرين ، خدمه فرودگاه و تسهيلات هوانوردي است جلوگيري به عمل آورند و يا از هر گونه عملي كه امنيت هواپيما غير نظامي را تهديد مي كند جلوگيري به عمل آورند.
3 - طرفين قرارداد بر اساس روابط دوجانبه خود در راستاي مفاد ضميمه و مشخص شده كنوانسيون بين المللي هواپيمايي غير نظامي كه اين كنوانسيون در خصوص امنيت هوايي از جانب سازمان بين المللي هوانوردي غير نظامي ترتيب يافته است عمل خواهند كرد. گستردگي مفاد اين كنوانسيون در زمينه تامين امنيت شامل طرفين قرارداد مي شود، اين كنوانسيون اعلام مي دارد كه طرفين قرارداد بايد از گردانندگان هواپيما با شماره ثبت كشور خودشان يا گردانندگان هواپيماهايي كه پايگاه اصلي يا تجاري و يا دائمي آنها در آن كشور مي باشد و يا اداره كنندگان فرودگاه ها در كشور خودشان در راستاي چنين تامين امنيت هوايي عمل نمايند.
4 - طرفين قرارداد اتفاق نظر دارند كه اداره كنندگان خطوط هوايي بايستي مفاد امنيت هوانوردي را طبق آن چه كه در پاراگراف 3 از اين ماده عنوان گرديده است رعايت نمايند اين تقاضا از جانب هر يك از طرفين قرارداد در خصوص ورود، ترك و اقامت هواپيماي طرف مقابل در كشور مي باشد. هر يك از طرفين قرارداد اطمينان خاطر مي دهند كه اقدامات لازم و موثر در كشورشان صورت خواهد گرفت تا از هواپيما مسافرين ،خدمه ، حمل بار بسته و انبار هواپيما قبل و در حين سوار شدن و بارگيري حفاظت كامل به عمل آيد. هر يك از طرفين قرارداد در مقابل تقاضاي طرف مقابل در صورت مواجه شدن با تهديد با در نظر گرفتن ملاحظات مساعد در جهت انجام اقدامات امنيتي ويژه اقدام
خواهد نمود.
5 - در صورت وقوع حادثه و يا تهديد به وقوع حادثه غير قانوني مانند محاصره هواپيماي غير نظامي و يا ساير اعمال غير قانوني كه بر عليه سلامت هواپيما، مسافرين و خدمه ، فرودگاه و يا تسهيلات هوانوردي رخ مي دهد طرفين از طريق در اختيار قرار دادن تسهيلات ارتباطي و ساير اقدامات مقتضي كه بتوانند سريعا به چنين حادثه اي خاتمه دهند كمك خواهند نمود.
ماده 16 - حل و فصل اختلافات
1 - در صورت بروز اخلاف بين طرفين قرارداد در مورد تفسير و يا اجراي مفاد اين توافقنامه طرفين بايستي در وهله اول تلاش نمايند تا اين اختلاف را از طريق مذاكره حل و فصل نمايند.
2 - چنانچه طرفين موفق نشوند از طريق مذاكره اين اختلاف را رفع نمايند، مي توانند توافق نمايند كه اختلاف از طريق تصميماتي كه شخص و يا هيات ديگري مي گيرد حل گردد و چنانچه به چنين توافقي هم نرسند، اين اختلاف بايد به تقاضاي يكي از طرفين قرارداد و با رعايت قوانين جهت تصميم گيري به محكمه داوري سه نفره واگذار شود كه در اين محكمه هر يك از طرفين قرارداد يك نفر را معرفي مي كند و نفر سوم مورد تاييد و يا معرفي هر دو طرف مي باشد. هر يك از طرفين قرارداد شخص مورد نظر خود را بايد ظرف 60 روز پس از تاريخ
دريافت اطلاعيه كتبي كه از طريق كانال ديپلماتيك انجام مي شود به هيات داوري معرفي نمايد و نفر سوم هيات داوري بايد ظرف شصت روز پس از تعيين اين دو نفر مشخص گردد، چنانچه در مدت زمان مشخص شده طرفين نتوانند افراد خود را تعيين نمايند و يا نتوانند نفر سوم را مشخص كنند، لذا بر اساس تقاضاي هر يك از طرفين قرارداد رييس شوراي هواپيمايي بين المللي غير نظامي مي تواند يك داور و يا داوراني را جهت حل و فصل اين مشكل تعيين نمايد. در چنين شرايطي داور نفر سوم از كشور ثالث خواهد بود و به عنوان رييس هيات داوران مي باشد.
3 - طرفين قرارداد طبق تصميماتي كه در پاراگراف 2 از اين ماده اتخاذ شده است عمل خواهند نمود.
ماده 17 - انطباق كنوانسيونهاي چندجانبه در صورت نهايي شدن و توافق يك كنوانسيون چندجانبه در خصوص حمل و نقل هوايي ، چنانچه طرفين اين توافقنامه آن پيمان چندجانبه را مورد تاييد قرار دهند و به آن تعلق داشته باشند، لذا اين توافقنامه بايد تغيير داده شود تا با مفاد چنين توافقنامه و يا كنوانسيوني در يك راستا قرار گيرد.
ماده 18 - اصلاحات
1 - چنانچه هر يك از طرفين قرارداد تشخيص دهد كه تغيير بعضي از مفاد اين توافقنامه مفيد خواهد بود، منجمله مسير پرواز، كه بخشي از اين توافقنامه است ، لذا بايستي با توجه به مفاد ماده 14 از طرف مقابل تقاضاي مشورت در اين خصوص بنمايد، چنين مشورتي ممكن است از طريق تبادل ارتباطات صورت پذيرد.
2 - چنانچه اصلاحات توافقنامه در ارتباط با مفادي به جز ماده مسير پرواز باشد چنين اصلاحيه اي بايد مورد تاييد هر يك از طرفين با توجه به طي مراحل قانوني قرار گيرد و اين اصلاحيه از زماني مورد اجرا واقع مي شود كه از طريق كانال ديپلماتيك و تبادل يادداشت به طور رسمي مورد تاييد طرفين واقع گردد.
3 - چنانچه اصلاحيه در خصوص مسير پرواز باشد توافق بين دو ماخذ مقامات هوانوردي طرفين قرارداد اكتفا خواهد نمود.
ماده 19 - ثبت نام در سازمان بين المللي هواپيمايي غير نظامي توافقنامه فعلي و هر اصلاحيه در اين ارتباط بايد به ثبت سازمان بين المللي
هواپيمايي غير نظامي برسد.
ماده 20 - فسخ توافقنامه هر يك از طرفين قرارداد ممكن است در هر لحظه از زمان بخواهد نسبت به تصميم خود در خصوص فسخ قرارداد به طرف مقابل اطلاع دهد، چنين اطلاعيه اي بايد به طور همزمان به سازمان بين المللي هواپيمايي غير نظامي اطلاع داده شود، و در چنين حالتي توافقنامه 12 ماه پس از تاريخ وصول چنين اطلاعيه از طرف مقابل فسخ مي شود، مگر اين كه اين اطلاعيه قبل از سررسيد 12 ماه مهلت
با توافق طرفين پس گرفته شود. در صورت عدم اعلام وصول از طرف مقابل ، اعتقاد بر اين است كه اين اطلاعيه 14 روز پس از دريافت اطلاعيه توسط سازمان بين المللي هواپيمايي غير نظامي توسط طرف مقابل دريافت شده باشد.
ماده 21 - ضمائم
ضمائم اين توافقنامه بخشي از اين توافقنامه مي باشد و كليه نكات اشاره شده در توافقنامه شامل ضمائم نيز مي شود، جز در مواردي كه توضيحات داده مي شود.
ماده 22 - قرنطينه حيوانات و گياهان خطوط هوايي هر يك از طرفين قرارداد در تمام مدتي كه هواپيماهاي آن ها در خاك كشور مقابل اقامت دارند بايد در خصوص ورود يا خروج حيوانات و گياهان ، تابع قوانين و مقررات آن كشور باشند.
ماده 23 - قابليت اجراي توافقنامه
توافقنامه در چهارچوب مقررات قانوني هر يك از كشورهاي طرف قرارداد تصويب و تاييد مي شود و مقدمتا از تاريخ امضا مورد اعتبار و اجرا مي باشد اما اجراي دائمي آن از تاريخ تبادل يادداشت ديپلماتيك كه تاييدكننده برآورده شدن اهداف اين توافقنامه است مي باشد.
در تاييد مطالب فوق الذكر اشخاص تام الاختيار در ذيل از جانب دولت محترم خود اجازه دارند كه اين توافقنامه را امضا نمايند.
به تاريخ ...... در .......
اين توافقنامه به زبانهاي فارسي ، عربي و انگليسي تهيه شده است و همه داراي اعتبار يكسان مي باشند.
در صورت بروز اختلاف در تفسير و يا در اجراي اين توافقنامه متن زبان انگليسي ارجح خواهد بود.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت پادشاهي عمان
ضميمه 1
جدول 1
1 - مسيرهايي كه قرار است توسط شركت هواپيمايي معرفي شده از جانب جمهوري اسلامي ايران انجام پذيرد.
نقاط ماورا نقطه واسط به از
-----------------------------------------------------------
(4) (3) (2) (1)
-----------------------------------------------------------
يك نقطه كه بايد تصميم گرفته شود. مسقط تهران
2 - شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران مي تواند كليه و يا هر پروازي را كه در ستون 3 و 4 قيد گرديده است حذف نمايد مشروط بر اين كه خدمات به توافق سيده در اين مسير در نقطه آغاز ستون 1 انجام شوند.
ضميمه 1
جدول 2
1 - مسيرهايي كه قرار است توسط شركت هواپيمايي معرفي شده از جانب كشور پادشاهي عمان انجام پذيرد.
نقاط ماورا نقطه واسط به از
-----------------------------------------------------------
(4) (3) (2) (1)
-----------------------------------------------------------
يك نقطه كه بايد تصميم گرفته شود. تهران مسقط
2 - شركت هواپيمايي معرفي شده كشور پادشاهي عمان مي تواند كليه پروازها و يا هر پروازي را كه در ستون 3 و 4 قيد گرديده حذف نمايد، مشروط بر اين كه خدمات به توافق رسيده در اين مسير در نقطه آغاز ستون يك انجام شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و متن موافقت نامه ضميمه (شامل مقدمه و بيست و سه ماده و ضمائم ) در جلسه روز يكشنبه بيست و ششم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/2/1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري

14066 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1372/04/05 :تاريخ ابلاغ 1372/02/26 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران