قانون عضويت مديريت هاي نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان در كميته برنامه ريزي استان


ماده واحده - عبارت زير به عنوان رديف 16 به بند الف تبصره 47 قانون بودجه سال 1364 كل كشور اضافه مي شود:
16 - مديريت نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل الحاق يك رديف ) در جلسه روز سه شنبه
بيست و يكم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/2/1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري
14053 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1372/03/20 :تاريخ ابلاغ 1372/02/21 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت آموزش و پرورش
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران