قانون اصلاح ماده 11 كنوانسيون تجارت بين المللي گونه هاي جانوران و گياهان وحشي در معرض نابودي توسط دولت جمهوري اسلامي ايران


ماده واحده - اصلاح قسمت "الف " بند 3 ماده 11 كنوانسيون تجارت بين المللي جانوران و گياهان وحشي در معرض نابودي ، به شرح ذيل تصويب و اجازه تسليم سند قبولي دولت نسبت به آن داده مي شود:
"الف - وضع مقرراتي كه به موجب آنها اختياراتي به دبيرخانه جهت انجام وظايف محوله تفويض خواهد شد و تصويب مقررات مالي ".
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز پنجشنبه بيست و نهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/3/1367 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1367/02/29 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران