قانون اصلاح ماده 20 قانون برق ايران مصوب سال 1346


ماده واحده - صد درصد درآمد مشمول ماليات شركتهاي آب و برق منطقه اي وابسته به وزارت نيرو كه تا اين تاريخ تشكيل يافته اند از تاريخ انقضاي مدت معافيت موضوع ماده 20 قانون برق ايران مصوب سال 1364 لغايت سال 67 از پرداخت ماليات معاف مي باشند همچنين شركتهاي آب و برق منطقه اي كه بعدا تاسيس مي گردند تا پايان سال 67 مشمول معافيت مقرر در اين قانون خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه بيستم مرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1362/05/20 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران