قانون اجازه تاسيس مطب


ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون تاسيس هر نوع مطب پزشكان و پلي كلينيك پزشكان و دندانپزشكان و متخصصين رشته هاي مختلف پزشكي و تغيير محل مطب نامبردگان از شهري به شهر ديگر بايد با اجازه وزارت بهداري و كسب پروانه باشد.
تبصره 1 - پزشكان و دندانپزشكان و متخصصين رشته هاي مختلف پزشكي كه تا تاريخ تصويب اين قانون داراي مطب هستند موظف به درخواست پروانه مي باشند و وزارت بهداري مكلف است در محلهاي فعلي براي آنان پروانه صادر نمايد.
تبصره 2 - پزشكان و دندانپزشكاني كه از شروع جنگ تحميلي (1/7/59) از محلهاي جنگي و ساير استانها تغيير محل داده و در تهران مطب احداث نموده اند پس از خاتمه جنگ ملزم به بازگشت به محل سابق خود مي باشند.
تبصره 3 - آيين نامه اجرايي اين قانون از تاريخ تصويب به مدت سه ماه از طرف وزارت بهداري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه هجدهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1362/05/18 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران