دريافت كننده چك مباشر و مقصر واقعي در قضيه است و شخص ديگري ( كارمندان سازمان كه در انجام وظايف محوله سهل انگاري و كوتاهي نموده اند) مسئوليت نداشته و دعوي متوجه آنان نيست و قرار رد دعوي صادر مي شود


كلاسه پرونده : 468323
شماره دادنامه : 570/23
تاريخ رسيدگي : 5/10/69
تجديدنظرخواه : سازمان توسعه راههاي ايران وابسته به وزارت راه و ترابري
تجديدنظرخواندگان : آقايان 1 - (الف ) 2 - (ب ) 3 - (ج ) 4 - (د) 5 - (ه) 6 - (س ) 7 - (ك ) 8 - (ن )
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 2372/11/68 صادره از شعبه 28 دادگاه حقوقي يك ...
مرجع رسيدگي : شعبه 23 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه : آقايان ...
خلاصه جريان پرونده : تجديدنظرخواه دادخواستي به طرفيت تجديدنظر خواندگان به خواسته مطالبه مبلغ 2184400ريال و خسارات قانوني به شعبه 28 دادگاه حقوقي يك ... تقديم وبه شرح دادخواست توضيح داده است اين سازمان در تاريخ 17/12/61 از طريق مزايده درمورد فروش تعدادي از ماشين آلات مستعمل خود بر آمده در اين ميان شخصي به نام (ت ) كه يكي از شركت كنندگان در مزايده بوده چون در مزايده برنده نشده جهت استرداد وجه سپرده خود كه معادل مبلغ خواسته بوده به سازمان مراجعه و مبلغ توديعي او طي چك شماره 6555240 صادر و آماده تحويل مي گردد در جريان تهيه پيش نويس و صدور چك و استخراج از ليست شركت كنندگان نام شخص اخيرالذكر از علي پور به (پورعلي نيا) قيد و درنتيجه چك مرقوم به شركت كننده اصلي تحويل نمي گردد بلكه شخص ديگري چك فوق الذكر را از سازمان اخذ و با مراجعه به بانك محال له وجه آن را دريافت و سپس آقاي (ت ) با تقديم دادخواست عليه سازمان به دادگاه مراجعه و ازطريق صدور حكم عليه سازمان خواهان وجه سپرده خود را دريافت مي نمايد در اين اثنا كليه مدارك و اسناد مالي راجع به موضوع نيز به سرقت مي رود و دريافت كننده وجه چك كه برخلاف حق بوده معلوم نمي گردد . النهايه موضوع در مراجع قضايي مطرح و جهت كشف قضيه اقداماتي از طريق دادسرا و شعبه بازپرسي به عمل مي آيد كه تاكنون نتيجه اي حاصل نشده است . نظر به اينكه خواندگان كه كارمندان سازمان بوده اند در انجام وظايف محوله سهل انگاري و كوتاهي نموده اند خسارات فوق به سازمان تحميل گرديده به استناد قانون مسئوليت مدني جريان خسارات با آنان است درخواست رسيدگي و صدور حكم شده ضمنا فتوكپي حكم صادره عليه سازمان و به سود آقاي (ت ) مشعر بر الزام به پرداخت وجه سپرده شخص مذكور را به انضمام مداركي راجع به صورت اسامي شركت كنندگان در پرونده و غيره پيوست دادخواست نموده است . دادگاه مرجوع اليه پس از تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين و تشكيل جلسه دادرسي و ملاحظه دفاع خواندگان و تجديد جلسه به منظور ملاحظه پرونده محكوميت خواهان به پرداخت وجه خواسته به آقايان (ت ) و همچنين ملاحظه پرونده مطروحه در شعبه 7 بازپرسي دادسراي عمومي ... كه حاكي از شكايت سازمان تجديدنظرخواه عليه دريافت كننده چك صادره از سازمان مي باشد و تاكنون به نتيجه اي نرسيده و كسب نظر مشاور چنين راي داده است قطع نظر از اينكه در راي شعبه 23 ديوان عالي كشور (دادنامه محكوميت سازمان مشعر بر پرداخت وجه سپرده به آقاي ... ) تصريح گرديده كه در صورت منتهي شدن پرونده شعبه 7 بازپرسي براي سازمان خواهان مي تواند دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم عليه مرتكب به دادگاه صلاحيتدار تقديم نمايد و صرف نظر ازاينكه رسيدگي به پرونده مزبور هنوز خاتمه نيافته و مرتكب جرم مشخص نشده است و هر چند كه غفلت و سهل انگاري خواندگان در انجام وظيفه محرز نبوده و خواهان نيز دليلي كه مثبت اين امر باشد ارائه و ابراز نداشته است ولي چون حسب اعلام مشاراليه و دلالت محتويات پرونده دريافت كننده چك كه مقصر واقعي و مباشر در قضيه است شخص ديگري غير از خواندگان دعوي مي باشد لذا دعوي مطروحه توجهي به آنان نداشته و قرار رد دعوي خواهان صادر مي گردد0 بر اثر تجديدنظرخواهي به پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش به شرح زير انشاء راي مي شود .
( با امعان نظر در مجموع مدارك و مستندات پيوست پرونده امر و رسيدگيهاي انجام شده از طرف دادگاه توجه دعوي به تجديد نظر خواندگان محرز نيست . بنابراين قرار تجديدنظر خواسته ابرام مي شود .)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي 1
صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب
تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
100

570 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1369/10/05 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران