قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري


ماده 1 - ميزان حقوق بازنشستگي موضوع ماده 78 و 79 قانون استخدام كشوري عبارت است از معدل خالص حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق العاده شغل مستخدم در سه سال اشتغال آخر خدمت .
تبصره 1 - در مواردي كه سابقه خدمت موضوع اين ماده از سه سال كمتر باشد، آخرين حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و بالاترين فوق العاده شغل زمان اشتغال مستخدم ملاك عمل قرار مي گيرد.
تبصره 2 - در موارد مستخدمين موضوع مواد 143 و 144 قانون استخدام كشوري رشته شغلي تعيين شده در همطرازي براي تشخيص گروه مستخدمين ، مبناي تعيين فوق العاده شغل تعيين شده در برقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه آنان طبق مقررات اين قانون محاسبه خواهد شد.
ماده 2 - بازنشستگي مستخدمين رسمي ، ثابت و داراي عناوين مشابه وزارتخانه ها، موسسات ، شركت هاي دولتي ، شهرداريها و موسسات دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است با حداقل سي سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگي طبق مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره 1 - مستخدمين رسمي و يا ثابت مشمول اين قانون مي توانند با دارا بودن شرايط زير و موافقت دستگاه دولتي متبوع خود بازنشسته شوند:
الف - مستخدمين مرد با 50 سال سن و بيست و پنج سال سابقه خدمت .
ب - مستخدمين زن با 45 سال سن و بيست و پنج سال سابقه خدمت .
تبصره 2 - صرفا بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ، جنگ تحميلي ، معلولين ، شاغلين مشاغل سخت و زيان آور و نيز مشمولين ماده 77 و بند الف ماده 74 قانون استخدام كشوري از شمول حكم اين ماده مستثني بوده و تابع مقررات مربوط به خود و حداقل سن بازنشستگي خواهد بود.
تبصره 3 - ميزان حقوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين مشمول تبصره 1 اين ماده و نيز مستخدميني كه بر اساس بند الف ماده 74 و مواد 77 و 79 قانون استخدام كشوري با كمتر از سي سال سابقه خدمت بازنشسته يا ازكارافتاده مي شوند، پس از محاسبه بر اساس مفاد ماده 1 اين قانون نتيجه يك سي ام در سنوات خدمت قابل قبول آنان ضرب مي شود.
تبصره 4 - در مواردي كه سابقه خدمت مشمولين ماده 77 و بند الف ماده 74 قانون استخدام كشوري كمتر از پانزده سال باشد، سنوات خدمت مورد نظر پانزده سال محسوب خواهد شد.
ماده 3 - به حقوق مستخدميني كه حسب نياز دستگاه و موافقت مستخدم بيش از سي سال خدمت مي نمايند و در آخرين پايه گروه مربوط و يا عناوين مشابه آن قرار گرفته و يا مي گيرند، به ازاي هر سال خدمت مازاد بر سي سال معادل ريالي آخرين پايه دريافتي در گروه مربوطه و يا عناوين مشابه آن اضافه و در تعيين حقوق بازنشستگي آنان ملاك محاسبه قرار مي گيرد ولي هر گونه فوق العاده شغل تشويقي جهت اشتغال مازاد بر سي سال در تعيين حقوق بازنشستگي مستخدمين محاسبه نخواهد شد.
تبصره 1 - خالص افزايش هاي حقوق موضوع اين ماده در زمان بازنشستگي ، فوت و ازكارافتادگي به حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع ماده 4 در مورد اين قبيل مستخدمين اضافه خواهد شد.
تبصره 2 - مستخدمين موضوع اين ماده كه سي سال كسور بازنشستگي و يا حق بيمه پرداخته ، از پرداخت كسور بازنشستگي معاف خواهند بود لكن كسور بازنشستگي سهم كارفرمايي سنوات خدمت قابل قبول مستخدم در تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه آنان وسيله دستگاه متبوع مستخدم به صندوق بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان واريز مي گردد.
تبصره 3 - دستگاهها مي توانند حداكثر يك چهارم ساعات كار مقرر هفتگي مستخدمين مشمول اين ماده را در مشاغل تخصصي كاهش دهند.
ماده 4 - حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث موضوع اين قانون راجع به حداكثر حقوق بازنشستگي مصوب خرداد ماه سال 1361 مجلس شوراي اسلامي معادل چهار سوم و حداقل آن معادل دو پنجم بالاترين رقم جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون استخدام كشوري تعيين مي گردد.
تبصره - به هيات وزيران اختيار داده مي شود كه در مواقع ضروري نسبت به افزايش حداقل تعيين شده در اين ماده اقدام نمايد.
ماده 5 - حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث و مجموع پرداختي به وراث مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و مستخدميني كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه مشمول قانون مزبور و مشترك صندوق بازنشستگي كشوري مي باشند و تا پايان سال 1346 بازنشسته و ازكارافتاده و يا فوت شده اند، به ميزان 20% افزايش مي يابد و در مورد مستخدميني كه از تاريخ 1/1/1347 تا پايان سال 1368 بازنشسته يا ازكارافتاده و يا فوت شده اند، به ازاي هر دو سال سابقه پرداخت كسور بازنشستگي از مزاياي مستمر، فوق العاده شغل يا مزاياي شغل و فوق العاده هاي مربوط 1%(نيم درصد در سال ) علاوه بر 20% مذكور حقوق بازنشستگي يا وظيفه ازكارافتادگي و يا وظيفه وراث افزوده خواهد شد ( در ازاي سنوات خدمت ارفاقي افزايش هاي مزبور اعمال نخواهد شد) مشروط بر اين كه مجموع افزايش هاي اين ماده براي مستخدمين مورد بحث از 30% حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث تجاوز نكند. كسر سال يك سال محسوب مي شود.
تبصره - در مورد مستخدميني كه با ارفاق سنوات خدمت بازنشسته شده اند، حقوق بازنشستگي بدون ارفاق ملاك افزايش موضوع اين ماده قرار خواهد گرفت .
ماده 6 - ميزان حقوق وظيفه سهم وراث قانوني موضوع ماده 86 قانون استخدام كشوري در مورد افراد وظيفه بگير به شرح زير تعيين و پرداخت مي شود:
الف - در مواردي كه تعداد ورثه يك نفر باشد، چهار پنجم حقوق بازنشستگي مشروط به اين كه از يك دوم حقوق حداكثر بازنشستگي تجاوز نكند.
ب - چنانچه تعداد وراث دو يا سه و يا چهار نفر باشند، به ترتيب يك بيستم و دو بيستم و سه بيستم حقوق بازنشستگي به حقوق وظيفه موضوع بند الف اضافه مي شود در مواردي كه وارث دو نفر باشند مجموع حقوق وظيفه آنها از دو سوم حداكثر حقوق بازنشستگي تجاوز نخواهد كرد.
ج - اگر تعداد وراث پنج نفر و يا بيشتر باشد، تمام حقوق بازنشستگي به آنان پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 - ميزان مجموع حقوق وظيفه وراث در هر حال از حداقل مقرر تعيين شده مطابق مقررات كمتر نخواهد بود.
تبصره 2 - هر گاه سهم يكي از وراث قطع شود، به تساوي به سهام بقيه وراث اضافه خواهد شد و با توجه به تعداد وراث سهم آنان هيچگاه از نسبت هاي مقرر در اين ماده و اضافات مربوط تجاوز نخواهد كرد.
تبصره 3 - حقوق وظيفه فرزندان اناث كماكان بر اساس ماده 9 قانون تعديل نيروي انساني و تبصره آن تعيين و پرداخت خواهد شد.
ماده 7 - وزارتخانه ها، موسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري ، شهرداري ها، موسسات و شركت هاي دولتي خارج از شمول قانون مزبور كه مستخدمين آنها مشترك صندوق بازنشستگي كشوري مي باشند و همچنين موسسات موضوع تبصره 1 ماده 71 و تبصره 2 ماده 73 مكلفند علاوه بر كسور بازنشستگي موضوع ماده 71 قانون مزبور هر ماه معادل 5/1 برابر آن را به عنوان سهم كارفرما از بودجه خود به صندوق بازنشستگي كشوري واريز نمايند.
تبصره - در احتساب خالص حقوق بازنشستگي و وظيفه 5/8% كسور بازنشستگي سهم مستخدم ملاك محاسبه قرار نمي گيرد.
ماده 8 - مواد و تبصره هاي فصل بازنشستگي قانون استخدام كشوري به شرح زير اصلاح مي شود:
الف - در تبصره 2 ماده 71 عبارت " حقوق گروه پايه " به عبارت " حقوق و تفاوت تطبيق حقوق "
ب - در ماده 72 كلمه " حقوق " به عبارت " حقوق و فوق العاده شغل "
ج - در مواد 80 و 83 عبارت " تمام حقوق " به عبارت " تمام حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق العاده شغل "
د - در تبصره 1 ماده 85 عبارت " متوسط حقوق " به عبارت "حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق العاده شغل "
ه - در تبصره 2 ماده 85 عبارت "اولين حقوق پايه رسمي " به عبارت "اولين حقوق گروه و پايه رسمي و تفاوت تطبيق و فوق العاده شغل "
و - در ماده 100 عبارت هاي "حقوق و مزايا" و "تفاوت حقوق " به عبارت "حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق العاده شغل "
ز - در تبصره 1 ماده 117 عبارت " تمام حقوق " به عبارت "حقوق و تفاوت تطبيق حقوق "
ماده 9 - در مورد مستخدمين مشمول مقررات استخدامي شركت هاي دولتي مصوب 5/3/1352 و نيز دستگاههاي داراي مقررات استخدامي خاص كه مشمول اين قانون مي گردند و در مقررات استخدامي آنان به جاي عنوان فوق العاده شغل (موضوع ماده 38 قانون استخدام كشوري ) عناوين ديگري نظير مزاياي شغل ذكر شده است و مشمول برداشت كسور بازنشستگي مي باشند با تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور از لحاظ اين قانون مشمول احكام مربوط به فوق العاده شغل خواهند بود.
ماده 10 - مستخدمين شاغل تخصصي در صورت درخواست و موافقت دستگاه متبوع آنها از حكم ماده 77 قانون استخدام كشوري مستثني خواهند بود.
ماده 11 - كليه صندوق هاي بازنشستگي و عناوين مشابه به استثناي صندوق بازنشستگي مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان تامين اجتماعي (بخش كارگران ، صاحبان حرف و...) در يكديگر ادغام و صندوقي تحت عنوان "صندوق بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان " تشكيل مي گردد، كليه وظايف ، دارايي ها، موجودي ، اسناد و اوراق و تعهدات و مستخدمين اداره كننده آنها به صندوق بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان منتقل مي شوند.
تبصره 1 - كليه كارمندان رسمي و يا ثابت كه در تاريخ تصويب اين قانون مشمول صندوق تامين اجتماعي مي باشند، مشترك صندوق بازنشستگي كاركنان ، دولت و رفاه بازنشستگان خواهند شد.
تبصره 2 - از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت شش ماه اساسنامه صندوق مذكور و ضوابط مربوط به تطبيق وضع استخدامي كاركنان صندوق هاي مزبور با قانون استخدام كشوري توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور با
همكاري صندوق هاي مذكور تهيه و پس از تاييد هيات وزيران و تصويب كميسيون امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي قابل اجرا خواهند بود. نظام هماهنگ پرداخت حقوق بازنشستگي و وظيفه مشتركين صندوقهاي ادغام شده بر اساس قانوني خواهد بود كه بنا به پيشنهاد هيات وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
ماده 12 - دولت مكلف است نسبت به پرداخت كليه بدهي هاي معوقه ناشي از عدم اجراي مفاد تبصره هاي 1 و 2 ماده 70 و ماده 73 قانون استخدام كشوري را به صندوق بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان واريز نمايد و ميزان وجوه پرداختي را در قانون بودجه هر سال پيش بيني نمايد.
ماده 13 - در هر مورد كه در قوانين و مقررات موضوعه عبارت "صندوق بازنشستگي كشوري " منظور و مقرر گرديده ، به عبارت "صندوق بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان " اصلاح مي شود.
ماده 14 - آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت دو ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 15 - مفاد اين قانون از تاريخ 1/1/1369 لازم الاجرا خواهد بود و مقررات مغاير با آن از تاريخ مذكور لغو مي شود.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و هفده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/12/1368 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1368/12/13 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران