قانون اصلاح بند ه - تبصره 7 قانون بودجه سال 1373 كل كشور


ماده واحده - متن زير جايگزين بند ه - تبصره 7 قانون بودجه سال 1373 كل كشور مي گردد:
ه - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي شود در سال 1373 بر اساس ماده 154 قانون كار از كليه كارگاه هاي مشمول قانون كار كه نتوانند نسبت به ايجاد فضاي ورزشي ، فرهنگي و تفريحي در داخل كارگاه خود اقدام نمايد به ازاي هر نفر دوازده هزار (12000) ريال سالانه دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل موضوع رديف 419945 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند و معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي فوق از محل اعتبار رديف 30501246 قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون به وزارت مذكور اختصاص داده مي شود تا صرف ايجاد و توسعه اماكن ورزشي ، فرهنگي و تفريحي نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه چهاردهم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/11/1373 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري
:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/10/14 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران