قانون الحاق يك تبصره به ماده 74 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي


ماده واحده - ماده 74 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 74 - هرگاه هنگام بحث درباره لوايح و طرح ها، رئيس جمهور و معاونان وي ، وزيران و معاونان آنها همچنين مخبرين كميسيون هاي مربوطه لازم بدانند مي توانند در موضوع بحث با رعايت مواد مطروحه براي مدت معين طبق آيين نامه اظهار نظر نمايند.
تبصره - رئيس جلسه علني مجلس در موارد لازم مي تواند به رئيس با دادستان ديوان محاسبات جهت اظهار نظر در طرح ها و لوايح مربوطه اجازه دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه يازدهم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/10/1373 به تاييد شوراي نگبهان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري
:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/10/11 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران